wypowiedzenie z pracy wzór

mp

Kodeks pracy 2012 po zmianach

Kodeks pracy 2012 po zmianach

Ile wolnego dostanie ojciec na dziecko, czy szef może odmówić urlopu, kiedy nie mogą cię zwolnić - na te i inne pytania pomoże odpowiedzieć książka "Kodeks pracy", która ukaże się razem z "Gazetą Wyborczą" w środę, 4 stycznia.

Młodzi na rynku pracy: są jacyś inni?

W cyklu "Oburzeni do odzysku" - drugiej odsłonie "Straconego pokolenia" - szukaliśmy rozwiązań, które ułatwią młodym wejście na rynek pracy. Stawka jest wysoka. Już dziś ponad 400 tys. bezrobotnych nie ma 24 lat, a bezrobotnych w wieku 25-34 lata jest prawie 30 proc. - razem prawie milion osób. Dodatkowo w ciągu najbliższych czterech lat na rynek pracy wejdzie 2 mln absolwentów szkół wyższych.

Co teraz rząd zrobi dla młodych

Co teraz rząd zrobi dla młodych

organizacji pracodawców, związkowcy) mówili, że m.in. trzeba: - odmrozić środki z Funduszu Pracy i wprowadzić indywidualne konta dla pracujących, na wzór emerytalnych. To pozwoliłoby opłacać zasiłki i wsparcie w przypadku bezrobocia; - obniżyć koszty zatrudnienia młodych zaczynających pracę, np. wyłączyć ich

Czy umowy śmieciowe cywilizują pracę

Czy umowy śmieciowe cywilizują pracę

Umowami śmieciowymi powszechnie nazywa się różne typy umów - umowę o dzieło, umowę-zlecenie i na czas określony. One z zasady nie muszą być złe (pisaliśmy o tym ostatnio wiele w "Gazecie Wyborczej" i "Gazecie Praca"). Wszystkie te umowy łączy to, że nie gwarantują stabilności

Okres wypowiedzenia

. Brzozowski, Rewizje nadzwyczajne i pytania prawne Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w 1988 r., PiZS Nr 1-3/1990, s. 68; J. Iwulski, Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę - art. 361 KP, PS Nr 3/1993, s. 26; S. Piwnik, Wzory umów, pism, druków

Wypowiedzenie ogólnie

Podajemy Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - pdf (program Acrobat do ściągnięcia). 1.1.1. Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Spotkajmy się w intranecie

Spotkajmy się w intranecie

Marta Piątkowska: Jaki był powód wynalezienia intranetu? Firmom szkoda czasu na spotkania z pracownikami?Aleksander Sala: Nie wszystkie informacje są warte tego, żeby odciągać ludzi od pracy, co nie oznacza, że są mało ważne.W dużym uproszczeniu, intranet można porównać do tablicy ogłoszeń

Oświadczenia woli o wypowiedzeniu

o pracę na adres stałego miejsca zamieszkania pracownika nie czyni zadość wymaganiom zawartym w art. 61 KC, jeżeli pracodawcy znany jest fakt czasowego zamieszkania pracownika w innej miejscowości (wyrok z 19.10.1976 r., I PR 125/76, nie publikowany). Oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu

Składniki treści umowy

podpisania przez pracownika umowy o zakazie konkurencji, której przedstawiony pracownikowi projekt zawiera postanowienia niezgodne z przepisami Kodeksu pracy, nie może stanowić uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. W przypadku natomiast jej wypowiedzenia pracownikowi przysługuje roszczenie

Umowa o pracę. Nowe obowiązki pracodawcy

czerwca br. o: obowiązującej ich dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym, długości okresu wypowiedzenia umowy. Dodatkowo w małych firmach (do 20 osób, w których nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy) pracodawca musi

Rozw. umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Podajemy wzór Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika (format pdf) (program Acrobat do ściągnięcia).Zgodnie z art. 53 § 1 KP pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:a) dłużej niż 3 miesiące

Dział jedenasty - Układy zbiorowe pracy. Rozdział I - Przepisy ogólne

stosuje się odpowiednio. § 5-5. Warunki umów o pracę lub innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy, wynikające z układu wykreślonego z rejestru układów, obowiązują do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków. Przepis art. 241-13 § 2 zdanie drugie stosuje się. § 

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

wobec mnie sięga kwoty... W związku z powyższym na podstawie art. 55 par. 11 kp rozwiązuję umowę o pracę bez wypowiedzenia". Ważne! Oprócz zaległej pensji przysługuje ci także dodatkowo odszkodowanie. A co, jeśli pracodawca nadal nie wypłaca pieniędzy? Jedyne, co możesz zrobić, to skierować sprawę

Samotność w wielkim mieście

Samotność w wielkim mieście

obcokrajowców. Wniosek mój taki, że klasyczny londyńczyk przed czterdziestką czy czterdziestką piątką nie chce się wiązać; jest bardzo zajęty pracą, spotkaniami z kumplami, piciem, wycieczkami. Jego życie to zabawa, żadnej odpowiedzialności za drugą osobę, żadnych kłopotów. Aczkolwiek, kiedy pięćdziesiątka się

Polscy niewolnicy produkują Skody

, czy nie widzi nas ktoś z kierownictwa Zetki. Odprowadzają wzorkiem każdy przejeżdżający samochód. Skarżą się wszyscy. I ci, którzy pracują tu już trzy lata, i ci, którzy są tu zaledwie kilka tygodni. Są wśród nich tacy, którzy po pracy muszą wypić parę piw, ale i wzorowi pracownicy stawiani za

Kim zostanie Twoje dziecko?

Kim zostanie Twoje dziecko?

dziecko, kolejność narodzin (najstarsze, najmłodsze, średnie, a może jedynak) i - rzecz jasna - płeć.Garść teoriiDonald E. Super, autor teorii pochodzącej z 1957 r. skoncentrował się na periodyzacji rozwoju zawodowego, który nie zaczyna się od podjęcia studiów czy pierwszej pracy, lecz od dzieciństwa. On

Informator o pracy za Odrą i Nysą

trzech, a nawet pięciu lat więzienia i ogromna grzywna, pracownik musi zapłacić grzywnę w wysokości 5 tys. euro i zostanie wydalony z Niemiec. Jak więc załatwić legalną pracę? Nie jest to niemożliwe, zwłaszcza w branżach, w których niemiecki rynek cierpi na brak specjalistów. Największe szanse na stałe

Informator "Gazety Praca" o naborze kandydatów na ławników

sąd może wzywać maksymalnie 12 razy w roku (jeśli chcą, mogą uczestniczyć w rozprawach częściej). Pracodawca musi pozwolić ławnikowi pełnić sądowe obowiązki, nie może kazać mu zrezygnować z tej funkcji ani wypowiedzieć z tego powodu umowy o pracę. Zdarza się jednak, że pracodawcy próbują protestować

Na ósmym miejscu są krzesła

. - Ludzie przychodzą do pracy z myślą, że są ważni. A to jest niebezpieczne. Małgorzata: - Naszą firmę budowaliśmy od zera. Z radością. Byliśmy częścią czegoś niezwykłego. Więc zaharowywaliśmy się na śmierć. Przychodziłam do pracy na dziewiątą, wychodziłam o drugiej, trzeciej w nocy, wracałam z

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę – jednostronna czynność prawna skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy. Wypowiedzenie dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy zezwala na to odpowiedni przepis prawa. Wypowiedzenie umowy o pracę w PolsceWypowiedzenie musi mieć formę pisemną; może je złożyć zarówno

Wzór Kanazawy

Wzór Kanazawy - wyprowadzona w 1985 r. poprawka wzoru Sauerbreya wiążąca zmianę częstotliwości ze zmianą masy obciążającej mikrowagę kwarcową w przypadku pracy mikrowagi w środowisku ciekłym. \Delta f = { -\ f_0^{3/2} \left( \frac{\eta_l \rho_l}{\pi \rho_q \mu_q} \right)^{1/2} } gdzie: f_0

Wzór Ciołkowskiego

Wzór Ciołkowskiego ? podstawowy wzór w technice rakietowej określający prędkość rakiety zużywającej podczas lotu paliwo, czyli rakiety zmieniającej masę. Wprowadzony został przez Konstantego Ciołkowskiego w pracy "???????????? ??????? ??????????? ??????????? ?????????" ("Badanie przestrzeni świata

Dobry Wzór

Dobry Wzór – konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku. Organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jest przygotowywany i prowadzony zgodnie z zasadami określonymi przez ICSID (International Council of Societies of Industrial Design). Od samego początku

Wzór Lisaka

– nie więcej jednak niż 5.000 zł.Bezpośrednim pomysłodawcą rozwiązania był poseł Janusz Lisak z Unii Pracy. Wprowadzony w maju 2004 wzór nie przyniósł oczekiwanego efektu, po niespełna roku zniesiono go wprowadzając nowy sposób obliczania powierzchni pojazdów. 22 grudnia 2008 Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

wypowiedzenie

Wypowiedzenie

Jak zrezygnować z pracy? Zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik musi zrezygnować z dotychczas zajmowanej posady. Przy takiej ewentualności musi on złożyć pisemne wypowiedzenie umowy o pracę i dostarczyć je w ręce pracodawcy.

Czy zawsze można złożyć wypowiedzenie? Przepisy kodeksu pracy ściśle regulują, kiedy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę. Prawo do wypowiedzenia umowy przysługuje osobom, które zatrudnione są na okres próbny lub na czas nieokreślony. W przypadku umów na czas określony zawartych na okres dłuższy niż pół roku pracownik może złożyć wypowiedzenie tylko, jeśli w umowie zawarta została możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia. Wypowiedzeniu towarzyszy okres ochronny, który uzależniony jest od stażu pracownika. Daje on pracodawcy czas na znalezienie nowego pracownika.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być przygotowane starannie i rzetelnie. Pracownik powinien zawrzeć w nim prośbę o rozwiązanie umowy o pracę, podając datę i miejsce jej zawarcia oraz strony, pomiędzy którymi obowiązywała umowa. Wypowiedzenie musi zawierać także informację o zachowaniu okresu wypowiedzenia. Warto zamieścić w niej również miejsce na potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia. Wzór wniosku o wypowiedzenie umowy można znaleźć w internecie.