wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron

PAP

TVP przygotowała program dobrowolnych odejść pracowników

TVP przygotowała program dobrowolnych odejść pracowników

Telewizja publiczna przygotowała program dobrowolnych odejść z pracy. Każdy pracownik TVP, który do niego przystąpi, będzie mógł za porozumieniem stron rozwiązać umowę o pracę i w zamian - oprócz wynagrodzenia za okres wypowiedzenia - otrzyma rekompensatę.

Choroba pracownika a rozwiązanie umowy o pracę

Nasz pracownik rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron po bardzo wielu latach zatrudnienia. Po pewnym czasie podpisał nową umowę, powracając na wcześniejsze stanowisko. Strony ustaliły 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Umowa nie jest umową na czas określony. Pracownik od czasu powrotu do pracy jest na zwolnieniu lekarskim. Wiemy, że można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia na mocy art. 53 kp, jeżeli niezdolność pracownika do pracy trwa wskutek choroby określony okres czasu. Czy fakt rozwiązania umowy za porozumieniem stron oznacza, ze pracownik nie jest zatrudniony dłużej niż 3 miesiące, czy tez należy uwzględnić okres zatrudnienia w tej samej firmie, co daje w sumie okres powyżej 6 miesięcy? Jaka jest podstawa prawna, na którą możemy się powołać, przyjmując, że nowa umowa oznacza, że pracownik nie jest zatrudniony dłużej niż 3 miesiące?

Gdy boisz się zwolnienia

Wypowiedzenie wypowiedzeniu nierówne. Co przysługuje w momencie rozwiązania umowy i z jakich obowiązków musi wywiązać się pracodawca?

Nie tylko pracodawca jest winny, gdy wręcza wypowiedzenie

Nie tylko pracodawca jest winny, gdy wręcza wypowiedzenie

W takiej sytuacji - dodał sąd - nie można uznać, że winny wypowiedzeniu umowy o pracę jest tylko pracodawca. Wyrok dotyczył jednego z wydawnictw, w którym po ponad dziewięciu latach pracy szef wręczył redaktorce propozycję zmiany warunków pracy za porozumieniem stron. Zaproponował jej nowe

4 proc. kobiet zwolnionych w ciągu pół roku po powrocie z macierzyńskiego

4 proc. kobiet zwolnionych w ciągu pół roku po powrocie z macierzyńskiego

kontroli PIP, w tych przypadkach najczęściej rozwiązywano umowy na mocy porozumienia stron, nie przedłużano umów zawartych na czas określony, albo rozwiązywano je za wypowiedzeniem ze strony pracodawcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Podczas kontroli w 8 proc. skontrolowanych firm stwierdzono

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

że strona w dokonanym wypowiedzeniu określa inny termin zakończenia umowy. Ponadto w umowie zlecenia można określić termin wypowiedzenia umowy. Dodatkowo należy wskazać, że w myśl orzecznictwa Sądu Najwyższego umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana przez każdą ze stron w

Gdy pracodawca zwalnia

Gdy pracodawca zwalnia

największą pewność zatrudnienia, ponieważ nie zawiera daty rozwiązania. Jednak zarówno pracownik, jak i pracodawca mają możliwość złożenia wypowiedzenia lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron. W przypadku wypowiedzenia jego długość wynosi kolejno: (2 tygodnie (jeżeli pracownik był zatrudniony krócej

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Uwaga: Firma może zwolnić chorego za porozumieniem stron lub z przyczyn dyscyplinarnych.Pracy nie może natomiast stracić osoba ujawniająca jakikolwiek rodzaj dyskryminacji, czyli np. zeznająca w sądzie pracy w sprawie dotyczącej nierównego traktowania innego

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w ramach zwolnień indywidualnych. Ale tylko wtedy, gdy przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron i nie sprzeciwi się temu związek

Umowa na czas nieokreślony

, jej wypowiedzenie przez jedną ze stron lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może nastąpić w każdej chwili i dowolnie określać datę końca umowy. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wymaga złożenia pisemnego oświadczenia jednej ze stron, tak aby

Zwolnienie, wypowiedzenie

Zwolnienie, wypowiedzenie

Wbrew pozorom rozstanie z pracodawcą za tzw. porozumieniem stron wcale nie zawsze jest dla pracownika korzystne, bo może zamknąć drogę dochodzenia swoich praw w sądzieZwolnienie za wypowiedzeniemNajczęściej szef i pracownik rozstają się za wypowiedzeniem, co oznacza, że z pracy nie odchodzi się od

Umowa o pracę

stron,przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

emerytury z osiągnięciem tego wieku.Pracodawca mógłby jednak rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na mocy porozumienia stron, ale pracownik może na to nie wyrazić zgody.Należy jednak pamiętać, że pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jednakże przy spełnieniu przesłanek

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

(art. 36 kp). Gdyby pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników, wówczas można zastanawiać się, czy będzie przysługiwała pracownikowi odprawa (również w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron). Warunkiem jest jednak, aby zakończenie stosunku pracy nastąpiło wyłącznie z przyczyn

Okres wypowiedzenia

dokonanego przez pracodawcę może być skrócony w połączeniu z wypłatą odszkodowania za pozostały czas. Okres wypowiedzenia można też skrócić zawierając porozumienie, w którym obie strony zgadzają się na taką możliwość. W takiej sytuacji pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie.Ustawowe okresy wypowiedzenia

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

nakładczym - tłumaczy Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz. Ekspertka dodaje, że wybór telepracy jako formy zatrudnienia może nastąpić zarówno przy zawieraniu umowy, jak i w czasie jej trwania na mocy porozumienia stron. Kluczowe będzie natomiast wskazanie miejsca wykonywania pracy np. miejsce zamieszkania

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 2

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 2

sprzedaży i osoby odpowiedzialne za zdobywanie zamówień mają całą premię, natomiast pozostali pracownicy , którzy nie mają w zakresie obowiązków pozyskiwania klientów, mają potrącaną premię w różnej wysokości. Mam jeszcze pytanie odnośnie wypowiedzenia warunków pracy i płacy oraz przyjęcia nowych warunków

Umowa na czas określony

określony przekształca się w bezterminową, nie stosuje się również, w przypadku kiedy pracownika zatrudniono na zastępstwo. Umowy na czas określony krótszy niż 6 miesięcy nie wolno wypowiedzieć. Wcześniejsze jej rozwiązanie może nastąpić jedynie za porozumieniem stron lub w trybie natychmiastowym - "

Zwolnić nie wolno, ale się da

Zwolnić nie wolno, ale się da

Henryk nie zamierzał odchodzić z pracy i wiedział, że prawo go chroni. - Rozmawiałem z kadrowcem i prezesem. Wypowiedzenie zostało anulowane, ale pod warunkiem, że zgodzę się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Jeśli je podpiszę, będę mógł pracować do 28 lutego 2010, czyli miesiąc po tym

Próba na wagę złota

Próba na wagę złota

- wówczas okres wypowiedzenia wynosi trzy dni robocze, a w przypadku umowy podpisanej na dłużej niż miesiąc - 2 tygodnie. Istnieje możliwość rozwiązania umowy przed upływem okresu próbnego nie tylko za wypowiedzeniem lub z upływem okresu próbnego. Jakie są na to inne sposoby? Np. za porozumieniem stron

Zgoda na zmianę warunków zatrudnienia

Wykazać należy, iż pracodawca ma możliwość użycia jednej z dwóch procedur zmieniany warunków pracy i płacy tj. porozumienie stron zmieniające umowę o pracę, lub zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 k.p.). Porozumienie zmieniające wymaga zgody pracownika jak i pracodawcy na wprowadzenie

Wypowiedzenie umowy o pracę

strona czyli Adam Nowak mógł się zapoznać z treścią faksu - w efekcie będzie to najczęściej dzień nadania faksu, a konkretnie potwierdzenia transmisji danych.Lepszym rozwiązaniem jest wysłanie wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.Pouczenie o możliwości

Umowa o pracę na okres próbny

rodzaju. Umowa na okres próbny rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta lub wcześniej - za wypowiedzeniem którejkolwiek ze stron lub na mocy porozumienia zawartego między pracodawcą i pracownikiem. Zgodnie z kodeksem pracy umowę taką można rozwiązać za trzydniowym okresem wypowiedzenia

Oswoić umowy lojalnościowe

, w jakich branżach i zawodach, do kiedy i na jakich warunkach. Zwracajmy uwagę na to, czy w umowie zostały określone elementy odpłatności po obu stronach. Jeżeli pracownik ma zakaz podejmowania pracy, to, jaką otrzyma za to rekompensatę od dotychczasowego pracodawcy. Pracodawca może nie zamieścić

Rozwiązanie umowy podczas choroby pracownika 

przy wypowiedzeniu umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie jest obwarowane żadnymi zakazami i może zostać dokonane w czasie kiedy pracownik jest niezdolny do pracy i w związku z tym przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Umowa o pracę na okres próbny

, rozwiązaniu na mocy porozumienia stron. Okres wypowiedzenia takowej umowy wynosi: 3 dni robocze w przypadku 2-tygodniowego okresu próbnego, 7 dni w przypadku okresu 2 tygodni, oraz 14 dni w czasie 3-miesięcznego okresu próbnego. A w przypadku, kiedy pracodawca i pracownik przypadną sobie do gustu i zamierzają

Zwolnienia grupowe od A do Z

odnosi pracownik w sytuacji zwolnienia grupowego rozwiązując umowę za porozumieniem stron?Jeżeli do rozwiązania stosunku pracy dochodzi na mocy porozumienia stron, zwolnienie ma charakter grupowy, gdy dotyczy co najmniej pięciu pracowników. W pozostałym zakresie brak jest różnic w sytuacji pracownika

REGULACJE PRAWNE DLA TELEPRACY

roku.     Telepracownik to osoba wykonująca zdalnie swoje obowiązki wynikające z zakresu umowy z firmą oraz przesyłająca jej efekty za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Ta elastyczna forma zatrudnienia, wynika z porozumienia określającego warunki stosowania telepracy przez

Kiedy usłyszysz albo... albo

: na jednym było wypowiedzenie za porozumieniem stron, na drugim dyscyplinarka.Pani Mariola od jakiegoś czasu nosiła się z zamiarem odejścia. Miała dość atmosfery w pracy. - To jednak ogromny stres. Nie rozumiałam, co się stało.Okazało się, że szefowa wykorzystała jako pretekst do zwolnienia pewną

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika 5. nie zawierając kolejnej umowy o pracę w przypadku, gdy zawarta była umowa na czas określony. POROZUMIENIE STRONJeśli szef zamiast zwolnienia zaproponuje ci rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, pamiętaj, że ta forma rozstania lepiej wygląda w

Też możesz wziąć roczny urlop

. Z kodeksowego punktu widzenia bezpłatny urlop to porozumienie między pracownikiem i pracodawcą, czyli obydwie strony muszą na nie przystać. Szef może również nie zgodzić się pełen wymiar urlopu, o który prosimy i przyznać nam tylko jego część. Nie ma możliwości odwołania się od niej np. do sądu lub

Jak mogą cię zwolnić?

zaproponuje ci rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, nie decyduj się od razu. Wprawdzie porozumienie stron lepiej wygląda w życiorysie ale pamiętaj, że ta forma rozstania z pracodawcą jest dla ciebie mniej korzystna. Odbiera ci możliwość odwołania się do sądu i walki o odszkodowanie lub przywrócenie do

Zwalniają i łamią prawo

sądową, o czas trwania postępowań sądowych, które, jak wiadomo, ze względu na liczbę spraw nie toczą się szybko. Dzwonili też ci, którym pracodawcy stawiali ultimatum: albo rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym, albo porozumienie stron. Pracownicy nie wiedzą, jak się w takiej sytuacji zachować.A jak

Więcej obowiązków - więcej pieniędzy

uzgodnień stron. Oczywiście propozycja zwiększenia pensji będzie dobrą zachętą dla pracownika. Jeśli pracownik na porozumienie się nie zgodzi, można wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające, a jeśli go nie przyjmie, umowa o pracę rozwiąże się. Można też przydzielić pracownikowi dodatkowo inny rodzaj pracy

Pytanie do "Gazety Praca": jeśli pracodawca nie chce zapłacić odprawy?

pracy i na mocy porozumienia stron. Ryszard stracił pracę, ponieważ zlikwidowano jego miejsce pracy, dlatego oprócz wynagrodzenia za cały okres wypowiedzenia (czyli w tym przypadku trzy miesiące) należy się też odprawa. Jej wysokość zależy od stażu w danej firmie. Jeżeli pracował krócej niż dwa lata

Prawo do emerytury to nie przymus

uprawnień emerytalnych przez pracowników jest wystarczającym warunkiem do rozwiązania umowy o pracę, a w przypadku gdy brak zgody pracownika na porozumienie stron, jest obowiązek wypowiadania z nimi umów o pracę". To zamykało pracownikowi drogę do roszczeń sądowych. Dlatego tak chętnie te umowy

Umowa na zastępstwo

- zastępcy może nieco różnić się od warunków zawartych w umowie osoby zastępowanej. Ponadto pracodawca ma możliwość zmiany wynagrodzenia za pomocą porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.Tak więc gratyfikacja pracownika zastępcy nie musi być taka sama jak u nieobecnego zastępowanego pracownika. Jednakże

Zamiast etatu

-sharingTo tzw. dzielenie pracy. Stosowane przez pracodawców w chwilach trudnych dla firmy. Aby uniknąć zwolnień, pracodawca zmniejsza ilość godzin pracy i płacę. Proponuje porozumienie stron lub wypowiedzenie obniżające wymiar zatrudnienia. Gdy sytuacja się poprawia, pracownicy znów pracują w pełnym

Boni: "Nie ma straconego pokolenia" - debata Polacy w Pracy 2020

cywilnoprawnych, ale podlegałaby reżimowi kodeksu pracy. W kontekście umów cywilnoprawnych obaj eksperci zaznaczali, że służą one zwiększeniu elastyczności na rynku pracy. - Umowa na czas nieokreślony generuje duże koszty po stronie pracodawcy, np. w przypadku rozstania: obciążenia za okres wypowiedzenia, ale też

Dla kogo zasiłek z urzędu pracy?

dotyczących zakładu pracy - zasiłek przysługuje. Podobnie, kiedy rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Pieniędzy z urzędu nie dostanie osoba, która została zwolniona ze swojej winy bez wypowiedzenia

Forma wypowiedzenia dokonywanego przez pracodawcę

1.3.1.Według regulacji art. 30 § 3 KP oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Przepis ten nie obejmuje natomiast swą dyspozycją oświadczeń o nieprzyjęciu propozycji jednej strony przez drugą stronę w przedmiocie terminu rozwiązania umowy o pracę

Koniec urlopu na studia podyplomowe

pracy i zamieszkania pracownika.Te wszystkie uprawnienia przysługują w przypadku, gdy pracodawca wysyła pracownika na szkolenie albo wówczas, gdy wyraża na nie zgodę. Jednak trzeba zadbać o stronę formalną tego przedsięwzięcia. Najlepiej byłoby, jeśli pracodawca podpisze z podwładnym umowę określającą

PZU może zwolnić 2316 pracowników

Stankiewicz wyjaśnił, że w tym roku grupa planuje zlikwidować 2316 stanowisk pracy. Około 2300 osób ma otrzymać wypowiedzenia zmieniające o "charakterze czysto formalnym". Oznacza to podpisanie nowych umów z pracownikami w związku ze zmianą nazw jednostek organizacyjnych, w których są

Co się należy bezrobotnym

prawo do zasiłku już po siedmiu dniach od momentu rejestracji. Jeżeli odszedłeś za porozumieniem stron lub wypowiedziano ci umowę o pracę, to pieniądze dostaniesz po trzech miesiącach. Jeżeli była to dyscyplinarka, zasiłek otrzymasz dopiero po pół roku. Zasiłek przysługuje także wtedy, gdy byłeś

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne, mimo iż nie ma żadnych podstaw do tego? Jakich argumentów używać w takiej sytuacji, aby wyegzekwować wypowiedzenie terminowe.Prawnik: Pracodawca nie ma prawa zmuszać pracownika do wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Art. 52 K.P. podaje

Kiedy i kogo nie można zwolnić

. Szef postanowił ją zwolnić, tłumacząc to oszczędnościami w firmie. Zaproponował rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Kobieta jednak go nie przyjęła i poprosiła o rozwiązanie za wypowiedzeniem. Dzięki temu zyskała należne przy jej stażu pracy trzymiesięczne wypowiedzenie. W tym czasie cały czas

Jak się pozbyć niewygodnego pracownika?

Według artykułu 52 kodeksu pracy można bez wypowiedzenia rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę z winy pracownika, jeżeli ten nie wywiąże się ze swoich podstawowych obowiązków. To nadzwyczajny tryb i jak podkreślają prawnicy, powinno się go stosować ostrożnie i tylko w szczególnych okolicznościach

Ma być trudniej o "kacowe"

. - Dziś pracodawca musi zasięgnąć opinii związku przed wypowiedzeniem pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub przed zwolnieniem dyscyplinarnym - mówi Mleczko. Według wiceministra prowadzi to do patologii. Pracownik dowiaduje się od związkowców, że chcą się go zwolnić, i nagle choruje

Boczna furtka do armii

jedynie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych - mówi Łukasz Witkowski, przedstawiciel Pracodawców RP. - To ingerencja w politykę zatrudnienia. Poza tym proponowany w ustawie zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę z powodu nieobecności

Blisko 200 osób dobrowolnie odeszło z TVP

Program dobrowolnych odejść z TVP rozpoczął się w połowie maja. Osoby, które do niego przystąpiły mogły rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron i w zamian - oprócz wynagrodzenia za okres wypowiedzenia - otrzymać rekompensatę. Wysokość rekompensaty była uzależniona od daty przystąpienia do

Okres wypowiedzenia

. 69). Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku zatrudnienia trwającego co najmniej 6

7 grzechów głównych pracodawców

)- Mój pracodawca chce mnie zmusić do podpisania wypowiedzenia za porozumieniem stron - mówi Antonina. - Ale ja się nie zgadzam, bo nie mam nowej pracy. Czy pracodawca może dać pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne, mimo że nie ma żadnych podstaw do tego? Jak wyegzekwować od niego normalne wypowiedzenie

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

ty chcesz zrezygnować z pracy, musisz zachować pisemną formę wypowiedzenia oraz okres wypowiedzenia. Zawsze też możesz umówić się na rozstanie z pracodawcą za porozumieniem stron! Każda ze stron taką umowę może wypowiedzieć w każdym czasie. Uwaga! Zgodnie z prawem, jeżeli umowę

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

nie zrobi to grozi mu grzywna. Ważne: W każdej chwili możesz rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron - nawet z dnia na dzień (art. 30 par. 1 pkt 1 kp). Jednak wtedy musi się zgodzić na to twój szef. Umowa na czas nieokreślony Ta umowa daje najwięcej uprawnień i poczucie bezpieczeństwa

Dyskryminacja po polsku

pracę za porozumieniem stron, strasząc zwolnieniem dyscyplinarnym. Usłyszałam, że zawsze znajdzie się coś, co będzie podstawą dyscyplinarki, a moja szefowa ma już taką dokumentację. Zwróciłam się do sądu pracy. Wygrałam i dostałam odszkodowanie. Ochrona prawna obejmuje też pracowników, którzy nie są

Sąd: Makro mogło zwolnić kasjerkę

napisała podanie o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. - Zrobiłam tak, bo grożono mi zwolnieniem dyscyplinarnym - wspomina. Potem jednak Skowrońska pozwała Makro - chciała przywrócenia do pracy, unieważnienia rozwiązania umowy i wypłaty odszkodowania w wysokości 2,9 tys. zł, (równowartości jej

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

, możesz zostać zwolniony dyscyplinarnie bez wypowiedzenia, jeśli okaże się, że poważnie naruszyłeś obowiązki pracownicze, np. pracujesz dla konkurencji, piłeś alkohol w pracy, odwiedzałeś strony internetowe o treści przestępczej itp. W czasie urlopu możesz odejść za porozumieniem stron albo bez

Mniejsze i większe występki polskich pracowników

, Project Manager w firmie doradztwa personalnego Sedlak & Sedlak.Obok "dyscyplinarki" pracodawcy sięgają również po mniej radykalne sposoby na zakończenie współpracy - zwolnienie na podstawie wypowiedzenia przez pracodawcę (33,7%) oraz w oparciu o porozumienie stron (32,6%). - Niektórzy

Deloitte: firmy gnębi łapownictwo i korupcja

doszło do wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz postępowanie cywilne wybrało ok. 33 proc. spółek.Zdaniem 84 proc. badanych straty finansowe to podstawowe skutki nadużyć. Około 50 proc. respondentów uważa, że takie przewinienia wpływają na obniżenie morale

Auchan poległ na nadgodzinach

, umowa zostanie rozwiązana w trybie porozumienia stron. - Musiałem się zgodzić - tłumaczy mężczyzna. - Miałem na utrzymaniu rodzinę. Z dyscyplinarką nikt by mnie nie zatrudnił, a czekanie na sprawę w sądzie ciągnie się miesiącami. Już po odejściu z pracy Mirosław Słabosz wyliczył, że przepracował 1100

Umowa o pracę

zastępstwo (na czas określony obejmujący czas nieobecności innego pracownika)na czas nieokreślonyJak można rozwiązać umowę o pracę:za porozumieniem stronz zachowaniem okresu wypowiedzenia bez okresu wypowiedzenia (dyscyplinarnie)po upływie terminu, na który została podpisana umowa w momencie powrotu

Chcesz się zwolnić z pracy? To czytaj dalej

nie może czekać dłużej niż dwa tygodnie, mieć możliwość uzgodnienia krótszego okresu wypowiedzenia lub nawet rozstania się za porozumieniem stron w ciągu kilku dni. A więc "szanuj szefa swego...".Szukasz nowej pracy? Zobacz na jaką pracę możesz liczyć?

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

, grozi mu grzywna. W każdej chwili można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron - nawet z dnia na dzień (art. 30 par. 1 pkt 1 kp). Wymaga to zgody twojej i szefa. Umowa na czas określony Pracodawca zatrudnia cię na pewien czas, np. miesiąc. Umowy podpisanej na okres krótszy niż pół roku

Oświadczenia woli o wypowiedzeniu

wypoczynkowe, Warszawa 1997, s. 74; M. Gersdorf, Okresy wypowiedzenia - zagadnienia praktyczne, PiZS Nr 11/1998, s. 34. 1.2.2.Do oświadczeń woli w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracę (odmiennie niż przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron - por. uchwałę z 31.8.1989 r., III PZP 37/89, OSNCP z

Mama wraca do pracy

awansowe nie mniejsze od posiadanych poprzednio. Uwaga! Możesz wrócić na inne stanowisko, ale wymaga to zgody twojej i pracodawcy oraz zawarcia porozumienia. Pracodawca może w zasadzie wręczyć wypowiedzenie zmieniające, ale najpierw musi dopuścić cię do pracy, pamiętając o wyżej omówionej ochronie

Zwolnili mnie z pracy!

do wyboru: dyscyplinarne i za porozumieniem stron. Księgowy zachował jednak przytomność umysłu - zabrał oba wypowiedzenia i zaskarżył swojego pracodawcę.Inny sposób to wystaranie się u psychiatry o druczek L4 - nerwica lub depresja, których przyczyną była praca zawodowa, jest podstawą oskarżenia o

Na czym polega profesjonalny screening telefoniczny?

mieście (oszczędność czasu i kosztów dla obu stron), czy też - jako jeden z wstępnych etapów działań w wieloetapowej procedurze rekrutacyjnej.Psychotesty - sprawdź, czy jesteś pracoholikiemMetoda screeningu jest bardziej popularna na Zachodzie niż w naszym kraju, jednak z czasem i tutaj może zyskać na

Kontrole inspekcji pracy dotyczące świadectw pracy

rozwiązana za wypowiedzeniem, a w dokumencie widnieje wpis "za porozumieniem stron". Albo zawyżają wykorzystane dni urlopu - tłumaczy Tomczyk. Pracownik, który ma kłopoty z wyegzekwowaniem świadectwa, powinien powiadomić o tym PIP, firma na pewno zostanie skontrolowana. Gdy pracodawca mimo wezwań

Urlopowe ABC

pracę w 1 kwietnia, to będzie mu przysługiwało 20 dni urlopu. Jeśli jednak ma umowę na czas określony, na przykład na sześć miesięcy, to będzie miał tylko 13 dni wolnego.Wynagrodzenie za urlop Kto pierwszy raz wrócił z wakacji i spojrzał na swój odcinek, zauważył na pewno dziwną pozycję - wynagrodzenie

Będzie łatwiej zwalniać

. samozatrudnieniem), druga - sześć miesięcy temu (m.in. pracodawca wypowiadzając umowę pracownikowi może zobowiązać go do wykorzystania urlopu. W ten sposób pracownik traci prawo do pieniężnego ekwiwalentu za urlop). Wreszcie przyszedł czas na ostatnią - dotyczącą ustawy z 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach

Rozw. umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Podajemy wzór Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika (format pdf) (program Acrobat do ściągnięcia).Zgodnie z art. 53 § 1 KP pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:a) dłużej niż 3 miesiące

"S" kontra McDonald's. Założyli związek po kradzieży.

jeszcze przeanalizuje przypadek każdej zwolnionej osoby. Pracownikom zwolnionym dyscyplinarnie zaproponował też zmianę wypowiedzenia na porozumienie stron. Związkowcy domagają się przywrócenia do pracy, odszkodowań i oczyszczenia z zarzutów. - Zrobili z nas złodziei i lumpów - oburzają się zwolnieni

Namawiają naszych lekarzy na Hiszpanię

Dom z widokiem na morze, co miesiąc kilka tysięcy euro za 40 godzin pracy w tygodniu. Tak może wyglądać życie radomskiego lekarza. Gdzie? W Hiszpanii Na spotkanie z firmą HAYS rekrutującą lekarzy do pracy w Hiszpanii przyszło wczoraj prawie 80 medyków ze szpitala przy ul. Tochtermana. Na umowę o

Klient zarobił milion na luce w regulaminie CU

zamiany funduszy. - Poza tym strony zawarły porozumienie. W pewnym momencie CU się z niego wycofał. Naszym zdaniem do skutecznego rozwiązania porozumienia potrzebna była zgoda klienta - mówi rzecznik KNF Łukasz Dajnowicz. Teraz Komisja czeka na wyjaśnienia CU. - Sprawa znajdzie swój finał w sądzie

Aby mieć ładne świadectwo

, stanowiska, jakie zajmowałeś, twój czas pracy (np. czy cały etat, ile godzin dziennie pracowałeś, czy nienormowany czas pracy), tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (np. za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem). Wpisuje się tylko podstawę prawną, np. umowę rozwiązano w

Trzeba zmienić kodeks pracy. Ale jak?

wypowiedzeniu umów na pracę, trzeba podać przyczynę - pracodawca nie może więc np. zwolnić pracownika, bo uważa, że jest leniwy lub nieuczciwy. Bo taką przyczynę, opartą na domniemaniach pracodawcy, łatwo zakwestionować przed sądem pracy. Proponuję, by z kodeksu pracy wykreślić nakaz podania przyczyny

Jakie masz prawa, kiedy pracodawca ci nie płaci

za jakiś czas pieniądze jednak będą. Inaczej jest, kiedy pracodawca płacił terminowo i nagle przestał albo wypłacił tylko część pensji. W tym przypadku już po kilkudniowej zwłoce warto się zainteresować, co się dzieje. Co możesz zrobić? Rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia Jeśli nie

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

. rozładowania towarów z magazynu). Tej umowy nie można wypowiadać. c) Obie umowy można w każdej chwili rozwiązać za porozumieniem stron. d) Pracę natychmiast stracisz, jeśli np. popełnisz przestępstwo, przyjdziesz pijany do pracy itp. Ważne dla kobiet w ciąży! Wobec pracownic tymczasowych, które zajdą w

Dziesięć najważniejszych zmian w kodeksie pracy

należeć tylko wtedy, gdy pracownik zostanie zwolniony przez pracodawcę bądź odejdzie za porozumieniem stron. To rozwiązanie racjonalne, gdyż pracownik, który postanawia odejść z pracy, z reguły ma już na oku nową. 5. Delegacja to też praca Za podróże służbowe pracodawca zawsze musi zwrócić

Co jest w znowelizowanym kodeksie pracy

pracownik zostanie zwolniony przez pracodawcę bądź za porozumieniem stron; Za podróże służbowe pracodawca musi zwrócić pracownikowi koszty oraz wypłacić dietę. Jej wysokość - osobno za podróże krajowe, osobne za zagraniczne - precyzuje rozporządzenie ministra pracy. Narzekali na to przede wszystkim

Softbank walczy z byłymi pracownikami

Softbanku byli zatrudnieni legalnie. Fakt legalności wynika z ważnych umów o pracę i możliwości korzystania przez spółkę ze swobody jednolitego rynku - swobody świadczenia usług transgranicznych" - czytamy. "Gazeta" odwiedziła internetowe strony polskiej ambasady w Wiedniu. Wyczytaliśmy tam

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

, gdyby nie zdawała sobie sprawy, że w chwili wypowiedzenia była w ciąży. W takim wypadku może wystąpić o zmianę decyzji pracodawcy. Co więcej - nawet, jeśli sama złożyłaby wniosek o zwolnienie za porozumieniem stron, a dopiero później dowiedziała się, że jest w ciąży, mogłaby wycofać ten wniosek i dalej

Molestowanie w pracy bez odszkodowania

! Prezes błyskawicznie zwalnia Magdę. Dyrektor P. odchodzi za porozumieniem stron z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Magda czuje się upokorzona po raz drugi. Postanawia domagać się od Winterthuru zadośćuczynienia w wysokości 7 mln zł. Argumentuje, że szefostwo firmy wiedziało, iż w pracy dochodzi do

Molestowanie po polsku: przypadek Magdy X

poinformowano Magdę, że jej umowa nie zostanie przedłużona. Wtedy postanowiła poinformować o incydencie prezesa Winterthuru. Reakcja była natychmiastowa - jeszcze tego samego dnia zwolniono Magdę (wcześniej, niż to wynikało z umowy). Dyrektorowi P. firma pozwoliła odejść miesiąc później "za porozumieniem

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

jest zobowiązany uzgodnić z reprezentującą cię zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. Wtedy otrzymujesz zasiłek z ZUS w wysokości zasiłku macierzyńskiego. W trakcie urlopu macierzyńskiego umowa o pracę może być rozwiązana za porozumieniem stron. Czy po powrocie z urlopu

Rozpoczyna się proces w sprawie molestowania w pracy

zostaje zwolniona (wcześniej, niż to wynikało z umowy). Dyr. P. wprawdzie też musi odejść z firmy, ale dopiero za miesiąc, "za porozumieniem stron", i to z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Potem dyr. P. trafia m.in. do jednej z państwowych firm. Po naszym artykule o historii Magdy, traci tę

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

urlopu. Gdy tych umów jest kilka, dni urlopu oczywiście sumuje się. Natomiast jeśli szef nie przedłuży umowy, musi zapłacić nam ekwiwalent urlopowy za czas u niego przepracowany. Przy tym nie ma znaczenia, czy pracujesz na cały etat, czy tylko na część, czy jesteś zatrudniony na stałe, czy np. na okres

Zła wiadomość: zostałeś zracjonalizowany

personalna, gdy poszedł zapytać, o co chodzi. Nie chciał mieć "wilczych papierów", poprosił więc o zwolnienie za porozumieniem stron. - Czy pani wie, że mieli już je przygotowane? Pakował do pudeł swoje rzeczy, gdy koleżanka z sąsiedniej zagródki wy-tłumaczyła mu: - Zawsze tak robią, gdy nie

wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę – jednostronna czynność prawna skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy. Wypowiedzenie dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy zezwala na to odpowiedni przepis prawa. Wypowiedzenie umowy o pracę w PolsceWypowiedzenie musi mieć formę pisemną; może je złożyć zarówno

Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji

automatycznego przedłużenia na okres 10 lat w wypadku braku jej wypowiedzenia przez strony. Po upływie 15 lat żadna ze stron nie wypowiedziała umowy. WykorzystanieNajbardziej znanym przypadkiem powołania się na umowę i jej wykorzystania był spór pomiędzy Ministerstwem Skarbu Państwa a holenderską spółką Eureko

Umowa Fajsal-Weizmann

rząd wywiąże się ze swoich zobowiązań względem Arabów, a umowa Sykes-Picot jest tylko nieformalnym porozumieniem z Francją. Według historyka Izajasza Friedmana, Husajn nie oburzył się na deklarację Balfoura i 23 marca 1918 w dzienniku „Al Qibla” wydawanym w Mekce oświadczył, że Palestyna

Traktat międzyamerykański o pomocy wzajemnej

grudnia 1948 r. Pierwszy, podstawowy filar systemu międzyamerykańskiego. Zawartość traktatu Podstawowe cechy traktatu każdy atak zbrojny ze strony któregokolwiek państwa przeciwko jakiemukolwiek państwu amerykańskiemu uznawany jest za atak wymierzony we wszystkie państwa amerykańskie każda ze stron

Układ w Rapallo

regulaminy dla Armii Czerwonej.Układ ten był korzystny dla obu stron: dla Niemiec, które w myśl traktatu wersalskiego nie mogły posiadać niektórych rodzajów broni, była to dobra okazja do wypróbowania zakazanej broni na poligonach radzieckich. Mogli oni odtąd potajemnie przed całym światem i bez

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.