rozwiązanie umowy o pracę wzór

Marta Piątkowska

Za dużo błędów w umowach cywilnoprawnych

Za dużo błędów w umowach cywilnoprawnych

W Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych pracuje ponad milion osób. Ale nawet ponad połowa z nich może być niezgodna z prawem

Ile sprzedawcy w opiekunie klienta

Wiele stanowisk wymaga zdolności sprzedażowych, chociaż ich przedstawicieli nie nazywa się handlowcami. Jednym z nich jest opiekun klienta, czyli osoba odpowiedzialna za podtrzymywanie relacji, przedłużanie umów i proponowanie nowych rozwiązań. Na czym dokładnie polega ta praca i kto się w niej najlepiej sprawdzi?

Jak podnosić płacę minimalną?

Co zrobić, by płace rosły w Polsce szybciej niż do tej pory? Związkowcy jako rozwiązanie wskazują na szybszy wzrost płacy minimalnej. Budzi to jednak opór pracodawców

Praktyczny przewodnik po HR

W nowoczesnym ujęciu prezentuje zagadnienia przydatne pracownikom i menedżerom działów personalnych - od podjęcia decyzji o rekrutacji, poprzez rozwój talentów, zarządzanie płacami, motywowanie, weryfikację i ocenę, aż do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem. Pozycja jest pomocą dla pracodawców

Lubię to! Ale wracam do Polski

Lubię to! Ale wracam do Polski

przybliżeniu, ile piłeczek zmieści się w wiaderku, a potem policzenie, ile wiaderek włożymy do autobusu. Takie pytania sprawdzają, czy potrafimy znaleźć pewien wzór na rozwiązanie problemu - mówi.Trzy miesiące w GoogleplexieW sławnym Googleplexie (kampusie kilkunastu budynków, w którym mieści się siedziba

Kiedy firma nie płaci

. - Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Przez dwa lata powodziło mi się całkiem dobrze, zatrudniałam trzy osoby, jedną na umowę o pracę, dwie na umowę-zlecenie. Ale od początku tego roku jest duży kryzys. Partnerzy biznesowi zalegają mojej firmie z zapłatą ponad 15 tys. zł. A ja muszę odprowadzać

Co teraz rząd zrobi dla młodych

Co teraz rząd zrobi dla młodych

z zapowiadanej podwyżki składki rentowej płaconej przez pracodawców; - skrócić okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony z trzech miesięcy do jednego. To pozwoli łatwiej zatrudniać, ale i zwalniać; - uelastycznić prawo pracy, m.in. przepisy o czasie pracy. To pozwoli na wprowadzenie

Młodzi na rynku pracy: są jacyś inni?

Młodzi na rynku pracy: są jacyś inni?

Młodzi, o których piszemy, są gotowi do pracy, wykształceni, znają języki, ale jedyne, na co mogą liczyć w zamian, to bezrobocie, umowy śmieciowe lub bezpłatne staże. Nie są klientami dla banków, odwlekają wejście w dorosłość i plany założenia rodziny. Ta trudna sytuacja nie rozwiąże się sama

Odpowiedzialność za naruszenia

Pracownik ponosi wobec pracodawcy odpowiedzialność za naruszenia zakazu podejmowania dodatkowej działalności zarobkowej na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu pracy. Złamanie zakazu może w szczególności stać się uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, a nawet jej rozwiązania bez

Praca, potem studia

Praca, potem studia

. Etatów nie będzie więcej, tylko mniej. Musimy przyzwyczaić się do korzystania z bardzo różnych form zatrudnienia. Umowa-zlecenie, umowa o dzieło czy umowa na czas określony to nie są rozwiązania złe. To są rozwiązania, dzięki którym ludzie mają pracę. Musimy polubić myśl, że sami musimy sobie organizować

Wypowiedzenie ogólnie

Podajemy Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - pdf (program Acrobat do ściągnięcia). 1.1.1. Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Umowa zlecenie i o dzieło: wróg czy przyjaciel?

Umowa zlecenie i o dzieło: wróg czy przyjaciel?

Umowa? Zapomnij! Jestem studentką zaoczną i mogę powiedzieć, że o umowie o pracę mogę zapomnieć. Do tej pory pracowałam w dwóch firmach za marne grosze (1-1,5 tys. zł) na podstawie umowy-zlecenia - student, na pełen etat. Teraz jestem zatrudniona przez agencję pracy. Wyliczają mi pensję na

BHP i ochrona zdrowia pracowników

wstępnym nie podlegają tylko i wyłącznie osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym

Składniki treści umowy

Swoboda kontraktowania Swoboda stron stosunku pracy w ustalaniu treści umowy o zakazie konkurencji jest niewątpliwie szersza niż przy ustalaniu treści umowy o pracę. Wynika to zarówno z charakteru prawnego tej umowy, która w obecnym stanie prawnym jest umową odrębną od umowy o pracę, jak i natury

Praca za granicą - Tusk ogłasza abolicję podatkową

Praca za granicą - Tusk ogłasza abolicję podatkową

wniosku i dokumentacji do urzędu skarbowego" - dodał. Rostowski zapowiedział, że dla ułatwienia MF przygotuje wzory obu wniosków. Kwotę umorzenia lub zwrotu podatku obliczy urząd skarbowy w decyzji, którą wyda na wniosek podatnika. Polska ma też nadal niekorzystne umowy o unikaniu podwójnego

Rozw. umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Podajemy wzór Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika (format pdf) (program Acrobat do ściągnięcia). Zgodnie z art. 53 § 1 KP pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: 1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: a) dłużej niż 3

Kto się nie boi Inspekcji Pracy

Kto się nie boi Inspekcji Pracy

faksem (wzór dokumentu znajduje się np. na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie pod adresem http://www.warszawa.oip.pl/?q=skargi). Trzeba podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon. Do tego napisać, o jaką firmę nam chodzi, gdzie się mieści oraz opisać nieprawidłowości, np. złe

Jak założyć własną firmę

umowy o pracę, których zarobki przekraczają wartość minimalnego wynagrodzenia.Jak podaje ZUS na takie upusty nie mogą liczyć "(...)wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o., a także twórcy i artyści." Jednak przywileje wynikające z

Akademickie biuro pomoże

Akademickie biuro pomoże

bezpośrednio do naszych studentów. Oprócz tego stali partnerzy coraz częściej zgłaszają się z prośbą o wskazanie konkretnych kandydatów na dostępne w ich firmie stanowiska. W ten sposób wiele osób, którym doradzamy, znajduje pracę - opowiada Julita Mucha, koordynator ABK z Uczelni Heleny Chodkowskiej. Marta

Oświadczenia woli o wypowiedzeniu

. Bieńka i uchwałę z 16.10.1991 r., I PZP 48/91, OSNCP z. 4/1992, poz. 60). Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę jest złożone pracownikowi z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, chociaż tego nie uczynił (wyrok z 16.3.1995 r., I PRN 2/95

Dlaczego Polska nie jest flexi

osoby), telepraca (praca zdalna), częściowa praca zdalna, praca tymczasowa, samozatrudnienie, system Kopovaza (pracodawca i pracownik w umowie o pracę określają jedynie ogólną liczbę godzin pracy w danym okresie), praca dorywcza, indywidualny czas pracy ROWE (results only work environment), czyli

Okres wypowiedzenia

Wzór rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - pdf (program Acrobat do ściągnięcia). 1.4.6. Zgodnie z art. 49 KP w razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje

Haczyki z notatnika prawnika

korespondencji okaże się nieaktualny. Wystarczy zwrócone przez pocztę świadectwo pracy złożyć w aktach osobowych (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28.09.1976 r. I PZP 41/76, OSPiKA 1977 r., z. 2, poz. 21). - Po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca powinien natychmiast wydać pracownikowi świadectwo pracy (art. 97

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia

wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. § 2

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

dokumentów, na podstawie których obliczono twoje wynagrodzenie (art. 85 par. 5 kodeksu pracy). Bez wypowiedzenia Jeśli wypłata wynagrodzenia ciągle się opóźnia i czujesz, że pracodawca coś kręci, masz prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Ile musisz czekać? To zależy od ciebie, kiedy poczujesz

Jak się sprawdza ustawa o promocji zatrudnienia

inną pracę zarobkową (np. umowa-zlecenie, o dzieło) - dostanie dodatek nie większy niż 30 proc. zasiłku, ale niezależnie od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Urzędy pracy chętniej finansują osoby, które same znalazły zatrudnienie - tak jest np. w Warszawie, gdzie dodatek otrzymuje jedynie

Dział jedenasty - Układy zbiorowe pracy. Rozdział I - Przepisy ogólne

obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Pracodawca może stosować do tych pracowników korzystniejsze warunki niż wynikające z dotychczasowego układu. § 2. Po upływie okresu stosowania dotychczasowego układu wynikające z tego układu warunki umów o pracę

Tajny poradnik wzorowego sprzedawcy

nerwy. Albo prosić o pomoc "napakowanych" kolegów. O etykę i zgodność z prawem takiego sposobu konwojowania pieniędzy zapytaliśmy Piotra Wojciechowskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Prawnego Głównego Inspektora Pracy: - Obowiązki pracownika powinny być wyraźnie określone w umowie. Jeśli

2006: Co tam, panie, w komputerach?

na tych, według których Maki stracą swój niepowtarzalny charakter. Minął rok, i śmiało można powiedzieć, że - jak zwykle - prawda leży po środku. Macintoshe wciąż ujmują swoją stylistyka, ciekawymi rozwiązaniami i niezawodnością. Ich użytkownicy mają jednak wybór - wybór pracy z innym, niż Mac OS X

Wyjazdy typu Work & travel do USA

rozmowę kwalifikacyjną. Do dokumentów należy dołączyć referencje pochodzące od dwóch niespokrewnionych osób (biura organizujące takie wyjazdy zwykle udostępniają wzór dokumentu). Uczestnik, gdy ma już zagwarantowaną pracę, ubiega się o wizę studencką J-1 (taka sama procedura jak w przypadku W&T). Za

Prawnika dostaniesz w pakiecie

załatwić wszystko na podstawie wymiany korespondencji telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Ma to na celu nie tylko pomóc w szybkim rozwiązaniu problemu, ale i zaoszczędzić nasz czas. Prawnik będzie dalej monitorował sytuację i powiadamiał nas o dalszych krokach postępowania. Przygotowuje również

Mój zawód - ten sam, a jednak inny

zostałam mile zaskoczona. Do pierwszego dyżuru przygotowywałam się przez pół dnia. Miałam m.in. powiedzieć coś na temat pokazywanego wieczorem filmu. Po dyżurze zadzwoniła do mnie przyjaciółka i powiedziała: "Tak ciekawie mówiłaś o tym Bondzie, że go obejrzę wieczorem". Moja praca odbywa się

Wzór pozwu o zapłatę zaległych wynagrodzeń

(przypis 4) 3) o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu. Nadto wnoszę o przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu niniejszego pozwu na okoliczności tam powołane (przypis 9). UZASADNIENIE Jestem zatrudniony w pozwanej XYZ sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od

rozwiązanie umowy o pracę wzór - ogłoszenia z GazetaPraca.pl