wypowiedzenie za porozumieniem stron

e-prawnik

Choroba pracownika a rozwiązanie umowy o pracę

Choroba pracownika a rozwiązanie umowy o pracę

Nasz pracownik rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron po bardzo wielu latach zatrudnienia. Po pewnym czasie podpisał nową umowę, powracając na wcześniejsze stanowisko. Strony ustaliły 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Umowa nie jest umową na czas określony. Pracownik od czasu powrotu do pracy jest na zwolnieniu lekarskim. Wiemy, że można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia na mocy art. 53 kp, jeżeli niezdolność pracownika do pracy trwa wskutek choroby określony okres czasu. Czy fakt rozwiązania umowy za porozumieniem stron oznacza, ze pracownik nie jest zatrudniony dłużej niż 3 miesiące, czy tez należy uwzględnić okres zatrudnienia w tej samej firmie, co daje w sumie okres powyżej 6 miesięcy? Jaka jest podstawa prawna, na którą możemy się powołać, przyjmując, że nowa umowa oznacza, że pracownik nie jest zatrudniony dłużej niż 3 miesiące?

Urlop wypoczynkowy 2012: zwolnienie podczas urlopu

Czy podczas urlopu pracownik może zostać zwolniony czy zawsze chroniony jest wypowiedzeniem?

Układ nie przetrwa?

PZU, Poczta Polska, PKP Intercity czy Państwowe Porty Lotnicze to tylko kilka firm, które ostatnio zmieniły lub wypowiedziały zakładowe układy zbiorowe pracy

Gdy boisz się zwolnienia

Gdy boisz się zwolnienia

- na czas nieokreślony, określony, okres próbny czy zastępstwo.Umowę na czas nieokreślony można rozwiązać poprzez wręczenie wypowiedzenia lub rozwiązania jej za porozumieniem stron. Wypowiedzenie oznacza, że pracownikowi przysługuje ściśle wyznaczony przez prawo pracy okres wypowiedzenia, który wynosi

Polskie opiekunki zastrajkowały w Szwajcarii. I wygrały podwyżkę

Polskie opiekunki zastrajkowały w Szwajcarii. I wygrały podwyżkę

wypowiedzenia porozumienia. Upłynął on 11 lipca i tego dnia porozumienie weszło w życie. Zgodnie z jego zapisami zarobki polskich opiekunek będą wyższe niż stawka minimalna obowiązująca w tym zawodzie, czyli 18,55 franków za godzinę. W zależności od wykształcenia i doświadczenia zawodowego ich zarobki będą

Nie tylko pracodawca jest winny, gdy wręcza wypowiedzenie

Nie tylko pracodawca jest winny, gdy wręcza wypowiedzenie

W takiej sytuacji - dodał sąd - nie można uznać, że winny wypowiedzeniu umowy o pracę jest tylko pracodawca. Wyrok dotyczył jednego z wydawnictw, w którym po ponad dziewięciu latach pracy szef wręczył redaktorce propozycję zmiany warunków pracy za porozumieniem stron. Zaproponował jej nowe

4 proc. kobiet zwolnionych w ciągu pół roku po powrocie z macierzyńskiego

4 proc. kobiet zwolnionych w ciągu pół roku po powrocie z macierzyńskiego

kontroli PIP, w tych przypadkach najczęściej rozwiązywano umowy na mocy porozumienia stron, nie przedłużano umów zawartych na czas określony, albo rozwiązywano je za wypowiedzeniem ze strony pracodawcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Podczas kontroli w 8 proc. skontrolowanych firm stwierdzono

Gdy pracodawca zwalnia

Gdy pracodawca zwalnia

daje największą pewność zatrudnienia, ponieważ nie zawiera daty rozwiązania. Jednak zarówno pracownik, jak i pracodawca mają możliwość złożenia wypowiedzenia lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron. W przypadku wypowiedzenia jego długość wynosi kolejno: (2 tygodnie (jeżeli pracownik był

Zwolnienie, wypowiedzenie

Zwolnienie, wypowiedzenie

Wbrew pozorom rozstanie z pracodawcą za tzw. porozumieniem stron wcale nie zawsze jest dla pracownika korzystne, bo może zamknąć drogę dochodzenia swoich praw w sądzieZwolnienie za wypowiedzeniemNajczęściej szef i pracownik rozstają się za wypowiedzeniem, co oznacza, że z pracy nie odchodzi się od

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

firma, potem ZUS), zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Uwaga: Firma może zwolnić chorego za porozumieniem stron lub z przyczyn dyscyplinarnych. Pracy nie może natomiast stracić osoba ujawniająca jakikolwiek rodzaj dyskryminacji, czyli np. zeznająca w sądzie pracy w sprawie dotyczącej

Umowa na czas nieokreślony

, jej wypowiedzenie przez jedną ze stron lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może nastąpić w każdej chwili i dowolnie określać datę końca umowy. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wymaga złożenia pisemnego oświadczenia jednej ze stron, tak aby

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w ramach zwolnień indywidualnych. Ale tylko wtedy, gdy przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron i nie sprzeciwi się temu związek

Nauczycielu: co możesz zrobić, jeśli zwolnią cię ze szkoły

Nauczycielu: co możesz zrobić, jeśli zwolnią cię ze szkoły

upływie: - 7 dni od dnia rejestracji, - 90 dni od dnia rejestracji, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy bezrobotny rozwiązał stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron lub zarejestrował się w okresie kiedy formalnie prowadzi jeszcze

Okres wypowiedzenia

dokonanego przez pracodawcę może być skrócony w połączeniu z wypłatą odszkodowania za pozostały czas. Okres wypowiedzenia można też skrócić zawierając porozumienie, w którym obie strony zgadzają się na taką możliwość. W takiej sytuacji pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie.Ustawowe okresy wypowiedzenia

Zwolnić nie wolno, ale się da

Zwolnić nie wolno, ale się da

Henryk nie zamierzał odchodzić z pracy i wiedział, że prawo go chroni. - Rozmawiałem z kadrowcem i prezesem. Wypowiedzenie zostało anulowane, ale pod warunkiem, że zgodzę się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Jeśli je podpiszę, będę mógł pracować do 28 lutego 2010, czyli miesiąc po tym

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

? - Okres wypowiedzenia to 3 miesiące (art. 36 kp). Gdyby pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników, wówczas można zastanawiać się, czy będzie przysługiwała pracownikowi odprawa (również w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron). Warunkiem jest jednak, aby zakończenie stosunku

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 2

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 2

sprzedaży i osoby odpowiedzialne za zdobywanie zamówień mają całą premię, natomiast pozostali pracownicy , którzy nie mają w zakresie obowiązków pozyskiwania klientów, mają potrącaną premię w różnej wysokości. Mam jeszcze pytanie odnośnie wypowiedzenia warunków pracy i płacy oraz przyjęcia nowych warunków

Umowa o pracę

stron,przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

emerytury z osiągnięciem tego wieku.Pracodawca mógłby jednak rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na mocy porozumienia stron, ale pracownik może na to nie wyrazić zgody.Należy jednak pamiętać, że pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jednakże przy spełnieniu przesłanek

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniobiorca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Wypowiedzenie zlecenia następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba

Zgoda na zmianę warunków zatrudnienia

Wykazać należy, iż pracodawca ma możliwość użycia jednej z dwóch procedur zmieniany warunków pracy i płacy tj. porozumienie stron zmieniające umowę o pracę, lub zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 k.p.). Porozumienie zmieniające wymaga zgody pracownika jak i pracodawcy na wprowadzenie

Wypowiedzenie umowy o pracę

wypowiedzenia (za wypowiedzeniem) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie bez wypowiedzenia)z upływem czasu, na jaki została zawartaoraz z dniem ukończenia pracy, dla wykonania której była zawartaPoniżej wyjaśniono sposób zakończenia stosunku pracy poprzez rozwiązanie

Zwolnienia grupowe

niedotyczących pracowników lecz w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wręczenia pierwszego wypowiedzenia liczba zwolnień obejmuje co najmniej:10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,10 proc

Umowa na czas określony

określony przekształca się w bezterminową, nie stosuje się również, w przypadku kiedy pracownika zatrudniono na zastępstwo. Umowy na czas określony krótszy niż 6 miesięcy nie wolno wypowiedzieć. Wcześniejsze jej rozwiązanie może nastąpić jedynie za porozumieniem stron lub w trybie natychmiastowym - "

Będzie łatwiej uzgodnić z pracodawcą, że rano musisz odprowadzić dziecko do przedszkola

rozmawialiśmy długo w Komisji Trójstronnej, w której strona związkowa i pracodawcy mieli szansę i okazję wielokrotnie się wypowiedzieć - mówił Kosiniak-Kamysz. Dodał także: - W czasach trudnych warto korzystać z takich rozwiązań, które ratują każde miejsce pracy. To wdrożenie też idei, o której mówił premier

Kiedy usłyszysz albo... albo

: na jednym było wypowiedzenie za porozumieniem stron, na drugim dyscyplinarka.Pani Mariola od jakiegoś czasu nosiła się z zamiarem odejścia. Miała dość atmosfery w pracy. - To jednak ogromny stres. Nie rozumiałam, co się stało.Okazało się, że szefowa wykorzystała jako pretekst do zwolnienia pewną

Umowa o pracę na okres próbny

rodzaju. Umowa na okres próbny rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta lub wcześniej - za wypowiedzeniem którejkolwiek ze stron lub na mocy porozumienia zawartego między pracodawcą i pracownikiem. Zgodnie z kodeksem pracy umowę taką można rozwiązać za trzydniowym okresem wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy podczas choroby pracownika 

przy wypowiedzeniu umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie jest obwarowane żadnymi zakazami i może zostać dokonane w czasie kiedy pracownik jest niezdolny do pracy i w związku z tym przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Zwolnienia grupowe od A do Z

odnosi pracownik w sytuacji zwolnienia grupowego rozwiązując umowę za porozumieniem stron?Jeżeli do rozwiązania stosunku pracy dochodzi na mocy porozumienia stron, zwolnienie ma charakter grupowy, gdy dotyczy co najmniej pięciu pracowników. W pozostałym zakresie brak jest różnic w sytuacji pracownika

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika 5. nie zawierając kolejnej umowy o pracę w przypadku, gdy zawarta była umowa na czas określony. POROZUMIENIE STRONJeśli szef zamiast zwolnienia zaproponuje ci rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, pamiętaj, że ta forma rozstania lepiej wygląda w

Pytanie do "Gazety Praca": jeśli pracodawca nie chce zapłacić odprawy?

stron. Ryszard stracił pracę, ponieważ zlikwidowano jego miejsce pracy, dlatego oprócz wynagrodzenia za cały okres wypowiedzenia (czyli w tym przypadku trzy miesiące) należy się też odprawa. Jej wysokość zależy od stażu w danej firmie. Jeżeli pracował krócej niż dwa lata, jej wysokość jest równa

Próba na wagę złota

- wówczas okres wypowiedzenia wynosi trzy dni robocze, a w przypadku umowy podpisanej na dłużej niż miesiąc - 2 tygodnie. Istnieje możliwość rozwiązania umowy przed upływem okresu próbnego nie tylko za wypowiedzeniem lub z upływem okresu próbnego. Jakie są na to inne sposoby? Np. za porozumieniem stron

Jak mogą cię zwolnić?

zaproponuje ci rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, nie decyduj się od razu. Wprawdzie porozumienie stron lepiej wygląda w życiorysie ale pamiętaj, że ta forma rozstania z pracodawcą jest dla ciebie mniej korzystna. Odbiera ci możliwość odwołania się do sądu i walki o odszkodowanie lub przywrócenie do

REGULACJE PRAWNE DLA TELEPRACY

trzymiesięcznego terminu chęć powrotu do stanu sprzed porozumienia w sprawie wykonywania pracy w formie telepracy powstanie po stronie pracodawcy, wówczas strony mogą zmienić formę wykonywania pracy z powrotem na normalną za porozumieniem stron. Gdyby jednak pracownik nie chciał się zgodzić, pracodawca może mu

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

zaledwie trzydniowy okres wypowiedzenia - podsumowuje ekspertkaPraca w niepełnym wymiarze czasu pracyTaka praca odbywa się również w ramach stosunku pracy, ale umożliwia dopasowanie godzin pracy do indywidualnych potrzeb stron stosunku pracy. - Pracodawca powinien pamiętać, iż zgodnie z art. 292 § 1

Zwalniają i łamią prawo

sądową, o czas trwania postępowań sądowych, które, jak wiadomo, ze względu na liczbę spraw nie toczą się szybko. Dzwonili też ci, którym pracodawcy stawiali ultimatum: albo rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym, albo porozumienie stron. Pracownicy nie wiedzą, jak się w takiej sytuacji zachować.A jak

Też możesz wziąć roczny urlop

. Z kodeksowego punktu widzenia bezpłatny urlop to porozumienie między pracownikiem i pracodawcą, czyli obydwie strony muszą na nie przystać. Szef może również nie zgodzić się pełen wymiar urlopu, o który prosimy i przyznać nam tylko jego część. Nie ma możliwości odwołania się od niej np. do sądu lub

Oswoić umowy lojalnościowe

dla obu stron korzystne będzie podnoszenie kwalifikacji pracownika i jego trwanie w miejscu. Ma to niewątpliwie również za zadanie ustabilizować rynek. Po części po to szkoli się pracowników. Żaden z pracodawców nie może liczyć na to, że będzie miał u siebie pracownika do końca życia. Rotacja musi

Dla kogo zasiłek z urzędu pracy?

dotyczących zakładu pracy - zasiłek przysługuje. Podobnie, kiedy rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Pieniędzy z urzędu nie dostanie osoba, która została zwolniona ze swojej winy bez wypowiedzenia

Umowa o pracę na okres próbny

, rozwiązaniu na mocy porozumienia stron. Okres wypowiedzenia takowej umowy wynosi: 3 dni robocze w przypadku 2-tygodniowego okresu próbnego, 7 dni w przypadku okresu 2 tygodni, oraz 14 dni w czasie 3-miesięcznego okresu próbnego. A w przypadku, kiedy pracodawca i pracownik przypadną sobie do gustu i zamierzają

Prawo do emerytury to nie przymus

pracę na mocy porozumienia stron" - wyjaśnia pani Elżbieta. - Nawet podstawa prawna była niewłaściwa. Niezgodna z treścią decyzji. - Wpisałam datę i złożyłam podpis. Zrobiłam tak, bo bałam się wypowiedzenia. Jednak w lipcu zwróciłam się o anulowanie decyzji i zaczęłam walczyć o przedłużanie

Internet w pracy - co komu wolno

przejrzał fotografie zamieszczone w serwisie Nasza Klasa i okazało się, że doniesienia klienta były prawdziwe - jeden z pracowników pozował do zdjęcia w banku z puszką piwa. Otrzymał wypowiedzenie. - Z powyższej sprawy należy wysnuć następujący wniosek: zawsze odpowiadamy za to, co umieszczamy w internecie

PZU może zwolnić 2316 pracowników

zakładów majątkowych. "Chcemy zbliżyć się do 7-8 proc." - powiedział. Stankiewicz zapowiedział, że negocjacje między przedstawicielami zarządu PZU, a związkami zawodowymi w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia rozpoczną się 17 lutego. Dodał, że jeżeli nie uda się stronom dojść do porozumienia w

Ma być trudniej o "kacowe"

chce więc, aby pracodawca nadal występował o opinie, ale już po wręczeniu wypowiedzenia. - Jeśli po wręczeniu wypowiedzenia związki zawodowe przekonają pracodawcę do zmiany decyzji, może tę opinię uwzględnić i za zgodą pracownika wycofać wypowiedzenie. Jeśli nie zmieni zdania, taka opinia pozostanie

Forma wypowiedzenia dokonywanego przez pracodawcę

1.3.1.Według regulacji art. 30 § 3 KP oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Przepis ten nie obejmuje natomiast swą dyspozycją oświadczeń o nieprzyjęciu propozycji jednej strony przez drugą stronę w przedmiocie terminu rozwiązania umowy o pracę

Więcej obowiązków - więcej pieniędzy

uzgodnień stron. Oczywiście propozycja zwiększenia pensji będzie dobrą zachętą dla pracownika. Jeśli pracownik na porozumienie się nie zgodzi, można wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające, a jeśli go nie przyjmie, umowa o pracę rozwiąże się. Można też przydzielić pracownikowi dodatkowo inny rodzaj pracy

Kiedy i kogo nie można zwolnić

. Szef postanowił ją zwolnić, tłumacząc to oszczędnościami w firmie. Zaproponował rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Kobieta jednak go nie przyjęła i poprosiła o rozwiązanie za wypowiedzeniem. Dzięki temu zyskała należne przy jej stażu pracy trzymiesięczne wypowiedzenie. W tym czasie cały czas

Dochodząc do TAK, odchodząc od NIE

najbardziej oczywista rada. W każdym przypadku strony konfliktu to ludzie pełni emocji. Pozwól wypowiedzieć się drugiej stronie, ale naucz się nie reagować na zaczepki emocjonalne. Kontroluj swoje emocje, wtedy łatwiej będzie rozmawiać. 4. Określ interesy Każda ze stron konfliktu ma swój własny cel. W owych

Okres wypowiedzenia

. 69). Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku zatrudnienia trwającego co najmniej 6

Koniec urlopu na studia podyplomowe

eksternistycznych, maturalnego albo do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, - 21 dni na ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy

Boczna furtka do armii

jedynie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych - mówi Łukasz Witkowski, przedstawiciel Pracodawców RP. - To ingerencja w politykę zatrudnienia. Poza tym proponowany w ustawie zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę z powodu nieobecności

Auchan poległ na nadgodzinach

niezałatwione reklamacje. Ale kierowniczka działu personalnego przedstawiła mu taką propozycję: jeżeli zgodzi się na zaliczenie części nadgodzin do trzymiesięcznego wypowiedzenia, umowa zostanie rozwiązana w trybie porozumienia stron. - Musiałem się zgodzić - tłumaczy mężczyzna. - Miałem na utrzymaniu rodzinę

Umowa na zastępstwo

- zastępcy może nieco różnić się od warunków zawartych w umowie osoby zastępowanej. Ponadto pracodawca ma możliwość zmiany wynagrodzenia za pomocą porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.Tak więc gratyfikacja pracownika zastępcy nie musi być taka sama jak u nieobecnego zastępowanego pracownika. Jednakże

Kierowcy wolą przystanek Londyn

w Sosnowcu. W Gliwicach podsumowali zeszły rok. - Osiemnastu kierowców odeszło za porozumieniem stron, sześciu porzuciło pracę, tylko jeden uczciwie zdecydował się przepracować okres wypowiedzenia. Wszyscy wolą Londyn. Tam dużo zarobią. U mnie mogą dostać tysiąc złotych, a na saksach dziewięć razy

Mniejsze i większe występki polskich pracowników

, Project Manager w firmie doradztwa personalnego Sedlak & Sedlak.Obok "dyscyplinarki" pracodawcy sięgają również po mniej radykalne sposoby na zakończenie współpracy - zwolnienie na podstawie wypowiedzenia przez pracodawcę (33,7%) oraz w oparciu o porozumienie stron (32,6%). - Niektórzy

Boni: "Nie ma straconego pokolenia" - debata Polacy w Pracy 2020

cywilnoprawnych, ale podlegałaby reżimowi kodeksu pracy. W kontekście umów cywilnoprawnych obaj eksperci zaznaczali, że służą one zwiększeniu elastyczności na rynku pracy. - Umowa na czas nieokreślony generuje duże koszty po stronie pracodawcy, np. w przypadku rozstania: obciążenia za okres wypowiedzenia, ale też

Sąd: Makro mogło zwolnić kasjerkę

Urszuli wybór: rozwiązanie z dwutygodniowym wypowiedzeniem, bądź za porozumieniem stron. Mogła sama zdecydować, co jest dla niej korzystniejsze - mówi Andrzej Słodki, rzecznik prasowy Makro. - Tu nie chodzi o 2,77 zł, bo to bagatelizowanie sytuacji. Pracownica popełniła dwa błędy: naliczyła klientowi

Zwolnili mnie z pracy!

do wyboru: dyscyplinarne i za porozumieniem stron. Księgowy zachował jednak przytomność umysłu - zabrał oba wypowiedzenia i zaskarżył swojego pracodawcę.Inny sposób to wystaranie się u psychiatry o druczek L4 - nerwica lub depresja, których przyczyną była praca zawodowa, jest podstawą oskarżenia o

Frustracja załogi Zakładów Mięsnych rośnie

żałobną, czas nas goni, a minister nie znalazł nawet chwili na rozmowę. To pismo nic nam nie mówi.Oliwy do ognia dolała informacja o tym, że mieszkańcy Płocka, zarejestrowani w MUP mogą liczyć najwyżej na półroczny zasiłek. - Jeśli ktoś chce, może odejść z pracy za porozumieniem stron - próbował ratować

Deloitte: firmy gnębi łapownictwo i korupcja

doszło do wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz postępowanie cywilne wybrało ok. 33 proc. spółek.Zdaniem 84 proc. badanych straty finansowe to podstawowe skutki nadużyć. Około 50 proc. respondentów uważa, że takie przewinienia wpływają na obniżenie morale

Co się należy bezrobotnym

prawo do zasiłku już po siedmiu dniach od momentu rejestracji. Jeżeli odszedłeś za porozumieniem stron lub wypowiedziano ci umowę o pracę, to pieniądze dostaniesz po trzech miesiącach. Jeżeli była to dyscyplinarka, zasiłek otrzymasz dopiero po pół roku. Zasiłek przysługuje także wtedy, gdy byłeś

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

odpoczynku. Wynika to z art. 132 i 133 Kodeksu Pracy. antoninka: Czy pracodawca ma prawo zmusić pracownika do podpisania wypowiedzenia za porozumieniem stron, mimo iż pracownik się nie zgadza (bo nie ma nowej pracy)? Czy w ogóle ma jakieś uzasadnienie twierdzenie, że pracodawca zamaże pracownikowi papiery

Dyskryminacja po polsku

pracę za porozumieniem stron, strasząc zwolnieniem dyscyplinarnym. Usłyszałam, że zawsze znajdzie się coś, co będzie podstawą dyscyplinarki, a moja szefowa ma już taką dokumentację. Zwróciłam się do sądu pracy. Wygrałam i dostałam odszkodowanie. Ochrona prawna obejmuje też pracowników, którzy nie są

Na czym polega profesjonalny screening telefoniczny?

mieście (oszczędność czasu i kosztów dla obu stron), czy też - jako jeden z wstępnych etapów działań w wieloetapowej procedurze rekrutacyjnej.Psychotesty - sprawdź, czy jesteś pracoholikiemMetoda screeningu jest bardziej popularna na Zachodzie niż w naszym kraju, jednak z czasem i tutaj może zyskać na

Mama wraca do pracy

awansowe nie mniejsze od posiadanych poprzednio. Uwaga! Możesz wrócić na inne stanowisko, ale wymaga to zgody twojej i pracodawcy oraz zawarcia porozumienia. Pracodawca może w zasadzie wręczyć wypowiedzenie zmieniające, ale najpierw musi dopuścić cię do pracy, pamiętając o wyżej omówionej ochronie

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

umówić się na rozstanie z pracodawcą za porozumieniem stron! Każda ze stron taką umowę może wypowiedzieć w każdym czasie. Uwaga! Zgodnie z prawem, jeżeli umowę wypowie zleceniodawca, to musi wypłacić ci część wynagrodzenia, jeśli praca została już wykonana, a także pokryć poniesione

Oświadczenia woli o wypowiedzeniu

wypoczynkowe, Warszawa 1997, s. 74; M. Gersdorf, Okresy wypowiedzenia - zagadnienia praktyczne, PiZS Nr 11/1998, s. 34. 1.2.2.Do oświadczeń woli w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracę (odmiennie niż przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron - por. uchwałę z 31.8.1989 r., III PZP 37/89, OSNCP z

Zamiast etatu

-sharingTo tzw. dzielenie pracy. Stosowane przez pracodawców w chwilach trudnych dla firmy. Aby uniknąć zwolnień, pracodawca zmniejsza ilość godzin pracy i płacę. Proponuje porozumienie stron lub wypowiedzenie obniżające wymiar zatrudnienia. Gdy sytuacja się poprawia, pracownicy znów pracują w pełnym

Chcesz się zwolnić z pracy? To czytaj dalej

nie może czekać dłużej niż dwa tygodnie, mieć możliwość uzgodnienia krótszego okresu wypowiedzenia lub nawet rozstania się za porozumieniem stron w ciągu kilku dni. A więc "szanuj szefa swego...".Szukasz nowej pracy? Zobacz na jaką pracę możesz liczyć?

Umowa o pracę

zastępstwo (na czas określony obejmujący czas nieobecności innego pracownika)na czas nieokreślonyJak można rozwiązać umowę o pracę:za porozumieniem stronz zachowaniem okresu wypowiedzenia bez okresu wypowiedzenia (dyscyplinarnie)po upływie terminu, na który została podpisana umowa w momencie powrotu

Kontrole inspekcji pracy dotyczące świadectw pracy

, a w dokumencie widnieje wpis "za porozumieniem stron". Albo zawyżają wykorzystane dni urlopu - tłumaczy Tomczyk. Pracownik, który ma kłopoty z wyegzekwowaniem świadectwa, powinien powiadomić o tym PIP, firma na pewno zostanie skontrolowana. Gdy pracodawca mimo wezwań inspektorów nie wyda

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

pracy, wysokość wynagrodzenia (art. 29 kp). Jeśli tego nie zrobi to grozi mu grzywna. Ważne: W każdej chwili możesz rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron - nawet z dnia na dzień (art. 30 par. 1 pkt 1 kp). Jednak wtedy musi się zgodzić na to twój szef. Umowa na czas nieokreślony Ta umowa daje

Będzie łatwiej zwalniać

zwolnieniach grupowych (m.in. o przyczynie zwolnień i liczbie zredukowanych pracowników) z 45-dniowym wyprzedzeniem. Za tydzień ten czas skróci się o 15 dni. Pracodawca będzie miał mniej czasu na zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi (20 zamiast dotychczasowych 30 dni). W porozumieniu pracodawca musi

"S" kontra McDonald's. Założyli związek po kradzieży.

jeszcze przeanalizuje przypadek każdej zwolnionej osoby. Pracownikom zwolnionym dyscyplinarnie zaproponował też zmianę wypowiedzenia na porozumienie stron. Związkowcy domagają się przywrócenia do pracy, odszkodowań i oczyszczenia z zarzutów. - Zrobili z nas złodziei i lumpów - oburzają się zwolnieni

Klient zarobił milion na luce w regulaminie CU

zamiany funduszy. - Poza tym strony zawarły porozumienie. W pewnym momencie CU się z niego wycofał. Naszym zdaniem do skutecznego rozwiązania porozumienia potrzebna była zgoda klienta - mówi rzecznik KNF Łukasz Dajnowicz. Teraz Komisja czeka na wyjaśnienia CU. - Sprawa znajdzie swój finał w sądzie

Eko-oszołomy?

inne metody zawiodą.. Tak jak powiedziałam, jestem za konsultacjami społecznymi. Rozmową można załatwić o wiele więcej niż protestem - pod warunkiem, że druga strona zechce słuchać, a nie tylko mówić. I myślę, że ten proces konsultacji powoli idzie w dobrym kierunkuCo Pani myśli, kiedy ktoś nazywa was

Urlopowe ABC

pracę w 1 kwietnia, to będzie mu przysługiwało 20 dni urlopu. Jeśli jednak ma umowę na czas określony, na przykład na sześć miesięcy, to będzie miał tylko 13 dni wolnego.Wynagrodzenie za urlop Kto pierwszy raz wrócił z wakacji i spojrzał na swój odcinek, zauważył na pewno dziwną pozycję - wynagrodzenie

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

pracy, miejsce jej wykonywania, termin rozpoczęcia pracy, wysokość wynagrodzenia (art. 29 kp). Jeśli tego nie zrobi, grozi mu grzywna. W każdej chwili można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron - nawet z dnia na dzień (art. 30 par. 1 pkt 1 kp). Wymaga to zgody twojej i szefa. Umowa na czas

Molestowanie seksualne w fabryce Frito Lay

) i dyrektorem personalnym zakładu. Wręczano im wypowiedzenia bądź nakłaniano do odejścia za porozumieniem stron - pod groźbą wyrzucenia dyscyplinarnego za rzekome kradzieże. Jedna z pracownic jeszcze 4 grudnia otrzymała roczną nagrodę, a po niespełna miesiącu została zwolniona za niską wydajność

Trzeba zmienić kodeks pracy. Ale jak?

pracowników. Mieczysław Kabaj: Postulowałbym wprowadzenie czterech okresów wypowiedzenia związanych ze stażem pracy. Bo przecież im dłużej pracownik pracuje, tym bardziej przyczynia się do rozwoju firmy - i powinien coś za to otrzymać. Co więcej, dłuższy okres wypowiedzenia jest szczególnie przydatny dla

Aby mieć ładne świadectwo

adnotacji w świadectwie pracy, stanowiska, jakie zajmowałeś, twój czas pracy (np. czy cały etat, ile godzin dziennie pracowałeś, czy nienormowany czas pracy), tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (np. za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem). Wpisuje się tylko podstawę

Sejmowa debata nad kodeksem pracy

, ani nie jest możliwe wkrótce". Związki najbardziej protestowały przeciwko propozycji wprowadzającej 6-miesięczny okres wypowiedzenia układu zbiorowego pracy (od ubiegłego roku układ wypowiedziany przez jedną ze stron obowiązuje aż do zawarcia nowego, co w praktyce oznacza, że układy są w Polsce

Jakie masz prawa, kiedy pracodawca ci nie płaci

. Wtedy, oprócz zaległej pensji, przysługuje ci dodatkowo odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia. Twoje oświadczenie o

Rozw. umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Podajemy wzór Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika (format pdf) (program Acrobat do ściągnięcia).Zgodnie z art. 53 § 1 KP pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:a) dłużej niż 3 miesiące

Dziesięć najważniejszych zmian w kodeksie pracy

koniec z tym. Płatne dni będą się należeć tylko wtedy, gdy pracownik zostanie zwolniony przez pracodawcę bądź odejdzie za porozumieniem stron. To rozwiązanie racjonalne, gdyż pracownik, który postanawia odejść z pracy, z reguły ma już na oku nową. 5. Delegacja to też praca Za podróże służbowe pracodawca

Softbank walczy z byłymi pracownikami

-maile, z których wynika, że pracujący w Wiedniu mieli plany odejścia z Softbanku i powołania nowej spółki. A gdy wypowiedzenia zostały złożone, byli pracownicy Softbanku zapewniali Austriaków: "jesteśmy gotowi podpisać wszelkie porozumienia o współpracy". Ale czy do przejęcia kontraktu z

Molestowanie w pracy bez odszkodowania

! Prezes błyskawicznie zwalnia Magdę. Dyrektor P. odchodzi za porozumieniem stron z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Magda czuje się upokorzona po raz drugi. Postanawia domagać się od Winterthuru zadośćuczynienia w wysokości 7 mln zł. Argumentuje, że szefostwo firmy wiedziało, iż w pracy dochodzi do

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

- nawet, jeśli sama złożyłaby wniosek o zwolnienie za porozumieniem stron, a dopiero później dowiedziała się, że jest w ciąży, mogłaby wycofać ten wniosek i dalej podlegać ochronie (orzeczenie Sądu Najwyższego z 19 marca 2002, Sygnatura: I PKN 156/2001; orzecznictwo: OSNP 2004/5/78). Uwaga! Jeśli

Molestowanie po polsku: przypadek Magdy X

poinformowano Magdę, że jej umowa nie zostanie przedłużona. Wtedy postanowiła poinformować o incydencie prezesa Winterthuru. Reakcja była natychmiastowa - jeszcze tego samego dnia zwolniono Magdę (wcześniej, niż to wynikało z umowy). Dyrektorowi P. firma pozwoliła odejść miesiąc później "za porozumieniem

Co jest w znowelizowanym kodeksie pracy

pracownik zostanie zwolniony przez pracodawcę bądź za porozumieniem stron; Za podróże służbowe pracodawca musi zwrócić pracownikowi koszty oraz wypłacić dietę. Jej wysokość - osobno za podróże krajowe, osobne za zagraniczne - precyzuje rozporządzenie ministra pracy. Narzekali na to przede wszystkim

Rozpoczyna się proces w sprawie molestowania w pracy

zostaje zwolniona (wcześniej, niż to wynikało z umowy). Dyr. P. wprawdzie też musi odejść z firmy, ale dopiero za miesiąc, "za porozumieniem stron", i to z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Potem dyr. P. trafia m.in. do jednej z państwowych firm. Po naszym artykule o historii Magdy, traci tę

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

chwilą zrealizowania zadania (np. rozładowania towarów z magazynu). Tej umowy nie można wypowiadać. c) Obie umowy można w każdej chwili rozwiązać za porozumieniem stron. d) Pracę natychmiast stracisz, jeśli np. popełnisz przestępstwo, przyjdziesz pijany do pracy itp. Ważne dla kobiet w ciąży! Wobec

Fundusz upadłych

, którzy pójdą na bruk, otrzymają też odprawy i pieniądze za okres wypowiedzenia - nawet do dziewięciokrotnego średniego wynagrodzenia. Najprawdopodobniej będzie to świadczenie rzędu 77-140 mln zł. A to nie jedyne poważne zobowiązanie funduszu, bo niedawno upadły też Huta Ostrowiec, Huta Mała Panew i

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

zwolniony z obowiązku planowania urlopów. Będzie mógł porozumieć się z pracownikiem i ustalić najdogodniejsze dla obu stron terminy. WAŻNE: Od Nowego Roku będziemy mogli także żądać od szefa przyznania płatnego urlopu z dnia na dzień, bez podawania przyczyn. Musi nam go udzielić, ale w ten sposób nie możemy

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

jest zobowiązany uzgodnić z reprezentującą cię zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. Wtedy otrzymujesz zasiłek z ZUS w wysokości zasiłku macierzyńskiego. W trakcie urlopu macierzyńskiego umowa o pracę może być rozwiązana za porozumieniem stron. Czy po powrocie z urlopu

Zła wiadomość: zostałeś zracjonalizowany

poszedł zapytać, o co chodzi. Nie chciał mieć "wilczych papierów", poprosił więc o zwolnienie za porozumieniem stron. - Czy pani wie, że mieli już je przygotowane? Pakował do pudeł swoje rzeczy, gdy koleżanka z sąsiedniej zagródki wy-tłumaczyła mu: - Zawsze tak robią, gdy nie chcą płacić odprawy

Martin Hloušek

Martin Hloušek (ur. 2 października 1979 roku w Koszycach) – słowacki piłkarz, występujący na pozycji pomocnika. Na początku 2011 roku został piłkarzem Wisły Płock, do której trafił z Sandecji Nowy Sącz, lecz już miesiąc później kontrakt ze Słowakiem został rozwiązany za porozumieniem obu

Dejan Vinčić

Dejan Vinčić (ur. 15 września 1986) – słoweński siatkarz występujący na pozycji rozgrywający. W roku 2012 występował w PGE Skrze Bełchatów, w listopadzie rozwiązano z nim kontrakt za porozumieniem stron . Jest podstawowym reprezentantem swojego kraju. Wychowanek słoweńskiego klubu OK Sostanj

Sampsa Timoska

do lutego 2008 występował w angielskim Queens Park Rangers. Po rozegraniu 21 spotkań, rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron.

Jacek Popek (piłkarz)

w meczu ze Stomilem Olsztyn, gdyż wcześniej zmagał się z kontuzją, która wykluczyła go na kilka miesięcy. 7 maja rozwiązał kontrakt z klubem z Bydgoszczy za porozumieniem stron.

Bartosz Hinc

ligowych spotkań. W styczniu 2011 roku za porozumieniem stron klub rozwiązał z nim kontrakt.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.