tabela

Paweł Nosowski

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

Poniższa tabela przedstawia podstawowe wady i zalety poszczególnych rodzajów umów

Wynagrodzenia kierowników w 2005 roku

Mediana miesięcznego wynagrodzenia kierowników średniego szczebla w 2005 roku wynosiła 3540 PLN i była o 18% wyższa niż w 2004 roku (tabela 1). Płace kierowników rosły szybciej niż wynagrodzenia pracowników szeregowych i specjalistów (wzrost odpowiednio o 4% i 13%), ale wolniej niż płace kadry dyrektorskiej - tu wzrost wyniósł 20-23%.

Wynagrodzenia w bankowości w 2005 roku

W tabeli 1 zebraliśmy podstawowe informacje na temat zarobków bankowców na poszczególnych szczeblach zarządzania. Mediana wynagrodzeń bankowców wynosi 3000 PLN. To więcej niż w 2004 roku o 8% (mediana wyniosła wtedy 2760 PLN). Pracownicy szeregowi zarabiają najmniej, średnio 2000 PLN. Ich płace od poprzedniego, 2004 roku nie wzrosły wcale.

Nowo utworzone miejsca pracy na polskim rynku w 2007 roku

Nowo utworzone miejsca pracy na polskim rynku w 2007 roku

Zestawiono statystyki mówiące, o ilości nowo utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach reprezentujących określony rodzaje działalności. Pod kątem wygenerowanych miejsc pracy w 2007 roku porównano z sobą firmy z sektora publicznego oraz prywatnego. Dodatkowo, uwzględniono wielkość firm reprezen

Wynagrodzenia w małych miastach w 2013 roku

Najlepiej wynagradzani pracownicy w małych miejscowościach otrzymywali przynajmniej 5 250 PLN. Z kolei 25% najlepiej zarabiających w większych ośrodkach mogło liczyć na miesięczną pensję w wysokości co najmniej 7 500 PLN brutto. W tabeli 1. przedstawiono dane o wynagrodzeniach w wybranych

Streszczenie zadań konkursowych

1. Automatyka Przedsiębiorstwo WABCO produkuje zawory pneumatyczne dla przemysłu motoryzacyjnego. Wszystkie produkty są sprawdzane na specjalnych testerach (to system komputerowy, oparty na otwartym standardzie PXI - PCI Extensions for Instrumentation oraz specjalne moduły pneumatyczne, które zadają

Wynagrodzenia absolwentów różnych uczelni wyższych w 2013 roku

Wynagrodzenia absolwentów różnych uczelni wyższych w 2013 roku

zarobki? Decyzję pozostawiamy maturzystom. Poniżej prezentujemy ranking uczelni według otrzymywanych przez ich absolwentów wynagrodzeń. W tabeli 1. przedstawiono ranking wynagrodzeń absolwentów studiów magisterskich (w tym magisterskich inżynierskich) 19 różnych uczelni, których staż pracy nie przekraczał

Ile zarabiają prezesi spółek giełdowych?

Ile zarabiają prezesi spółek giełdowych?

raz dziesiąty. W tegorocznej edycji badania przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 254 menedżerów z 336 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki analiz przedstawiono w postaci rankingów i zestawień. Raport zawiera 146 stron (tym 77 tabel, 33 wykresów i 10

Dyskryminacja w zakresie wynagrodzenia

Odpowiedź eksperta Jeżeli Pana wynagrodzenie mieści się w widełkach zawartych w zał. nr 1 do rozporządzenia, to powinien Pan sprawdzić, czy odpowiada ono tabeli zaszeregowań stanowisk pracy (zał nr 2 do rozporządzenia). Jeżeli wynagrodzenie odpowiada tej tabeli, to rzeczywiście wydaje się, że

Wynagrodzenia w działach obsługi klienta w 2013 roku

. Wynagrodzenia na różnych poziomach zatrudnienia W tabeli 1. zaprezentowano wysokość wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. W 2013 roku najniższe płace otrzymywali pracownicy szeregowi. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła 2 250 PLN. Duże zróżnicowanie zaobserwowano w

Wynagrodzenia osób z wykształceniem technicznym i humanistycznym

zarabiali odpowiednio: 3 300 PLN i 3 100 PLN. Najniższe płace otrzymywali absolwenci kierunków związanych ze sportem i rehabilitacją. Ich przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3 030 PLN. Było ono o 45% niższe od płac absolwentów studiów technicznych.W tabeli 1. zaprezentowano szczegółowe informacje o

Kobiety zarabiają mniej

Kobiety zarabiają mniej

;jedynie" 500 zł - dodaje specjalista z Sedlak & Sedlak. Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w wybranych województwach zostały przedstawione w tabeli 1.Jeżeli przyjrzymy się zarobkom kobiet i mężczyzn z różnym wykształceniem okazuje się, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia

Internetowa badanie wynagrodzeń 2006 - podsumowanie

uwzględniliśmy dane 56014 osób. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem najważniejszych wyników. Dane podstawoweMediana całkowitego wynagrodzenia miesięcznego brutto (patrz wyjaśnienie terminów na końcu artykułu) wyniosła 2500 PLN. Tabela 1 zawiera podstawowe informacje o wynagrodzeniach osób uczestniczących w

Ile w 2009 roku zarabiali Polacy?

Najwyższe dochody w 2009 roku osiągali mieszkańcy Warszawy (5 200 PLN). Drugie i trzecie miejsce, z różnicą w wysokości zaledwie 1 PLN, zajęły Gdańsk (3 951 PLN) i Poznań (3 950 PLN). Końcowe miejsca w tabeli przypadły Kielcom i Lublinowi, z wynagrodzeniami w wysokości odpowiednio 2 880 i 2 800 PLN

Podsumowanie Internetowego badania wynagrodzeń 2005

wyników. Dane podstawoweMediana całkowitego wynagrodzenia miesięcznego brutto (patrz wyjaśnienie terminów na końcu artykułu) wyniosła 2500 PLN. Tabela 1 zawiera podstawowe informacje o wynagrodzeniach osób uczestniczących w IBW.Zobacz tabelę 1. Wynagrodzenia osób uczestniczących w badaniu.Jak wynika z

Alternatywy co najmniej cztery

Alternatywy co najmniej cztery

zrobić, aby niwelować wpływ czynników negatywnych.Zarządzanie obszarem zagrożeń/Threats (np. niska efektywność "handlowa") będzie wyglądać nieco inaczej w zależności od tego, czy budujemy własną firmę, czy też działamy w celu pozyskania nowej pracy etatowej (patrz: tabela: "Przykład

Wynagrodzenia handlowców w 2005 roku

całkowitego pracowników szeregowych wynosi 1500 PLN. Mediana wynagrodzenia specjalistów jest znacznie wyższa i wynosi 2900 PLN. Kierownicy zarabiają 3400 PLN, a dyrektorzy działu/oddziału 8000 PLN. Najwyższe dochody osiągają prezesi i dyrektorzy generalni - 11250 PLN.Zobacz tabelę 1. Wynagrodzenia całkowite

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

zawodowych są przywileje związane z zabezpieczeniem społecznym, w szczególności przywileje emerytalne. Prawo wcześniejszego przejścia na emeryturę przysługuje kilku grupom zawodowym. Poniżej tabela 1., podsumowująca zakres przywilejów emerytalnych wybranych grup. Służby mundurowe są przykładem próby

Jakie świadczenia dodatkowe pracownicy lubią najbardziej?

Jakie świadczenia dodatkowe pracownicy lubią najbardziej?

wielkości. Im większe zatrudnienie tym większe prawdopodobieństwo otrzymywania benefitów przez zatrudnionych. Tylko 51 proc. pracowników małych otrzymuje świadczenia dodatkowe (tabela 1), a w firmach bardzo dużych jest to aż 88,7 proc. respondentów.Kolejne ważne spostrzeżenie dotyczy dostępności benefitów w

Specjaliści w przyszłym roku zarobią więcej

Specjaliści w przyszłym roku zarobią więcej

-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie) oraz Małopolski - tam prognozy ujawniają wzrost podwyżek o mniej niż 3 proc.Jak pokazuje tabela, w regionie Polski wschodniej podwyżki specjalistów mają być w przyszłym roku najwyższe. Dlaczego? Wynagrodzenia w tych województwach są wszelako

Europass: Paszport Językowy

tabeli samooceny, opracowanej przez Radę Europy. Zdefiniowano w niej sześć poziomów biegłości językowej w zakresie czytania, pisania, rozumienia i samodzielnego formułowania wypowiedzi. Paszport Językowy pozwala na przedstawienie także całej "biografii językowej" posiadacza dokumentu, czyli

Konkurs "Nietypowa rekrutacja": wyniki

Konkurs "Nietypowa rekrutacja": wyniki

? - pokazując mi tabelę z rozkładem jazdy autobusów- Jaką antykoncepcję pani stosuje?- Jeździ pani na nartach?- Co pani sądzi o koparko-ładowarkach?Dzięki takim pytaniom już nic mnie na rozmowie nie wzruszy i potrafię zachować stoicki spokój w każdej sytuacji...2. Najdziwniejsze pytanie, jakie dostałam w

Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2007 - podsumowanie

W przypadku naszego badania obejmującego głównie młodych ludzi z wyższym wykształceniem różnica wynosi aż 20%. W 2006 roku mediana wynagrodzenia wynosiła 2500 PLN, w 2007 roku 3000 PLN (tabela 1). Warto podkreślić, że zmiany te nie dotyczą wszystkich. Okazuje się, że do największych beneficjentów

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2005 roku

publicznym w porównaniu do całego badania Analiza tabeli 1 uwidacznia przede wszystkim niewielkie rozpiętości płacowe, jakie występują w sektorze publicznym. Połowa pracowników szeregowych zarabia do 1600 PLN. 25% otrzymuje wynagrodzenie powyżej 2190 PLN, a 10% - powyżej 2900 PLN. W porównaniu z innymi

Polskie firmy szukają pracowników

firmy w Pana/ Pani oddziale w ciągu trzech miesięcy, do końca czerwca (kwiecień, maj, czerwiec) w porównaniu do obecnego kwartału (styczeń, luty, marzec)?Jak przedstawia tabela poniżej, 33% pracodawców w Polsce planuje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w najbliższym kwartale, a tylko 3% planuje

Wynagrodzenia w mediach, reklamie, wydawnictwach i PR w 2008 roku

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń pokazało, że w 2008 roku wynagrodzenia w wydawnictwach, mediach, firmach zajmujących się reklamą i PR były determinowane przede wszystkim przez szczebel w organizacji. (tabela 1). Tendencja była taka, że im wyżej w hierarchii organizacyjnej, tym wyższe zarobki

Po tych uczelniach zarobisz najwięcej

tendencję można zaobserwować tylko do pewnego momentu. Zwykle zarobki osób o stażu pracy przekraczającym 9 lat były niższe niż tych, którzy przepracowali od 6 do 8 lat. Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach kierowników o różnym stażu pracy zaprezentowano w tabeli 2.Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2005 roku

stanowisko, na którym procentowy wzrost wysokości wynagrodzenia w stosunku do 2004 roku wyniósł 4%. 25% pracowników szeregowych zarabiało powyżej 2400 PLN, a kolejne 25% - poniżej 1170 PLN. Udział premii w wynagrodzeniu całkowitym na tym stanowisku wyniósł 2%.Zobacz tabelę 1. Wynagrodzenia całkowite na

Najlepiej opłacane zawody w USA

W pierwszej dziesiątce najwyżej opłacanych profesji jest aż 9 zawodów związanych z medycyną (tabela 1). Listę płac otwierają chirurdzy z rocznymi zarobkami 206 770 USD czyli ok. 17 230 USD miesięcznie. Dopiero na 9 miejscu znajdują się wykonujący "nie-medyczne" zajęcia - dyrektorzy

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia w 2006 roku

obrazuje tendencje i zależności między poziomem wynagrodzenia, a wykształceniem zaobserwowane w roku 2006.Wynagrodzenie całkowiteZobacz tabelę 1. Wykształcenie a wynagrodzenie całkowite.Jak wynika z tabeli 1 wraz z kolejnymi poziomami wykształcenia wzrasta wysokość zarobków. Najmniej zarabiają osoby z

Wynagrodzenia kierowników w 2008 roku

/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.Dane ogólneJak wynika z tabeli 1 co

Wynagrodzenia pracowników o różnym poziomie wykształcenia w 2008 roku

Niniejszy artykuł dotyczy zróżnicowania wynagrodzeń pod kątem wykształcenia pracowników. Tabela 1 przedstawia mediany wynagrodzeń całkowitych brutto dla osób zatrudnionych na różnych szczeblach zarządzania, posiadających różne wykształcenie.Na podstawie tych danych można stwierdzić, iż zdecydowanie

Ile zarabiają kierownicy?

Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. W obliczeniach uwzględniono wynagrodzenia 17 721 pracowników zatrudnionych na 40 stanowiskach kierowniczych. Raport liczy 127 stron, zawiera 221 tabel i 2 wykresy. Więcej informacji o raporcie znajdą Państwo na www.wynagrodzenia.pl

Wschód i Zachód - czego pragną pracownicy?

(tabela nr 1).Studenci na rynkach wschodzących chcą zostać menedżerami i zarządzać ludźmi (średnio 2. miejsce) oraz być niezależnymi w pracy (4. miejsce), w przeciwieństwie do swoich rówieśników z krajów zachodnich, dla których te cele znalazły się na niższych miejscach (odpowiednio 4. i 8. miejsce). Za

Wynagrodzenia osób rozpoczynających pracę - IBW 2006

obliczeniach uwzględniliśmy dane 56014 osób. W artykule zaprezentowano szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń osób wkraczających dopiero na rynek pracy.Wynagrodzenie w pierwszym roku pracyW tabeli 1. znajdują się dane na temat wynagrodzeń, jakie otrzymywały osoby w pierwszym roku pracy. Dla porównania

Wynagrodzenia w działach sprzedaży w 2007 roku

bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.Dane podstawoweW

Angielski klub, polska gospodarność

Popularni The Shots na co dzień występują w Coca-Cola League Two, w której w sezonie 2008/09 zajęli 15. pozycję. Jednak wedle zapewnień Krzysztofa Machały, będącego jednym z czterech zarządzająch klubem dyrektorów, kolejne sezony powinny pokazać progres i marsz w górę tabeli. - Nasza drużyna składa

Wynagrodzenia osób rozpoczynających pracę w 2008 roku

% ankietowanych w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2008. Porównując ich zarobki do ogółu badanych widać, że mediana ich płacy była o 34% niższa. Jednocześnie co 10. osoba mająca staż pracy do jednego roku zarabiała mniej niż 1 375 PLN miesięcznie (tabela 1).Ważnym składnikiem wynagrodzenia całkowitego osób ze

Złoty stołek w samorządzie. Dlaczego warto się "załapać" w wyborach

gminy w kraju to Przytuły (niedaleko Łomży) i Radgoszcz (położona na północ od Tarnowa) - na mieszkańca każdej z nich przypada mniej niż 350 zł z wpływów podatkowych. Ale patrząc na zarobki ich wójtów, różnicy między zasobnością tych gmin, a tych ze szczytu tabeli nie widać. Wójt niewielkiej gminy

Liczba polskich imigrantów w UK spadła o 38 proc.

550).Z innego zestawu danych wynika, że rośnie liczba dzieci urodzonych w W. Brytanii, których matki nie są rodowitymi Brytyjkami. W ub.r. takich dzieci, w tym dzieci z polskich matek, było 24,6 proc. W tabeli rozrodczości cudzoziemek Polki były w ub.r. na drugim miejscu po Pakistankach, ale przed

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2008 roku

zauważyć, iż wraz ze wzrostem poziomu zarządzania rośnie udział premii w wynagrodzeniu całkowitym. 21% dochodów dyrektorów i zarządu to wynagrodzenie zmienne. Jak wynika z danych ujętych w tabeli 2, pracownicy szeregowi mogą liczyć na najbardziej atrakcyjne płace w branży IT. Zarobki co dziesiątego

Wynagrodzenia osób rozpoczynających pracę w 2005 roku

. Dane o tych wynagrodzeniach zawiera tabela 1. Oczywiście płaca uzależniona jest od stanowiska, które zajmuje młody człowiek. I tak mediana zarobków absolwentów zatrudnionych na stanowiskach szeregowych wyniosła w 2005 roku 1575 PLN, zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych 2170 PLN. W pierwszym

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia

interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.Z danych zebranych w tabeli 1 wynika, że w 2007 roku wynagrodzenie rosło wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia

Wynagrodzenia w różnych regionach Polski w 2006 roku

uwzględniliśmy dane 56014 osób. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem najważniejszych wyników. (weź udział w Internetowym Badaniu Wynagrodzeń 2007 - wypełnij ankietę)Zobacz tabelę 1. Wynagrodzenia w poszczególnych regionach. Tabela 1 przedstawia porównanie wynagrodzenia w poszczególnych regionach kraju. Region

Wynagrodzenia specjalistów w 2005 roku

Mediana miesięcznego wynagrodzenia specjalistów w 2005 roku wyniosła 2644 PLN, co widać na tabeli 1. Oznacza to wzrost w stosunku do poprzedniego, 2004 roku, o 13%. Przy tym wynagrodzenia młodszych i starszych specjalistów były mocno zróżnicowane: młodsi zarabiali średnio 2500 PLN, czyli 78% płacy

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie od 133 do 182 zł

wynieść miesięcznie 2039 zł brutto, nauczycieli kontraktowych - 2099 zł brutto, mianowanych - 2382 zł brutto, a dyplomowanych - 2798 zł brutto."Ministerstwo zaproponowało tabelę płac zgodną z zapowiadanym 7 proc. wzrostem wynagrodzeń. Zdaniem ZNP, nie burząc uzgodnień zawartych z rządem z ubiegłego

Zarobki w sektorze prywatnym

na poziomie 3 800 PLN. Jak pokazują dane zebrane w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2009, firmy prywatne płacą lepiej również na wybranych stanowiskach (tabela 1). Największe różnice są w przypadku starszych księgowych. W prywatnych podmiotach ich miesięczne pensje są wyższe nawet o 40%. Równie

Automatyczny wzrost płac. Czy warto zastosować taki mechanizm w Polsce?

niewielkie kraje, w których mnogość interesów różnych grup zawodowych nie jest tak zróżnicowana, jak w gospodarkach o dużych rynkach pracy i silnej pozycji związków zawodowych. Najważniejsze informacje na temat automatycznej indeksacji płac w tych czterech krajach europejskich przedstawiono w tabeli

Wynagrodzenia w przemyśle lekkim w 2007 roku

. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako

Zarobki w Warszawie w 2007 roku

Warszawie. Płace w stolicy są, podobnie jak w innych miastach kraju, mocno uzależnione od zajmowanego stanowiska (tabela 1). Zależność wygląda tak, że wynagrodzenie rośnie wraz ze szczeblem w organizacji. Najmniej zarabiają osoby zatrudnione na stanowiskach wykonawczych, gdzie mediana dochodów wynosi 2

Wynagrodzenia w działach księgowości w 2008 roku

, chorwacki. Znacznie mniejszy nacisk kładzie się z kolei na wykształcenie kierunkowe.Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 - ile zarabiają Polacy?Tabela 1 przedstawia wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w księgowości na różnych poziomach zarządzania. W 2008 roku najmniej zarabiali pracownicy

Wynagrodzenia w branzy usługowej w 2008 roku

przysługują natomiast dyrektorom operacyjnym - w tej grupie pracowników, mediana zarobków wynosi 15 000 PLN.Osoby pracujące na różnych szczeblach zatrudnienia otrzymują także różne rodzaje i pakiety świadczeń dodatkowych. Ponadto, wśród benefitów wyszczególnionych w tabeli 1 wyróżnić można zarówno takie

Zarobki menedżerów spółek sektora informatycznego

26 spółek oraz analizy efektywności płac. Opracowanie liczy 39 stron; zawiera 20 tabel i zestawień. Raport można kupić na stronie internetowej www.wynagrodzenia.pl Zobacz Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2008

Intel coraz agresywniejszy, AMD walczy siłą spokoju

najtańszego dwurdzeniowego Athlona miała spaść do poziomu bliskiego Pentium D 805. Zapowiadano, że wyniesie ona ok. 120 dolarów. Niestety, po kilku godzinach z informacji się wycofano. Zgodnie z uaktualnioną tabelą, 23 października najtańszy Athlon64 X2-3800+ będzie kosztował tyle samo, ile 24 lipca br

Regionalne zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w 2008 roku

. Natomiast w regionach południowo - zachodnim i północno zachodnim wynagrodzenia nie odbiegały od siebie znacznie.W tabeli 1 zestawiono dane o wynagrodzeniach w regionach dla różnego szczebla zarządzania. Dla każdego z wyszczególnionych poziomów najniższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni na terenie

Słowniczek terminów z zakresu wynagrodzeń budżetówki

, ZUS) Dodatek stażowy, czyli za "wysługę lat" - doliczany do wynagrodzenia zasadniczego. Zazwyczaj wyliczany tak: po 5 latach 5 proc. podstawy, za każdy następny rok 1 proc., ale maksimum 20 proc. Kategoria zaszeregowania - miejsce w tabeli wynagrodzeń, odpowiada zajmowanemu stanowisku

Wynagrodzenia w branży handlowej w 2006 roku

63000 osób. W obliczeniach uwzględniliśmy dane 56014 osób. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem najważniejszych wyników. (weź udział w Internetowym Badaniu Wynagrodzeń 2007 - wypełnij ankietę)Tabela 1 prezentuje wynagrodzenia całkowite w branży handlowej ze względu na rodzaj zajmowanego stanowiska. Jak

Wynagrodzenia w bankowości w 2006 roku

uwzględniliśmy dane 56014 osób. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem najważniejszych wyników. Tabela 1 prezentuje wynagrodzenia całkowite w bankowości w 2006 roku. Jak widać płaca w tej branży uzależniona jest od zajmowanego stanowiska. Najniższe wynagrodzenie otrzymują pracownicy szeregowi, z których połowa

Czy górnicy rzeczywiście zarabiają za mało?

wydobywający węgiel należą do najbardziej narzekających na swoje płace. Z wypowiedzi udzielanych mediom wynika, że ci pracujący pod ziemią zarabiają od 1200 do 2500 zł.Poniższa tabela zawiera zestawienie płac brutto za lata 2005, 2006 oraz 2007 (III kwartały):Co się więc dzieje z pieniędzmi wydawanymi przez

Brytyjczycy werbują Polaków do pracy w Polsce

odwrócenie trendu - twierdzą pracownicy Izby. Jednak przeglądając tabele płac okazuje się, że oferowane przez Anglików kwoty nie są takimi, które zwalałaby z nóg i skutecznie kusiły dobrych specjalistów na powrót do Polski. Dobry specjalista zarabia bowiem na Wyspach również 2-3 tysiące ale... funtów

Wynagrodzenia inżynierów wyższe niż rok temu

poziomie 4 400 zł (+10% w skali roku!).Średnie wynagrodzenie kobiet wyniosło 4 081 zł (+5,4 m/m, +0,6% r/r), zaś mężczyzn 5 246 zł (+3% mm, +5,1% r/r). Zobacz całą tabelę wynagrodzeń Największy wzrost płac (w skali roku) odnotowaliśmy wśród inżynierów na stanowiskach szeregowych: +17,8%. W czerwcu br

Recenzenci o "Psychologii współczesnej"

, elementy psychologii stosowanej, psychologii zdrowia i psychoterapii).Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami, rycinami i tabelami, ułatwiającymi przyswojenie materiału, oraz opatrzona obszerną bibliografią i słownikiem terminów.

Elastyczny system wynagradzania w Volkswagen Poznań

Volkswagen Poznań przywiązuje dużą wagę do zróżnicowania świadczeń i do związanych z tym składników wynagradzania ukierunkowanych na wydajność. Jednocześnie mocna podstawa płacowa daje każdemu pracownikowi wiarygodne bezpieczeństwo.   Wynagrodzenie zasadnicze jest ustalone w tabeli wynagrodzeń

Budżetówka 2004: Samorządowcy

tabelach wynagrodzeń zajmują stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz starostów i marszałków województw. Nie podlegają tabelom zaszeregowań, mają dokładnie określone przedziały zarobków (wybrane przykłady w ramce). Oprócz wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego mają jeszcze dodatek

Wynagrodzenia użytkowników serwisu GazetaPraca.pl w 2009 roku

mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach traktować jako mediany wynagrodzenia całkowitego brutto.Na początku przyjrzyjmy się wynagrodzeniom osób odwiedzających portal GazetaPraca.pl zatrudnionych na

Więcej pracy - również w wakacje

procentem pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Wynik ze znakiem dodatnim wskazuje planowany wzrost zatrudnienia, ze znakiem ujemnym - jego redukcję. Poniższa tabela pokazuje ilu pracodawców planuje zatrudnienie w najbliższym kwartale:Najwięcej

Wiek a wynagrodzenia w 2005 roku

%) pracowników zarabia pomiędzy 2000 a 5000 PLN. 7,3% osób otrzymuje powyżej 10000 PLN.Wynagrodzenia w zależności od kapitału firmy i jej rodzajuW tabeli 2 zawarliśmy mediany wynagrodzeń pracowników w firmach z przewagą kapitału polskiego lub zagranicznego. Największe różnice w zarobkach zaobserwowaliśmy wśród

Jakie wymagania na typowe stanowiska

osób do zwolnienia. Przełożony będzie cię oceniał, korzystając z kryteriów dostarczonych przez dział kadr. A te opracowano właśnie na podstawie cech zwartych w opisie twojego stanowiska.Co w tabeliW tabeli poniżej przedstawiamy wymagania wobec pracowników 16 przykładowych stanowisk. Podzielone są na

Wynagrodzenia w logistyce, transporcie, spedycji i komunikacji w 2007 roku

badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.W tabeli 1

Zawody, których nazwy nic ci nie mówią...

i łamaniem tekstów - czyli mówiąc najprościej - zamieniają napisany tekst i zdjęcia w kolumny, przygotowując go tym samym do druku w prasie. Metrampaż jest odpowiedzialny bezpośrednio za formowanie złożonych już przez zecera kolumn publikacji ze szpalt i tabel. Decyduje też o łamaniu takich

Wynagrodzenia w miastach różnej wielkości w 2008 roku

charakteryzuje populację badaną. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy

TOP 10 najlepiej wynagradzanych członków zarządów spółek giełdowych

; zawiera łącznie dane o wynagrodzeniach 1295 członków zarządów z 308 spółek notowanych na warszawskiej GPW. Opracowanie liczy 99 stron, zawiera 33 tabele, 51 wykresów oraz 7 rankingów i zestawień. Raport można zakupić na stronie www.wynagrodzenia.pl.

Wynagrodzenia finansistów w 2005 roku

całkowite w działach finansów i controllingu a wynagrodzenia we wszystkich działach (podane wartości to mediany).Patrząc na dane w tabeli 1 zobaczymy, że grupa 25% najlepiej opłacanych specjalistów finansowych zarabiała w roku 2005 powyżej 5000 PLN, 10% powyżej 7500 PLN. Jest to nie mało, szczególnie jeśli

"Psychologia współczesna" Spencera Rathusa

, psychologii zdrowia i psychoterapii). Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami, rycinami i tabelami, ułatwiającymi przyswojenie materiału, oraz opatrzona obszerną bibliografią i słownikiem terminów.

Sprzedawca - zawód ponadczasowy

przeprowadzona bardzo racjonalnie, np. na podstawie auto testów, raportów spalania, tabeli cen porównywalnych modeli, z drugiej strony wiąże się z ogromnym napięciem emocjonalnym. Wszak zakup auta czy mieszkania jest często spełnieniem marzeń klienta. O silne emocje ciężko w przypadku zakupów przez internet

Ile zarabiają unijni urzędnicy w Polsce

pensje w instytucjach europejskich są jednak jawne. Na stronach internetowych Unii można znaleźć tabelę płac (patrz obok). Wiadomo więc, że ambasador Dethomas jako urzędnik wysokiej kategorii (A3) otrzymuje między 8 tys. 951 a 12 tys. 731 euro miesięcznie. Do tego, jak powiedziano nam w ambasadzie

Wynagrodzenia Polaków w różnym wieku

, najczęściej przyznawanym benefitem był telefon komórkowy (tabela 2). Z tej formy gratyfikacji korzystało między 23% a 43% osób. Drugą i trzecią najliczniej występującą pozycją były kolejno: laptop oraz dodatkowa opieka medyczna. Grupami najczęściej korzystającymi ze świadczeń dodatkowych byli pracownicy w

Wynagrodzenia w zależności od płci w 2007 roku

bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.Przytoczone kwoty to

Jak zarobić przed świętami?

. Sprzątaniem zajmuje się także wiele osób pracujących w szarej strefie.Na stronach internetowych bez problemu można znaleźć osoby zajmujące się sprzątaniem oraz stawki za ich usługi. Podane poniżej dane dotyczą zarobków netto na godzinę, tj. "na rękę". Z tabeli wynika, że świadczący usługi

Jaką karierę wybrać? Znajdź rozwiązanie!

? Rodziny?A teraz narysuj tabelę z trzema kolumnami:- Uwielbiam to!- Co łączy moje zainteresowania.- Chciałbym/-ałabym polubić moją pracę, ponieważ... Postępuj według naszych instrukcji:1. W pierwszej kolumnie wypisz wszystkie te czynności, które uwielbiasz wykonywać i które motywują Cię do działania.2

Musisz się wyróżnić, lanie wody nie pomoże

współpracownikom. Zaczęłam od wyręczania innych w prostych, organizacyjnych czynnościach. Uzupełniałam tabele, pisałam krótkie raporty, tłumaczyłam teksty. Z czasem zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach mających na celu wybór dostawców szkoleń dla pracowników banku. Czułam, że moja praca jest doceniana, a ja jestem

Asystent dla każdego sędziego gospodarczego

. Przedstawiał tabelę obrazującą czas oczekiwania na egzekucję wierzytelności, których dochodzą przedsiębiorcy. Wynika z niej, że w Polsce oczekuje się na to średnio tysiąc dni, podczas gdy np. we Francji - 76 dni, a średnia europejska oscyluje około stu dni. Gorzej niż w Polsce jest z egzekucją komorniczą we

Szóste urodziny IDG.pl - rozdajemy prezenty!

ok. 10 minut (choć z reguły zajmuje to dużo więcej czasu), to na pobieżną lekturę udostępnionych przez nas tekstów musicie zarezerwować sobie blisko 1000 godzin. Pamiętać też trzeba o obejrzeniu wszystkich załączonych do tekstów fotografii (grafik, schematów, tabel) - tych jest ponad 30 tys

Nie ma sianka, nie ma granka - czyli o zarobkach piłkarzy

powiedział lokalnej prasie Stanisław Rajewicz, dyrektor III-ligowej Cartusii Kartuzja, stypendia dla piłkarzy w tym zespole wynoszą od 300 do 3 tys. zł. Premie są uzależnione od aktualnego miejsca w tabeli. Klub nie płaci natomiast za zwycięstwa. Drużyna może otrzymywać premie ze wygrane mecze, ale pod

Szkolnictwo wyższe a wyzwania rynku pracy

. Opracowanie liczy 72 strony; zawiera 35 tabel i 23 wykresy. Raport można kupić na stronie internetowej www.rynekpracy.pl Trwa Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2008

Pracownicy cenią sobie prywatną opiekę medyczną

. Prowadziliśmy też akcje profilaktyczne i na spotkaniach z lekarzem medycyny pracy namawialiśmy pracowników do rzucenia palenia i zrzucenia zbędnych kilogramów - mówi. Zestawienie różnego rodzaju korzyści z wprowadzenia prywatnej opieki medycznej dla pracowników zawarte jest w tabeli:

Budżetówka 2004: Nauczyciele

stopniu awansu). Im wyższe stopień awansu zawodowego i grupa kwalifikacji, tym wyższe wynagrodzenie zasadnicze. Wynagrodzenia zasadnicze ustala co roku minister edukacji. Poniżej zamieszczamy tabelę z nowymi, już podwyższonymi wynagrodzeniami (w nawiasach wysokość tegorocznej podwyżki). To ważne

Wynagrodzenia w różnych regionach Polski w 2007 roku

badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.Dane

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2008 roku

W tabeli 1 znajdują się dane na temat zarobków w sektorze publicznym na poszczególnych szczeblach zarządzania.Połowa pracowników szeregowych zatrudnionych w sektorze publicznym zarabiała w przedziale pomiędzy 1 700 PLN a 3 050 PLN. Co dziesiąty z nich zarabiał poniżej 1 400 PLN. W przypadku

Uwaga na amortyzację

licencji, patentów czy know-how, których wartość przekracza 3,5 tys. zł. Jaki procent możemy wrzucić w koszty? To rozstrzyga sążnista tabela, która jest załącznikiem do ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT). Np. stawka amortyzacji na "budynki niemieszkalne" wynosi 2,5 proc., a na "kotły

Wynagrodzenia w nauce i szkolnictwie w 2008 roku

/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.Wynagrodzenie podstawowe i

O Polaków stosunku do emigrantów

Na dole tabeli, wśród narodowości, których obawiamy się najmniej znaleźli się (od końca): Czesi, Estończycy, Łotysze i Litwini. Aż połowa respondentów, którzy obawiają się napływu obywateli innych państw chciałaby ograniczenia przyjazdów Cyganów, 47 proc. Rumunów, a Ukraińców 41 proc. Co trzecia

Ile zarobili w ubiegłym roku członkowie zarządów i pracownicy 20 największych spółek giełdowych?

Tabela: średni miesięczny dochód brutto (wyliczony przez nas dochód składa się z miesięcznej pensji, ewentualnych premii, nagród i wypłaconych odpraw, zawiera też pełne koszty ponoszone przez pracodawcę np. składek na ZUS.) nazwa spółki Ile

Wynagrodzenia w gospodarce chińskiej

przy ustalaniu płac przez pracodawców. Ponadto, rząd chiński nie podaje do wiadomości części danych. Przykładowo, dane odnośnie płac za godzinę pracy są dostępne od 2002 roku. Dodatkowo, niektóre dane nie są w ogóle zbierane przez żaden urząd statystyczny.Z tabeli 1 oraz wykresu 1 wynika, że płaca

Zarobki w Niderlandach

). Wtedy warunki pracy i wynagrodzenia określa tzw. CAO - układ zbiorowy zawierający tabele płac, minimalne i maksymalne stawki godzinowe, a także koszty nadgodzin. Warto się z nim zapoznać przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy za pośrednictwem biura. Jeśli zostałeś oddelegowany do pracy w Holandii przez

Wynagrodzenia w służbie zdrowia w 2008 roku

Zarobki, na jakie mogli liczyć zatrudnieni w służbie zdrowia w 2008 roku (mediana 2 800 PLN) były niższe niż wśród ogółu badanych uczestniczących w badaniu (mediana 3 800 PLN). W tabeli 1 przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach zarządzania.Najlepiej

Znajdź pracę przez EURES

bogate formy graficzne i zdjęcia sylwetki, po prostu uzupełniasz standardowy wzór. Kiedy robisz to po raz pierwszy, musisz kliknąć na " New CV" i zalogować się. Przechodzisz tym samym na stronę, gdzie uzupełniasz tabelę z podstawowymi informacjami o sobie: imię, nazwisko, adres zamieszkania i

Jak skutecznie obijać się w pracy

kamuflażu. - Po zainstalowaniu przez naciśnięcie jednego przycisku zamkną gry czy wszystkie strony internetowe z rozrywką i zamiast nich wyświetlą np. specjalnie spreparowane zdjęcie arkusza kalkulacyjnego Excel z wykresami i tabelami. To stworzy pozory intensywnej pracy nad jakimś projektem. Inne programy

Obniżka podatkowych limitów

ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zaokrągla się ją przy tym do 100 zł. Zaglądamy na stronę internetową NBP do tabel kursów średnich. 3 października to pierwszy dzień roboczy tego miesiąca, euro wyceniano na 3,9158 zł. Po przemnożeniu tej kwoty

Urzędnicy

zaszeregowania (na tej podstawie ustala się wysokość wynagrodzenia zasadniczego) oraz stawkę dodatku funkcyjnego. Dotarliśmy do tabel wynagrodzeń (wybrane przykłady przedstawiamy w ramkach poniżej). Bez zmian w zaszeregowaniu Kwoty zaszeregowania nie zmieniły się od ubiegłego roku. Ale to nie znaczy, że bez

tabela - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Młodszy Kontroler Finansowy

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  (Navision i Hyperion będzie dodatkowym atutem),- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel – tabele przestawne, VBA będzie dodatkowym atutem),- Dobra znajomość języka ...

 • Asystent / Asystentka Działu Handlowego

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  : Znajomość programu Ms Excel (formuły, tabele przestawne) Elastyczność, dyspozycyjność Oferujemy: Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie z możliwością przejścia na umowę o ...

 • Młodszy Kontroler Finansowy

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  (Navision i Hyperion będzie dodatkowym atutem),- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel – tabele przestawne, VBA będzie dodatkowym atutem),- Dobra znajomość języka ...

 • Programista ETL (Informatica Power Center)

  Lublin, lubelskie, Polska

  Oferta archiwalna

  informatyczne? Kilkuletnie doświadczenia w pracach rozwojowych hurtowni danych, w sektorze bankowym, opartych na Oracle DB? Kilkuletnie doświadczenie w pracy w dużymi wolumenami danych ...

 • Kontroler Finansowy

  Wrocław, dolnośląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  , rachunkowością zarządczą, posiadanie umiejętności analitycznego myślenia, zaawansowana znajomość Excel (wykresy, tabele przestawne, arkusze z dużą ilością danych), otwartość na ...

 • Lider procesu inwestycyjnego- zmiana nocna

  Miejsce Pracy - Wrocław, pomorskie, Polska

  Oferta archiwalna

  pracy w godzinach nocnych- 20.00- 4.00, umiejętność tworzenia i trzymania się procedur, dobra znajomość MS Excel- funkcje zaawansowane, tabele przestawne, umiejętność pracy ...

 • Młodszy Programista Baz Danych

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  pracy na podobnym stanowisku Bardzo dobra znajomość T-SQL i/lub MS Access - Bardzo dobra znajomość MS Excel (formuły, tabele przestawne, makra) Dobra znajomość języka ...

 • Praktykant/ka w Dziale Zarządzania Kategorią

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  tabele przestawne, Word, Power Point) Dyspozycyjność min. 3 dni w tygodniu w lipcu bądź w sierpniu (2 Praktykantów)

 • Starszy Analityk Finansowy

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  ), Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel tabele przestawne, VBA będzie dodatkowym atutem), Dobra znajomość języka angielskiego, Wysoko rozwinięte ...

 • Anglojęzyczny specjalista ds. księgowości i płac

  Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska

  Oferta archiwalna

  bardzo dobra znajomość Excela (umiejętność pracy na formułach, tabelach przestawnych etc.) cierpliwość i rzetelność umiejętność pracy w zespole

  KORZYŚCI

  ...

Tabela

Tabela (forma tabelaryczna) – sposób zapisu i przedstawiania informacji, w którym dane umieszcza się w odpowiednio rozmieszczonych polach. Pola te utworzone są poprzez poziome i pionowe linie (na wydrukach lub monitorach oba te typy linii albo jeden z nich – nie muszą

Tabela stratygraficzna

Tabela stratygraficzna – schemat obrazujący przebieg historii Ziemi na podstawie następstwa procesów i warstw skalnych. Obecnie przyjęta tabela stratygraficzna została ustalona przez Międzynarodową Komisję Stratygrafii (ICS).Kolejne jednostki w tabeli wydzielono na podstawie występowania

Tabela nuklidów

Tabela nuklidów przedstawia graficznie wszystkie znane nuklidy (jądra atomowe). W fizyce jądrowej ma tym samym podobne znaczenie jak układ okresowy pierwiastków w chemii. Nuklidy różnicuje się poprzez liczbę wchodzących w ich skład protonów i neutronów - co pozwala je usystematyzować

Tabela naświetlań

Tabela naświetlań (tabela do wyznaczania warunków ekspozycji) to element ułatwiający ustawienie warunków ekspozycji bez światłomierza. Pierwsze były "tabelami" uzależniającymi czas ekspozycji i przysłonę od czułości filmu i warunków oświetlenia np. śnieg, słońce, chmury, pomieszczenie

Tabela biegowa

suma punktów zawodników po wszystkich pięciu startach, w których spotyka się jednokrotnie z każdym innym zawodnikiem. Tabela wykorzystywana w turniejach Grand Prix IMŚ jest odmianą "dwudziestobiegówki", rozszerzoną o dodatkowe biegi półfinałowe oraz finałowy, wyłaniające zwycięzcę bezpośrednio. Nr

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

tabela

Tabela (forma tabelaryczna) - sposób zapisu i przedstawiania informacji, w którym dane umieszcza się w odpowiednio rozmieszczonych polach. Pola te utworzone są poprzez poziome i pionowe linie (na wydrukach lub monitorach oba te typy linii albo jeden z nich - nie muszą być jednak widoczne lub mogą być zróżnicowane).Miejsce pomiędzy dwiema sąsiednimi pionowymi liniami nazywa się kolumną, a miejsce

więcej o tabela na pl.wikipedia.org