przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

e-prawnik

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Osoba zatrudniona jest w spółce od 01 lipca 2007 na trzymiesięczny okres próbny, a następnie na czas nieokreślony. W styczniu 2008 r. chcemy wypowiedzieć temu pracownikowi umowę o pracę z powodu likwidacji całego działu. Chcemy aby w okresie wypowiedzenia pracownik wykorzystał urlop, a następnie ewentualnie był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jakie wypowiedzenie należy zastosować, czy należy podać przyczynę wypowiedzenia oraz jaki okres wypowiedzenia obowiązuje?

Wypowiedzenie umowy o pracę

Jak umiejętnie wypowiedzieć i rozwiązać umowę o pracę? Dowiedz się, jak uniknąć błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Przeczytaj o podstawowych przyczynach, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. Dowiedz się na temat warunków formalnych, które należy spełnić w przypadku zakończenia stosunku pracy.

Spory o umowy okresowe

Związkowcy i pracodawcy odnieśli się do rządowego projektu zmian w Kodeksie pracy, który ma m.in. poprawić sytuację pracowników na umowach na czas określony. Czym się różnią obie strony?

Podsumowanie XV Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy

stojące po stronie pracodawcy, w których zatrudnienie na czas określony jest uzasadnione. Projekt przewiduje: uzależnienie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, analogicznie jak w przypadku umowy o pracę zawartej na czas

"S" za maksymalnie 24-miesięcznym zatrudnianiem na czas określony

"S" za maksymalnie 24-miesięcznym zatrudnianiem na czas określony

była inicjatorem skargi do Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzenia tych przepisów. Jednak - zdaniem związku - niewłaściwy jest jeden z zapisów w rządowym projekcie. Chodzi o to, że strona rządowa pozostawiła otwarty katalog umów o pracę na czas określony, co może być sprzeczne z unijną dyrektywą

Nie tylko pracodawca jest winny, gdy wręcza wypowiedzenie

Nie tylko pracodawca jest winny, gdy wręcza wypowiedzenie

rozwiązania stosunku pracy, wykluczającą stwierdzenie, iż wyłączną przyczyną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracęprzyczyny leżące po stronie pracodawcy - orzekł Sąd Okręgowy w Białymstoku.

Kiedy szef nie może zwolnić?

Kiedy szef nie może zwolnić?

trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z kobietą w ciąży i na urlopie macierzyńskim "zwykłej" umowy o pracę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozwiązanie umowy ma nastąpić bez wypowiedzenia, z winy pracownicy.Warto dodać, iż

Odejść z pracy i nie spalić za sobą mostów

Odejść z pracy i nie spalić za sobą mostów

sam okres wypowiedzenia, zależnie od typu umowy o pracę z tym, że w przypadku wypowiadania umowy o pracę na czas nieokreślony pracownik nie musi uzasadniać swojej decyzji na piśmie. Jeśli chce uzyskać korzystne odstępstwa od regulacji kodeksowych (np. wcześniejsze odejście za porozumieniem stron lub

Kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę?

Kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę?

Prawo pracy przewiduje generalną zasadę swobody wypowiadania umów o pracę na czas nieokreślony. Zasada ta doznaje jednak ograniczeń. Mamy więc powszechną ochronę przed wypowiedzeniami, obejmującą ogół pracujących, która polega głównie na tym, że pracodawca wypowiedzenie musi uzasadnić, a przyczyny

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ochrona

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

wydłużające i zrównujące wiek emerytalny kobiety i mężczyzn - do 67. roku życia). Przykład: Pan Waldemar pracuje w firmie produkującej pokrycia dachowe, po zmianie przepisów na emeryturę odejdzie kilka miesięcy po 65. urodzinach. Ma umowę o pracę i trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Wiek przedemerytalny

Jak wygląda nasza znajomość Kodeksu Pracy?

uczestników badania (zatrudnionych na umowę o pracę) o określenie przysługującego im czasu wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy przyczyny rezygnacji leżą po stronie pracodawcy. Zaledwie co trzeci z nich wiedział, że przy stażu pracy od roku do trzech lat okres wypowiedzenia wynosi miesiąc. Prawie tyle samo

Umowa agencyjna - co to takiego?

Umowa agencyjna - co to takiego?

agenta zanim wygasła jego umowa agencyjna.Prowizja oczywiście nie należy się w sytuacji, gdy do podpisania umowy z klientem nie doszło z przyczyn niezależnych od firmy zlecającej pracę agentowi. Wówczas, jeśli agent pobrał prowizję, musi ją zwrócić.Umowa agencyjna co do zasady zawierana jest na czas

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Pracownik powinien rozwiązać umowę pisemnie, z podaniem przyczyny uzasadniającej jej rozwiązanie. Należy

Jak wypowiedzieć umowę o pracę na zastępstwo?

problem związany z odpowiednią klasyfikacją danej umowy w kontekście możliwości jej wypowiedzenia - umowa na czas określony, czy umowa na wykonanie określonej pracy? Problem stanowiło także przedłużanie okresu zastępstwa i zawieranie kolejnych umów. Wprowadzenie możliwości wypowiadania umowy o zastępstwo

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

chroni mnie wiek - mam 63 lata? Pański wiek stanowi przeszkodę dla złożenia definitywnego wypowiedzenia umowy, bowiem art. 39 Kodeksu pracy gwarantuje pracownikom w Pana sytuacji szczególną ochronę trwałości stosunku pracy. Przepis ten zabrania pracodawcy wypowiadania umowy o pracę pracownikowi, któremu

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Odpowiedź eksperta Według art. 36 § 1 kp okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: - 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy - 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

będzie chciał się mnie pozbyć. Czy będzie miał do tego prawo? - Korzystanie z uprawnień pracowniczych nie może być przyczyną prawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę. Jeżeli mimo to obawia się Pani wypowiedzenia, warto pomyśleć o skorzystaniu z art. 1868 KP. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że jest

Umowa na czas nieokreślony

, jej wypowiedzenie przez jedną ze stron lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może nastąpić w każdej chwili i dowolnie określać datę końca umowy. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wymaga złożenia pisemnego oświadczenia jednej ze stron, tak aby

Próba na wagę złota

Próba na wagę złota

odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, który upłynąłby do końca trwania umowy. W takiej sytuacji pracownik niestety nie może ubiegać się o przywrócenie go do pracy, a jedynie o odszkodowanie.Wręczając wypowiedzenie, pracodawca nie ma obowiązku wskazywania przyczyn wypowiedzenia, ma jednak obowiązek

Umowa na czas określony

Umowa o pracę, w której zawarto informację o terminie jej rozwiązania. Termin ten może być określony poprzez datę lub wskazanie konkretnej sytuacji - wykonanie zadania, powrót osoby zastępowanej. Przepisy nie definiują maksymalnej długości okresu, na jaki można zawrzeć umowę na czas określony

Umowa na czas określony - śmieć czy ratunek

ten sposób w jednym worku znalazły się umowy cywilnoprawne (zlecenia czy o dzieło), które pracownikowi nie gwarantują prawie żadnych praw, i praca na czas określony. Łączy je wszystkie to, że nie gwarantują stabilności zatrudnienia - można je wypowiedzieć w każdej chwili (cywilnoprawne zrywa się od

Nieodebranie z poczty wypowiedzenie uznaje się za doręczone

Wypowiedzenie umowy o pracę jest to jednostronna czynność prawna. Pismo oświadczające o rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony za wypowiedzeniem, jak również każde rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę powinno wykazywać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Rozwiązanie

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest to oświadczenie woli złożone w formie pisemnej przez jedną ze stron stosunku pracy, powodujące natychmiastowe ustanie współpracy. Oświadczenie powinno zawierać poza wyrażeniem woli o natychmiastowym ustaniu stosunku pracy również wykazanie przyczyny

Zwolnić nie wolno, ale się da

rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika wypowiada się Panu umowę o prace zawartą 17. 03. 1978 roku" - napisano. Skrócono Jaśkiewiczowi okres wypowiedzenia do miesiąca (czyli umowa miała być rozwiązana 31 lipca 2009), za pozostałe dwa miesiące miał otrzymać

Umowa na czas wykonania określonej pracy

innych umów o pracę. W przeciwieństwie jednak do umowy zawartej na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy nie może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Może być jedynie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przy czym zakres sytuacji, w których pracodawca może rozwiązać umowę bez

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 4

Witam, mój poprzedni pracodawca (wójt gminy) wręczył mi wypowiedzenie zmieniające umowę o pracę z całego etatu na pół etatu, powołując się na zmiany w regulaminie organizacyjnym urzędu. Wypowiedzenie określało, że po 3 miesiącach miałbym pracować na pół etatu. Jednak ja nie zgodziłem się na

Czy można zwolnić za wpis na Facebooku?

- wypowiedź nie dotyczyła spraw spółki. Rozwój wypadków pokazał że każda prawdziwa i prywatna wypowiedź mogła stanowić przyczynę represji. Kiedyś mówiono że kto chce psa uderzyć to kija znajdzie.- dodaje na zakończenie.Komentarz prawnika - Lidia Szczesna-Jędrych:Wypowiadanie umów o pracę osobom na

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia woli przez pracodawcę; wielokrotne nieusprawiedliwione nieobecności pracownika oraz używanie alkoholu w pracy mogą, w razie niewłaściwego podania przez pracodawcę przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, uzasadniać zasądzenie na rzecz pracownika

Jak chronić demaskatorów

o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy", należałoby dodać zdanie, że pracodawca powinien udowodnić, iż wypowiedziałby umowę pracownikowi również wtedy, gdy ten nie

Kiedy pracownikowi można obniżyć wynagrodzenie?

jej rozwiązania.Za co może spotkać nas obniżka?Katalog przyczyn wypowiedzenia zmieniającego nie został wskazany w Kodeksie Pracy. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy wskazał, że wypowiedzenie warunków pracy i płacy może być uzasadnione zarówno przyczynami stanowiącymi podstawę do wypowiedzenia umowy o

Umowa na czas określony

uwzględnić wcześniejsze rozwiązanie za 2-tygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 k.p.). Umowa zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy nie podlega wypowiedzeniu.Ponadto umowa o pracę zawarta na czas określony może być również wypowiedziana z przyczyn niedotyczących pracownika przez każdą ze stron za

Etat na zlecenie

ciąży i ubezpieczeń społecznych (umowa o dzieło). Można ich zwolnić z dnia na dzień bez podania przyczyny. To problem, która dotyka wszystkich obecnych na rynku pracy, bez względu na wiek. Niepoliczalni cywilnoprawni W Polsce nie ma dokładnych danych, ile osób może pracować w ten sposób. Nie liczy ich

Zwolnienia grupowe od A do Z

o pracę w ramach zwolnienia grupowego podczas zwolnienia lekarskiego jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy upłynęły już terminy wynikające z art. 53 § 1 kodeksu pracy uprawniające pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia chyba, że pracodawca zamierza w ramach zwolnienia grupowego

Też możesz wziąć roczny urlop

inspekcji pracy. Od strony formalnej trzeba złożyć pisemny wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu. Dokument powinien zawierać okres, w jakim chcielibyśmy z niego skorzystać. Nie musimy za to podawać przyczyny. Warto wiedzieć, że tylko pracownik może złożyć wniosek o przyznanie bezpłatnego urlopu. Szef nie

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

Jak można cię zwolnić? Najczęstszy sposób to rozwiązanie umowy o pracę bez podania prawdziwej lub jakiejkolwiek przyczyny zwolnienia. Bywa też, że pracodawca zwolni cię z pracy z naruszeniem kodeksu pracy, np. w czasie ciąży czy urlopu macierzyńskiego. Czasem pracownik, zanim odejdzie sam, jest

Zwolniony zgodnie z prawem

, najpowszechniejszym zjawiskiem jest naruszanie przez pracodawców prawa w czasie zwalniania. Nie wypłacają wynagrodzeń albo odpraw, które należą się odchodzącym.Dużo osób pytało, co zrobić, gdy pracodawca nie podał uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę albo gdy uzasadnienia te nie odpowiadają sytuacji faktycznej

Społeczni inspektorzy pracy - sposób na stabilny etat?

inspektor otrzymuje gwarancję, że firma nie wypowie mu umowy w czasie trwania kadencji oraz w okresie roku po jej wygaśnięciu. Wyjątek stanowią sytuacje, w których inspektor ewidentnie przekroczył swoje uprawnienia lub np. przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu.Pod koniec lipca Rzeczpospolita napisała, że

Kłopoty z wypłatą. Co robić?

okresu wypowiedzenia na nowych warunkach, ale równocześnie podważa się wypowiedzenie w sądzie. W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony wymagane jest podanie przyczyny obniżenia wynagrodzenia lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy. O ile można zmniejszyć

Jak się nie dać zwolnić

polecony może zostać uznać za doręczony, jeżeli pracodawca wysłał go na właściwy adres). Nie czytaj też maili. Zgodnie z kodeksem pracy wypowiedzenie jest skuteczne, jeżeli dojdzie do adresata w taki sposób, że będzie on mógł zapoznać się z jego treścią. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w

Trzeba mieć odwagę mówić

kobiet. Ale nawet taka szczególna ostrożność nie gwarantuje bezpiecznej i legalnej pracy. Często mimo wiarygodnego ogłoszenia po przyjeździe na miejsce okazuje się, że są inne warunki, niż ustalono. Jeśli do tego pracodawca zwleka z podpisaniem umowy o pracę, to proponuję jak najszybciej się wycofać

Jak odzyskać pensję

też rozwiązać umowę o pracę bez konieczności przestrzegania określonego okresu wypowiedzenia. Prawo zezwala na to w przypadku, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika.2. Wezwać inspektora Trzeba pamiętać, że PIP może interweniować wyłącznie w przypadku pracowników

Przejęcie zakładu pracy - przejęcie zadań

wypowiedzenia zmieniającego ani zawierać aneksu do umowy. Pracodawca nie może rozwiązać ani zmienić stosunku pracy z pracownikiem tylko z powodu przejęcia zakładu pracy. Tej reguły nie można zmienić przez zawarcie z pracownikami aneksów do umów o pracę. Oczywiście na mocy zgodnego porozumienia zmiany

Samozatrudniony kosztuje pracodawcę 18 proc. mniej niż etatowiec

rozwiązania umowy z samozatrudnionym z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, samozatrudnionemu nie będzie przysługiwała odprawa z tytułu tzw. zwolnień grupowych przewidziana w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

Przyszłe mamy boją się mówić o ciąży swojemu pracodawcy, obawiając się np. wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni je kodeks pracy. A to nieprawda! Przypominamy: zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta

Umowa na zastępstwo

na o pracę na zastępstwo nie przekształca się z mocy prawa w umowę bezterminową, nie ma tutaj zastosowania prawnego (art. 25(1) k.p.). Dopuszczalne jest również wypowiedzenie takiej umowy. Okres wypowiedzenia wynosi 3 dni a strony nie muszą wskazywać przyczyn zerwania umowy (art. 33(1) k.p.). Wykazać

Forma wypowiedzenia dokonywanego przez pracodawcę

orzecznictwa, PS Nr 10/1995, s. 64; Kodeks pracy z komentarzem, pod red. U. Jackowiak, Gdańsk 1996, s. 90 i 190.1.3.2. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca

REGULACJE PRAWNE DLA TELEPRACY

złożyć wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie to, gdy odnosi się do umowy o pracę na czas nieokreślony, powinno zawierać uzasadnienie. Jednak brak zgody pracownika na zmianę warunków wykonywania pracy nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę

Prawnik odpowiada:

ubiegłego roku. Niewykorzystanie wolne na opiekę nad dzieckiem przepada. Dlatego nie może Pan odebrać wolnego z zeszłego roku. Podstawa prawna: art. 188 i 189/1 kodeksu pracy Czy podaje się przyczynę wypowiedzenia? Miałem umowę o pracę na czas nieokreślony. Zostałem zwolniony, ale nie

Jak mogą cię zwolnić?

pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Dlatego zdarza się, że pracodawcy nadużywają tej formy zwolnień.Co nie jest likwidacją zakładu pracy (Art. 411 par. 1 K.P.)?przejęcie przez przedsiębiorstwo państwowe jego wydzielonej części, stanowiącej odrębny zakład pracy (art. 3 K.P.) i

Zwolnienia - poradnik dla pracowników i pracodawców

. Pamiętam przypadek, gdy pracodawca jako przyczynę zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia podał przestępstwo pracownika. W sądzie okazało się, że było to tylko wykroczenie, pracodawca musiał go z powrotem przyjąć. Aby go zwolnić, musiał podać inną przyczynę rozwiązania umowy o pracę: ciężkie naruszenie

Relacja z dyżuru prawnika w "Gazecie Praca" i "Poradniku Domowym"

wiedział. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę zawartej z pracownicą w ciąży, o ile nie zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy (art. 177

Proces prezesa, który zwolnił związkowców

Siedmiu zwolnionych pracowników Gerdy domaga się przywrócenia do pracy. Uważają, że stracili ją za działalność związkową. Skandal wybuchł tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Gdy tylko prezes fabryki dowiedział się o powstaniu związku zawodowego, wyrzucił z pracy jego całą komisję zakładową

Boni: "Nie ma straconego pokolenia" - debata Polacy w Pracy 2020

odprawa, gdy zwolnienie jest z przyczyn niezależnych od pracownika - mówił dr Męcina. Pytany o kierunek zmian zasugerował model: dwa lata z umową na czas określony, później umowa na czas nieokreślony, ale z krótszym okresem wypowiedzenia. Minister Boni przypominał natomiast o problemach kredytowych

Cel: utrzymać etat

Barometru Pracowniczego wynika, że rodzaj umowy w nieznacznym stopniu wpływa na poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Wśród osób pracujących na etacie na czas nieokreślony zagrożonych czuje się 36 proc., zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych 41 proc., a umów o pracę na czas określony najwięcej

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

porozumieniem stron. Art. 52 K.P. podaje wprost przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Lee: Jak wygląda wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach w delegacji? Czy pracodawca może określić delegację mianem szkolenia i nie płacić za nadgodziny? Wiele międzynarodowych firm obecnie tak robi - np. przy

Wypadki przy pracy

wyniku swoich schorzeń, zachowanie pracodawcy można uznać za przyczynę zewnętrzną i wówczas można ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. FormalnościWypadek należy zgłosić pracodawcy niezwłocznie po tym, jak do niego dojdzie. O ile jest to możliwe i uraz nie jest ciężki, wypadek powinien

Odpowiedzialność za naruszenia

Pracownik ponosi wobec pracodawcy odpowiedzialność za naruszenia zakazu podejmowania dodatkowej działalności zarobkowej na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu pracy. Złamanie zakazu może w szczególności stać się uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, a nawet jej rozwiązania bez

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

pracy. A to nieprawda! Przypominamy: zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta podlega szczególnej ochronie w całym okresie ciąży (art. 177 par. 1 kodeksu pracy), czyli od poczęcia dziecka do dnia rozwiązania. Nie można ci w tym czasie wypowiedzieć umowy o pracę (są wyjątki, ale o tym za chwilę) i masz prawo

Młodzi na rynku pracy: są jacyś inni?

o propozycje zmian, które mogłyby poprawić sytuację młodych. Jako najważniejsze wymieniali: ¨ konieczność wprowadzenia doradztwa zawodowego już w podstawówkach; ¨ liberalizację kodeksu pracy poprzez skrócenie okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony z trzech miesięcy do jednego, co

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca"

? - Wtedy z siedmiodniowym wyprzedzeniem powinien złożyć wymówienie na piśmie. W takim przypadku umowę rozwiązuje pracownik, ale w świadectwie pracy będzie napisane, że umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Co to oznacza dla pracownika? -Tyle, że po siedmiu dniach od

Dla kogo zasiłek z urzędu pracy?

dostanie. Dostanie go natomiast ten, kto przez wspomniane 365 dni świadczył usługi na podstawie umowy zlecenia lub współpracował przy wykonywaniu takich umów. Pod jednym warunkiem - składki na Fundusz Pracy odprowadzał od kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (czyli 1126 zł w roku 2008). Zasiłek

Okres wypowiedzenia

z. 4/1991, poz. 94).Patrz: G. Bieniek, Sytuacja prawna pracowników likwidowanych przedsiębiorstw państwowych, PiZS Nr 8/1992, s. 51; L. Florek, Zwolnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładów pracy, Warszawa 1992, s. 47; J. Iwulski, Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę - art. 361 KP

Mamo, poznaj swoje prawa - odpowiedzi na pytania czytelników

§ 1 kodeksu pracy), czyli od poczęcia dziecka do dnia rozwiązania. Nie można jej w tym czasie wypowiedzieć umowy o pracę ani nawet rozwiązać jej bez wypowiedzenia z winy pracownicy. Są oczywiście wyjątki: - z kobietą w ciąży można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z jej winy, tylko gdy zgodzą się

Prawa matek pracujących na umowę zlecenie lub tzw. samozatrudnieniu

Dr Sebastian Samol, Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, specjalista prawa pracy w Kancelarii Adwokackiej Celichowski-Szyndler. - W swojej praktyce spotkałem się z wieloma procesami o ustalenie, że osoba świadcząca pracę na umowę

Obecnie obowiązujące przepisy

trzecia umowa o pracę, którą pracodawca podpisuje z pracownikiem, musi być zawarta na czas nieokreślony; przy rozwiązywaniu umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracownik ma prawo do: - dwóch tygodni wypowiedzenia, jeśli przepracował mniej niż sześć miesięcy; - miesiąc

Zwolnić złego nauczyciela

nauczycieli z kierownictwem resortu w Ministerstwie Edukacji Narodowe. Pedagodzy, którzy wyróżniają się szczególnym podejściem do nauczania, obecnie mogą liczyć co najwyżej na sympatię uczniów. Traci na tym również młoda kadra zatrudniana na podstawie umowy o pracę. Rozdawane szerokim gestem akty mianowania

Co mówią kodeksy

określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Par.2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Kodeks karny Art. 218. par.1. Kto, wykonując

W nadchodzącym roku życzymy...

podpisy pod wnioskiem do referendum w sprawie zachowania obecnego wieku emerytalnego. Z wielu badań i sondaży wynika, że znacząca większość Polaków jest temu przeciwna. Chcemy, żeby obywatele mogli się wypowiedzieć w głosowaniu.Będziemy też prowadzić kampanię skierowaną przeciwko umowom śmieciowym. To

Cyrograf z pracodawcą

umowę warto pamiętać o zastrzeżeniu prawa do jej wypowiedzenia, wskazując sposób i uzasadnione przyczyny dokonania wypowiedzenia. - Jeżeli pracownik w czasie trwania umowy podejmie działania konkurencyjne, a tym samym narazi pracodawcę na szkodę, ten ma prawo dochodzić odszkodowania - zaznacza Anna

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

których należysz lub do których zwróciłaś się z prośbą o reprezentację, musi uzyskać od nich zgodę na zastosowanie dyscyplinarki; jeśli związków nie ma, można zwolnić kobietę w ciąży bez pytania kogokolwiek o zdanie. Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę (w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego) w

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

najwięcej uprawnień i poczucie bezpieczeństwa - najlepiej chroni przed utratą pracy. - Szef, chcąc cię zwolnić, musi podać na piśmie przyczyny o raz poinformować związek zawodowy (jeśli do niego należysz). - Okres wypowiedzenia zależy jak dłu pracujesz w danej firmie. Przy stażu pracy krótszym niż pół roku

Składniki treści umowy

podpisania przez pracownika umowy o zakazie konkurencji, której przedstawiony pracownikowi projekt zawiera postanowienia niezgodne z przepisami Kodeksu pracy, nie może stanowić uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. W przypadku natomiast jej wypowiedzenia pracownikowi przysługuje roszczenie

Oświadczenia woli o wypowiedzeniu

wypoczynkowe, Warszawa 1997, s. 74; M. Gersdorf, Okresy wypowiedzenia - zagadnienia praktyczne, PiZS Nr 11/1998, s. 34. 1.2.2.Do oświadczeń woli w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracę (odmiennie niż przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron - por. uchwałę z 31.8.1989 r., III PZP 37/89, OSNCP z

Zwolnienia zwolnieniom nierówne

ekonomicznych zgłosiło na początku kwietnia do Departamentu Instrumentów Wsparcia zamiar zwolnień. Brak zamówień uniemożliwia im utrzymanie tylu miejsc pracy. Niska rentowność to podstawowa przyczyna decyzji o masowych redukcjach. Zwolnienia nie omijają również zarządu Tyle, że w tym przypadku stają się polem

Chcesz się zwolnić z pracy? To czytaj dalej

jako "ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych z winy umyślnej", dzięki czemu można rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika (mówi o tym art. 52).Kierownik nie wie ile zarabia pracownikZ pracy najczęściej odchodzimy z powodu za małych pieniędzy i niezadowolenia wynikającego z niezbyt

Rozw. umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

podejmuje decyzję o rozwiązaniu umowy w trybie art. 53 KP, po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy (por. zasady omówione w pkt 3.4.; odnośnie do formy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy

Zanim cię zwolnią. Co każdy pracownik wiedzieć powinien

się ubierasz, nie pozostaje ci nic innego, jak rozglądać się za innym zajęciem. Przywileje masz, gdy pracujesz na podstawie stałej umowy o pracę. Choć i tu gwarancji pracy na lata nie ma. Dyscyplinarka nieprecyzyjna Gdy pracodawca chce cię zwolnić, ma dwie drogi. Droga na skróty to osławiony art. 52

Będzie łatwiej zwalniać

(zatrudniającego powyżej 20 pracowników), jeśli rozwiązuje on umowę o pracę nawet z jedną osobą. Kiedy? Po pierwsze, wypowiedzenie jest z przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych. Po drugie, gdy w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące w ten sposób straci pracę mniej osób niż w przypadku zwolnień grupowych. Od

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca": zadaniowy czas pracy

, że jak wróci do pracy, zostanie zwolniony, czy może się w jakiś sposób przed tym zabezpieczyć? - Nie może, bo pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę. Ale w wypowiedzeniu musi podać uzasadnienie, czyli praktyczną i rzeczywistą przyczynę zwolnienia. Jeżeli przyczyna jest nieprawdziwa, to wtedy

Zwolnili mnie z pracy!

do wyboru: dyscyplinarne i za porozumieniem stron. Księgowy zachował jednak przytomność umysłu - zabrał oba wypowiedzenia i zaskarżył swojego pracodawcę.Inny sposób to wystaranie się u psychiatry o druczek L4 - nerwica lub depresja, których przyczyną była praca zawodowa, jest podstawą oskarżenia o

Zrobieni na szaro - czyli pracujący na czarno

rękawiczki. Bartek nie ma kombinezonu, kasku ani specjalnych butów. Nie ma też umowy o pracę ani żadnego ubezpieczenia. Bo Bartek pracuje na czarno. - A jeśli ten gruz spadnie ci na głowę? - pytam go. - Przecież nie masz nawet ubezpieczenia zdrowotnego. I zasiłku też nie dostaniesz. - Nic mi nie spadnie

Kto się przejmie karą za porzucenie pracy?

przysługuje odprawa pośmiertna. Niektórzy pracodawcy świadomi zagrożeń już teraz sami zabezpieczają się przed nagłym porzuceniem pracy przez zatrudnionych. Wprowadzają np. do umowy o pracę klauzulę, z której wynika, że pracownik nie może takiej umowy wypowiedzieć przez dwa lata. Inaczej grożą mu kary

Urlopowe ABC

wtedy, kiedy umowa o pracę została z jakichś przyczyn rozwiązana. Jeśli jednak zaległy urlop wypracowany został wcześniej niż trzy lata przed momentem rozwiązania umowy, dodatkowe pieniądze nie należą się.Na koniec kwestia, która przez kilka ostatnich lat dotyczyła coraz mniejszej liczby pracowników

Paragraf Matysiakowej

emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie uzasadnia wypowiedzenia stosunku pracy, ponieważ zdarzenia te nie wiążą się z pracą, a w szczególności nie wskazują na nieprzydatność pracownika lub istnienie związanego z racjonalizacją zatrudnienia interesu pracodawcy w rozwiązaniu stosunku pracy".O co

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

. Ile czasu musisz czekać? To zależy od ciebie, kiedy poczujesz się pokrzywdzony. Przepisy nie przewidują, czy to ma być miesiąc czy dwa tygodnie. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia składasz na piśmie. Musi zawierać przyczynę rozwiązania umowy, np. "przyczyną rozwiązania

Formy dyskryminacji w miejscu pracy

pracodawcy zadośćuczynienia w wysokości np. 80 tysięcy PLN, musi najpierw sam dokonać wpłaty w wysokości 4 tysięcy PLN. W przypadku spraw o przywrócenie do pracy, za wysokość zadośćuczynienia uznaje się:przy umowach na czas określony - sumę wynagrodzenia za pracę do końca okresu przewidzianego w umowie, lecz

Pan Julio nie chce, żebyś tu pracowała

, że komisja zakładowa związku objęła je specjalną ochroną. Taką możliwość daje ustawa o związkach zawodowych [z prawa tego korzysta w fabryce sześć osób]. Dyrektor generalna firmy Agnieszka Oćwieja twierdzi, że wszystko odbyło się w świetle prawa. - Pracodawca w momencie rozwiązania umowy o pracę nie

Co, gdy nie dostajesz pensji na czas

miesiącach spóźnienia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia składasz na piśmie. Musi znaleźć się tam przyczyna rozwiązania umowy, a więc np. "przyczyną rozwiązania umowy jest to, że od ... (tutaj data) nie dostaję pensji. Zaległość firmy wobec mnie sięga kwoty... (tutaj kwota). W

Z kodeksem do Europy

zastępujesz etatowego pracownika tej firmy, który jest np. na urlopie wychowawczym. Więcej o pracy tymczasowej www.gazeta.pl/praca A co z wypowiadaniem umów na czas określony? Przy umowach ponadpółrocznych okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodniem, jeżeli taką możliwość zapisano w umowie. Umowy zawartej na

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

się pokrzywdzony. Przepisy nie przewidują, czy to ma być miesiąc, czy dwa tygodnie. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia składasz na piśmie. Musi zawierać przyczynę rozwiązania umowy, np. "przyczyną rozwiązania umowy jest to, że od... nie dostaję pensji. Zaległość firmy

Aby mieć ładne świadectwo

zakładu pracy (jeśli z któregoś z tych powodów skrócono ci okres wypowiedzenia umowy o pracę), liczba dni urlopu wypoczynkowego, który wykorzystałeś w dotychczasowej firmie w roku, w którym przestałeś pracować. Pracodawca nie musi wyliczać, ile ci zostało niewykorzystanego urlopu. Nowy zrobi nowy

Jakie masz prawa, kiedy pracodawca ci nie płaci

rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być złożone na piśmie i zawierać przyczynę rozwiązania umowy, np. "przyczyną rozwiązania umowy jest to, że od...... nie dostaję pensji. Zaległość firmy wobec mnie sięga kwoty..... W związku z powyższym na podstawie art. 55 par. 11 kp rozwiązuję umowę o

Trzeba zmienić kodeks pracy. Ale jak?

, przykładowo, przy wypowiedzeniu umów na pracę, trzeba podać przyczynę - pracodawca nie może więc np. zwolnić pracownika, bo uważa, że jest leniwy lub nieuczciwy. Bo taką przyczynę, opartą na domniemaniach pracodawcy, łatwo zakwestionować przed sądem pracy. Proponuję, by z kodeksu pracy wykreślić nakaz podania

Niepełnosprawny pracuje

przerwa pomiędzy umowami nie przekroczyła 1 miesiąca). WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony zależy od czasu pracy u danego pracodawcy i wynosi: dwa tygodnie - jeżeli pracownik pracuje krócej niż 6 miesięcy, jeden miesiąc - jeżeli pracownik był

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

pracownika, przewidywany okres wykonywania umowy, miejsce wykonywania pracy). Rozwiązywanie umów: a) Umowa o pracę na czas określony automatycznie się kończy, gdy wygasa czas kontraktu. Wcześniej można ją wypowiedzieć tylko wtedy, gdy taką możliwość zapisano w umowie. Wypowiedzenie (płatne, nawet gdy

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

wypoczynkowych oraz długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Jeśli w firmie nie ma regulaminu pracy (czyli jest to firma, gdzie pracuje do 20 ludzi), przełożony musi poinformować, które godziny w jego firmie zaliczane są do pracy w nocy, kiedy wypłaca się wynagrodzenia, w jaki sposób pracownik potwierdza

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Takie zakończenie stosunku pracy może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Jeżeli pracodawca wręczy ciężarnej wypowiedzenie, a ona wygra w sądzie, musi przywrócić ją do pracy. Co więcej

Jak zamieszkać w Irlandii

mieszkanie ma pojedyncze i nieszczelne szyby. Na dodatek w Irlandii mocno wieje. Rezultat - rachunki za prąd w niektórych mieszkaniach potrafią być bardzo wysokie.Gdzie szukać - W Dublinie najlepiej jest szukać mieszkania między pracą a centrum (o ile się nie pracuje właśnie w środku miasta). Wtedy poruszamy

Obowiązki pracodawcy

posiadanych udziałów spółki powstrzymuje reprezentantów właścicieli przed pochopnymi decyzjami względem zarządzającego. Wypowiedzenie umowy, o ile nie uregulowano szczegółowo przyczyn w kontrakcie, może nastąpić z inicjatywy obu stron.Obowiązek zachowania poufności danych osobowych kandydatówW związku z

przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Wypowiedzenie umowy o pracę

). Roszczenia pracownika w związku z wypowiedzeniemW przypadku, gdy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowanie.Jeśli rozwiązanie

Umowa o pracę

przez pracodawcę na piśmie. W myśl przepisów kodeksu pracy brak pisemnego potwierdzenia umowy ustnej stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (jednak sama umowa zawarta w formie ustnej jest ważna). Tryb rozwiązywania umowy o pracę za porozumieniem stron za wypowiedzeniem bez wypowiedzenia (tzw

Umowa o pracę na czas nieokreślony

stałych więzów z cenionym pracownikiem. Umowa za czas nieokreślony powinna zawierać wszystkie elementy umowy o pracę, tj.: określać rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i jego elementy, termin rozpoczęcia pracy.

Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji

automatycznego przedłużenia na okres 10 lat w wypadku braku jej wypowiedzenia przez strony. Po upływie 15 lat żadna ze stron nie wypowiedziała umowy. WykorzystanieNajbardziej znanym przypadkiem powołania się na umowę i jej wykorzystania był spór pomiędzy Ministerstwem Skarbu Państwa a holenderską spółką Eureko

Pakt Ribbentrop-Mołotow

dokumentu umowy, dotyczyła rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Geneza paktu Ribbentrop-Mołotow i okoliczności podpisania paktu3 maja 1939 Józef Stalin odwołał ze stanowiska ministra spraw zagranicznych Maksima

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.