praca dla m昕czyzn

bsn

Nieuprzejme traktowanie w pracy: kobiety wi阠ej pracuj, m昕czy糿i uciekaj na urlop

Nieuprzejme traktowanie w pracy: kobiety wi阠ej pracuj, m昕czy糿i uciekaj na urlop

Kobiety cz甓ciej ni m昕czy糿i do秝iadczaj nieuprzejmego zachowania w pracy. Ale z jego przejawami radz sobie inaczej ni panowie. Zdecydowanie lepiej. Podczas gdy m昕czy糿i maj tendencj do brania "lewych" zwolnie, kobiety po prostu wi阠ej pracuj. Takie wnioski p硑n z najnowszego badania naukowc體 z dw骳h australijskich uniwersytet體 - Edith Cowan University (ECU) i University of New England.

Kobiety d硊縠j szukaj pracy ni m昕czy糿i i s mniej zadowolone z pensji

Kobieta mened縠r d硊縠j ni m昕czyzna szuka pracy, bardziej si stara oraz cz甓ciej korzysta z pomocy rodziny i znajomych przy pisaniu CV wynika z najnowszego badania "Raport HAYS: mened縠r i specjalista szuka pracy". Niestety, polskie specjalistki rzadziej s zadowolone z zaproponowanej im oferty finansowej. Poziom zaoferowanego wynagrodzenia najbardziej cieszy mieszkanki Krakowa i Katowic, z kolei Warszawianki chcia砨y najcz甓ciej zarabia o po硂w wi阠ej.

M昕czyzna i kobieta w pracy - rywale czy partnerzy?

Kobiety i m昕czy糿i funkcjonuj na rynku pracy jako pe硁oprawni partnerzy, ale startuj z pozycji ustalonych na gruncie rodzinnym. To w domu decyduje si o roli jak maj pe硁i. Konflikty na p砤szczy糿ie zawodowej, je秎i si pojawiaj, s konfliktami kompetencji, a nie p砪i, bo to nie p砮 okre秎a kto jest lepszym czy gorszym pracownikiem.

Kobiety i m昕czy糿i - na rynku pracy jak na zakupach

oni na inny typ komunikacji, maj te r罂ne do秝iadczenia konsumenckie - komentuje Anna Macnar, Country Manager Universum Polska.Na przeszkodzie przedsi阞iorcom staje czasem sama specyfika marki. Wiele firm boryka si z etykietk pracodawcy "dla kobiet" lub "dla m昕czyzn" ze

25-latek us硑sza 620 zarzut體 wy硊dzenia pieni阣zy za fa硈zywe oferty pracy za granic i po縴czki

25-latek us硑sza 620 zarzut體 wy硊dzenia pieni阣zy za fa硈zywe oferty pracy za granic i po縴czki

prasie i internecie oferuj眂 po縴czki i wyjazdy do pracy za granic. Zainteresowani musieli najpierw wp砤ci mu na konto od 50 z do 3 tys. z rzekomych koszt體 manipulacyjnych. Oszust nie realizowa potem obietnic. Kwoty wp砤t zale縜硑 od wysoko禼i po縴czki lub atrakcyjno禼i oferty pracy. M昕czyzna nie

Kobiety maj prawo do kariery zawodowej nawet kosztem rodziny

Kobiety maj prawo do kariery zawodowej nawet kosztem rodziny

matkami i 縪nami, jest co trzeci m昕czyzna (36 proc.) i co czwarta kobieta (26 proc.). Od 1994 roku nie zmieni硑 si pogl眃y na temat podzia硊 obowi眤k體 w rodzinie. Ponad po硂wa Polak體 (57 proc. w por體naniu do 67 proc. w 1994 r.) uwa縜, 縠 w rodzinie wa縩e jest solidarne dzielenie si obowi眤kami, bez

Kobiety na rynku pracy - 7 mit體

Kobiety na rynku pracy - 7 mit體

dobrze. W砤dza jako atrybut przypisywany tylko m昕czyznom jest wi阠 mitem. Tylko czemu tylu ludzi w niego wierzy? Style zarz眃zania kobiet i m昕czyzn cz阺to r罂ni si, ale czy mo縩a stwierdzi, 縠 m阺ki faktycznie jest lepszy? Badania pokazuj, 縠 kobiety-szefowie s mniej w砤dcze od m昕czyzn, swoje

Badanie: m昕czy糿i wi阠ej pracuj zawodowo, kobiety - w domu

Badanie: m昕czy糿i wi阠ej pracuj zawodowo, kobiety - w domu

Wro駍ki.Praca kobiet - zazwyczaj zarabiaj眂ych mniej od m昕czyzn - uznawana jest za indywidualn korzy舵 ka縟ej z nich i nie jest rozpatrywana w kategoriach zysku dla ca砮j rodziny - uwa縜j respondenci uczestnicz眂y w badaniach CRZL, zar體no m昕czy糿i jak i kobiety. To praca zawodowa m昕czyzn postrzegana jest

Wielka Brytania: Bezrobotny podpali si przed urz阣em pracy

Wielka Brytania: Bezrobotny podpali si przed urz阣em pracy

O sprawie napisa lokalny dziennik "Birmingham Mail." Bezrobotny 48-latek najpierw pojawi si w siedzibie urz阣u pracy. Wed硊g 秝iadk體 straszy obecnych w budynku, 縠 dokona samospalenia, je秎i nie zostan mu wyp砤cone zaleg砮 秝iadczenia socjalne. Policja ewakuowa砤 wszystkich z

Kobiety chc by flexi

Kobiety chc by flexi

kontakty towarzyskie i o to, 縠by by widzian, dbam w te dni, kiedy jestem w firmie.Elastycznie r體na si dobrze dla mam- Znacznie wi阫szy odsetek kobiet w por體naniu z m昕czyznami twierdzi, 縠 s bardziej produktywne, kiedy pracuj z domu - m體i Paula W眘owska z firmy Cisco. - Wynika to nie tylko z

Na budowie Stadionu Narodowego zgin背 pracownik

Na budowie Stadionu Narodowego zgin背 pracownik

pracy. Wi阠ej szczeg蟪體 jeszcze nie znamy, trwaj prace odpowiednich s硊縝 - doda砤.Zaznaczy砤, 縠 prace na stadionie trwaj, wstrzymany zosta jednak monta dachu. Cz硂nkom brygady, do kt髍ej nale縜 m昕czyzna, zapewniona zosta砤 pomoc psychologiczna; b阣zie ona zaoferowana tak縠 jego rodzinie.Dorota

Mened縠rki czuj si docenione

Jak zbada Aon Hewitt, mened縠rki pracuj眂e dla Najlepszych Pracodawc體, s bardziej ni ich koledzy dumne ze swoich osi眊ni赕 i roli, jak odgrywaj w organizacji - twierdzi tak 93% z nich, podczas gdy takiego zdania jest 84% mened縠r體. By mo縠 poczucie to wynika z tego, 縠 zdaniem a 82% z tych

Obiecywa za砤twi prac za granic, odpowie za oszustwo

Obiecywa za砤twi prac za granic, odpowie za oszustwo

Jak poinformowa w pi眛ek zast阷ca prok. rejonowego dla miasta Rzesz體 kasz Harpula, podejrzany przedstawia si jako Marcin Mielt i oferowa atrakcyjn prac w Niemczech. Od zainteresowanych bra po kilkaset z硂tych zaliczki. 1cznie wzi背 od potencjalnych klient體 ponad 3 tys. z, ale 縜dnej

Polak w pracy gada o seksie. Coraz odwa縩iej i pikantniej

Mo縠 to jest pow骴, dla kt髍ego coraz 秏ielej poruszamy ten temat w pracy? - Wszystko zale縴 od zespo硊, w kt髍ym pracujemy. Je秎i dominuj w nim osoby tolerancyjne i otwarte, to nigdy nie b阣zie to temat tabu. Niezale縩ie, czy mamy do czynienia z pikantnymi opowie禼iami, humorem sytuacyjnym, czy z

Nie spiszmy ich na straty

Nie spiszmy ich na straty

lat, czyli w 2018 roku odejd na emerytur. Teraz s硑sz, 縠 musz poczeka na ni jeszcze 18 miesi阠y. Bogu dzi阫i, 縠 nie jestem m昕czyzn, bo musia砤bym doci眊n辨 do 67 lat. Ju teraz klepi bied. Codziennie walcz o przetrwanie. Szukam ca硑 czas etatu. Zarejestrowa砤m si w urz阣zie pracy. Szkol

Kobieta na utrzymaniu

Kobieta na utrzymaniu

podnoszenie ich kwalifikacji. A je秎i kobiety maj prac, wyb髍 rodzicielstwa oznacza dla nich dobrowolne obni縠nie w砤snej warto禼i w oczach pracodawcy.Jak podkre秎a dr Elwira Gross-Go砤cka, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo砮cznej: - Rz眃z nami

Tylko 38 proc. kierownik體 w Polsce to kobiety

Tylko 38 proc. kierownik體 w Polsce to kobiety

bardziej stara, ni m昕czy糿i i stale udowadnia swoj warto舵. Inne 紃骴硂 nier體no禼i kobiet na polskim rynku pracy, to specyficzny stosunek kobiet do m昕czyzn, wyra縜j眂y si protekcjonalnym traktowaniem typu "koteczku, zr骲 mi kawk" - m體i砤 Lenartowicz-sik. Przywo砤砤 te stereotypowe

1,4 miliona Polek to pe硁oetatowe matki

dostaj za swoj prac ani z硂t體ki i nie mog z jej tytu硊 liczy na emerytur czy ubezpieczenie zdrowotne. Osobnym zagadnieniem s kobiety, dla kt髍ych domowe obowi眤ki to dodatek do stanowiska wykonywanego zawodowo. Dla nich utrzymanie domu to niemal drugi etat. Z bada GUS wynika bowiem, 縠 zam昕ne

Ona czy on?

ofert z serwisu Pracawbiurze.pl skierowanych do m昕czyzn, 40 proc. og硂sze dotyczy pracy zawodzie Asystenta i tylko 25 proc. w zawodzie Sekretarza. Zaw骴 kobiecy? Przyj瓿o si uwa縜, 縠 sekretarka to bardzo dobry zaw骴 dla kobiety g丑wnie ze wzgl阣u na takie jej cechy, jak np. empatia. Okazuje si

Policjant zgin背 z przepracowania?

pracy w pozna駍kiej komendzie do domu pod Kaliszem. Codziennie pokonywa 130 km do pracy i z powrotem. 痑li si 縪nie, 縠 jest przem阠zony i zdarza mu si zasypia za kierownic. I dwukrotnie w ostatnich trzech miesi眂ach prosi szef體 o przeniesienie do komendy w Kaliszu. Bez skutku. Paulina Dobosz

Polki zarabiaj 20 proc mniej od m昕czyzn

Inspekcja pracy por體na砤 zarobki kobiet i m昕czyzn, wst阷ne wyniki publikujemy jako pierwsi. Na ka縟ych dziesi阠iu m昕czyzn dyrektor體 przypada sze舵 kobiet. Najwi阫sze r罂nice s w firmach prywatnych, np. w przedsi阞iorstwie zatrudniaj眂ych od 251 do 500 pracownik體 kobiet dyrektor體 jest tylko

Kobiety w armii 砤godz obyczaje

Kobiety w armii 砤godz obyczaje

Polskim nie mog liczy na taryf ulgow. - Mimo 縠 pracuj w zdominowanym przez m昕czyzn 秗odowisku, nie maj specjalnych przywilej體. Wymagamy od nich takich samych rzeczy i traktujemy je na r體ni z m昕czyznami - przyznaje komandor Urba駍ki. Oczywi禼ie s zadania, kt髍ych panie nie wykonuj. - To zdarza

10 zawod體 w USA, w kt髍ych kobiety op砤cane s najlepiej

Do舵 nieoczekiwanie okaza硂 si, 縠 w USA najwy縮ze wynagrodzenia otrzymuj farmaceutki, mediana ich rocznych zarobk體 wynios砤 85 644 USD. Kwota ta stanowi 86% p砤c m昕czyzn-farmaceut體. Na miejscu drugim, pod wzgl阣em rocznego wynagrodzenia, znalaz硑 si kobiety na stanowiskach dyrektorskich

. Miko砤j poszukiwany za napa舵

Jak poinformowa砤 we wtorek japo駍ka agencja Kyodo, intruz cicho wszed do 秗odka o godz. 6.40, kiedy to w biurze znajdowa si tylko 61-letni prezes firmy Sanai. Zaatakowa go gazem 硓awi眂ym, a nast阷nie podpali pomieszczenie, co spowodowa硂 powa縩ie zniszczenia na dw骳h pi阾rach. Prezes, kt髍y z

S砤wne kobiety z bran縴 IT

Dzi jest jednym z szef體 w Facebooku, najpopularniejszym portalu spo砮czno禼iowym 秝iata. Zanim obj瓿a to stanowisko, a mia硂 to miejsce w 2008 roku, by砤 jednym z dyrektor體 w firmie Google. Nadzorowa砤 m.in. dzia sprzeda縴 oraz wspiera砤 rozw骿 google.org - charytatywnej organizacji firmy. Wcze

Niemoralne propozycje - sonda CBOS

O molestowaniu seksualnym m體i si w Polsce od niedawna. I rzadko na serio - na og蟪 w formie 縜rt體 o zwariowanej Ameryce, gdzie m昕czyzna za powiedzenie kobiecie komplementu mo縠 straci prac. Za komplement pewnie nie, ale za podszczypywanie sekretarki (codzienno舵 w wielu polskich firmach) z

Jest praca dla ministra

odczuwamy niedosyt pracownik體. Musimy ulepszy po秗ednictwo zawodowe. Trzeba zinformatyzowa ca硑 rynek pracy w Polsce i korzysta z po秗ednictwa elektronicznego. Druga sprawa to stworzenie warunk體 dla utrzymania os骲 starszych na rynku pracy. W Polsce ludzie w wieku 58 lat definitywnie odchodz z rynku

konferencja "Przewodnik dobrych praktyk. Firma r體nych szans", Warszawa

Oparty na do秝iadczeniach lider體 biznesu Przewodnik dobrych praktyk. Firma r體nych szans przedstawia praktyczne narz阣zia i rozwi眤ania, kt髍e wyr體nuj szanse kobiet i m昕czyzn oraz zwi阫szaj innowacyjno舵 i efektywno舵 przedsi阞iorstwa. Podczas konferencji eksperci i ekspertki ds. zarz眃zania

M硂de kobiety i praca

narzekali na marn; cz甓ciej wysokie zarobki uznawali za najwa縩iejszy element pracy doskona砮j). Wyniki pod pewnymi wzgl阣ami zdaj si potwierdza stereotypy nastawionego na sukces finansowy m昕czyzny i zainteresowanej kontaktami z lud糾i kobiety. Bo rzeczywi禼ie dla dziewcz眛 cz甓ciej ni dla ch硂pc體

W kt髍ych zawodach kobiety zarabiaj najmniej?

Co ciekawe, dysproporcja by砤 mniej widoczna przy stawkach godzinowych. W przeliczeniu na godzin, r罂nica by砤 ni縮za o 5 p.p. i wynios砤 12 proc. Godzina pracy kobiety wyceniona by砤 na 20,35 PLN, a m昕czyzny na 23,09 PLN. W du縠j mierze ni縮ze wyp砤ty kobiet wynikaj wi阠 z mniejszej liczby

Sytaucja kobiet w sektorze IT

aspekt體 tej sprawy. Po pierwsze og髄ne podej禼ie m昕czyzn do pracuj眂ych kobiet, kt髍e niestety nie jest zbyt pozytywne. Poza tym praca w informatyce jest postrzegana jako praca specyficznie m阺ka, kt髍ej kobiety nie s w stanie sprosta intelektualnie. Tak縠 media cz阺to przedstawiaj pewien stereotyp

Fryzjer

Praca fryzjera - co powiniene wiedzie? Fryzjer to osoba, kt髍a strzy縠, modeluje i farbuje w硂sy oraz doradza w sprawie ich piel阦nacji (dodatkowo mo縠 zajmowa si sprzeda勘 produkt體 przeznaczonych do piel阦nacji w硂s體). Fryzjer體 dzielimy na damskich i m阺kich, ale jest to podzia, kt髍y

Pomoc domowa

Pomoc domowa - praca dla ka縟ego? Praca pomocy domowej (czasami nazywanej gosposi czy kiedy s硊勘c) polega przede wszystkim na wspieraniu pracodawcy w codziennym dbaniu o jego gospodarstwo domowe, czyli wykonywaniu wszelkich zleconych prac domowych. Prac w charakterze pomocy domowej najcz甓ciej

OECD: Polscy seniorzy powinni by d硊縠j aktywni zawodowo

- Polska potrzebuje dalszych reform maj眂ych na celu zach阠anie do d硊縮zej aktywno禼i zawodowej. Pracodawcy powinni podejmowa kolejne kroki, aby polepszy warunki pracy os骲 starszych i zmniejszy znaczn r罂nic w poziomie zatrudnienia kobiet i m昕czyzn - powiedzia w pi眛ek dyrektor ds

Biznes na 秝iecie jest nier體ny p砪iowo

, 縠 m昕czy糿i i kobiety o por體nywalnych kompetencjach oraz zajmuj眂y podobne stanowiska nie s tak samo wynagradzani. Prawie tak samo jest, gdy m昕czyzn zapytamy o to, czy ich kole縜nki z pracy maj takie same mo縧iwo禼i rozwoju kariery. Tylko 21 proc. m昕czyzn uwa縜, 縠 mo縧iwo禼i rozwoju kariery

Seksuolog

Praca seksuologa Seksuolog nale縴 do grupy zawod體 medycznych. Seksuologia to dziedzina wiedzy zajmuj眂a si szeroko poj阾 seksualno禼i cz硂wieka: jego potrzebami seksualnymi, ich zaburzeniami lub ich brakiem. Seksuolog mo縠 by badaczem zg酬biaj眂ym wiedz na temat prawid硂wego 縴cia

Polacy: Praca w sobot tak, ale za dodatkowe wynagrodzenie

. Cz甓ciej t postaw mo縩a spotka w秗骴 kobiet ni w秗骴 m昕czyzn (31 proc. wobec 21 proc.). Natomiast najm硂dsi badani (w wieku 18-29 lat) cz甓ciej ni pozostali s sk硂nni zgodzi si na prac w sobot (83 proc. wobec 69 proc. dla og蟪u). Cz甓ciej zgod na prac w sobot wyra縜j te osoby, kt髍e

Mamy na rynku pracy ci眊le zmagaj si ze stereotypami

Dla por體nania tylko 18 proc. badanych ocenia, 縠 matki maj podobne bariery jak inni kandydaci, a blisko 7 proc. uzna硂, 縠 kobiety z dzie鎚i maj mniejsze trudno禼i ze znalezieniem pracy ni pozostali. Wyzwania zwi眤ane z powrotem na rynek pracy matek rzadziej dostrzega硑 osoby o najwy縮zych

P砤cowa nier體nowaga

podejmuj z砮 wybory, dodaj brak si硑 przebicia i umiej阾no禼i rozmawiania o pieni眃zach, a przecie pensja nie wynegocjuje si sama. Dalej - kobiety rodz i wychowuj dzieci, wi阠 na kilka lat wypadaj z rynku pracy, s mniej dyspozycyjne od m昕czyzn itd. Robi to samo, zarabia14 razy wi阠ej A co, je縠li

Spada liczba niepe硁ozatrudnionych

Nie wszyscy pracuj眂y s zadowoleni ze swoich warunk體 zatrudnienia. Cz甓 z nich pracuje w niepe硁ym wymiarze czasu pracy, chocia chcieliby i mogliby pracowa d硊縠j. Osoby takie tworz zbiorowo舵 niepe硁ozatrudnionych. Wraz ze stopniow popraw na rynku pracy w Polsce, takich os骲 jest coraz

4 proc. kobiet zwolnionych w ci眊u p蟪 roku po powrocie z macierzy駍kiego

(macierzy駍kiego lub ojcowskiego) w 2012 r. w秗骴 kobiet wyni髎 5,7 proc., a dla m昕czyzn - 12,6 proc. Rok p蠹niej by on ni縮zy i wyni髎 4,3 proc. dla kobiet i 10,2 proc. dla m昕czyzn - poda砤 Hickiewicz. Minister Hickiewicz wyja秐i砤, 縠 wzgl阣nie wysoki odsetek dla m昕czyzn wynika z tego, 縠 pan體 w

Praca wa縩iejsza ni 縴cie?

samob骿stw m昕czyzn przypada jedno samob骿stwo kobiety. Czy dla nich utrata pracy oznacza tak縠 utrat sensu 縴cia? Rozmowa z prof. Sylwiuszem Retowskim, psychologiem z sopockiego wydzia硊 SWPS Agata Kinasiewicz: Kiedy kobieta straci prac i sp阣za czas w domu - sprz眛a, gotuje, dba o rodzin - to spe硁ia

Tylko dla m昕czyzn? To niezgodne z prawem

to praca tylko dla m昕czyzn. - "Na pytanie, dlaczego nie umieszczono tej informacji, pada rozbrajaj眂a szczero禼i odpowied, 縠 by砤by to dyskryminacja" - czytamy w mailu. Co na to urz眃? Zast阷ca dyrektora powiedzia nam, 縠 oferta spe硁ia砤 wszelkie wymogi formalne i zosta砤 z硂縪na

Praca tymczasowa: rynek kwitnie, ale czy poprawiaj si warunki?

podlega rygorom Kodeksu pracy (od tej regu硑 s jednak wyj眛ki). Za硂縠nie by硂 proste: stworzy rodzaj elastycznego zatrudnienia, kt髍y z jednej strony pozwoli pracownikom czu si bezpiecznie, a z drugiej - pozwoli firmom szybko reagowa na zmieniaj眂 si koniunktur. Dla firm to u砤twienie, bo to

To pracodawca odpowiada za molestowanie w pracy. Firmy, kt髍e ukrywaj patologie, mog wiele straci

czwarta kobieta do秝iadczy砤 molestowania seksualnego. Ale ten problem dotyczy tak縠 co pi眛ego m昕czyzny. 33 proc. molestowanych kobiet i a 50 proc. m昕czyzn do秝iadczy硂 molestowania w miejscu pracy lub ze strony wsp蟪pracownik體. Ofiary zwykle nie nag砤秐iaj sprawy. Zw砤szcza m昕czy糿i. Nie wiedz

Jak si pozby dyskryminacji w pracy?

pracownik體 w przedsi阞iorstwie. Jej podstaw jest kszta硉owanie 秗odowiska pracy w taki spos骲, by zapewni jednakowe drogi rozwoju wszystkim pracownikom i coraz wi阫sze zyski finansowe. Niezb阣nym elementem zarz眃zania r罂norodno禼i jest zapewnienie r體nych szans kobietom i m昕czyznom w zakresie: dost阷u

Gdzie chc pracowa m硂dzi informatycy?

, zyskuj眂 w秗骴 najlepszych pracodawc體 wysok sz髎t pozycj. Dobra praca, czyli jaka? Najwa縩iejszymi czynnikami decyduj眂ymi o wyborze pracodawcy dla student體 s: szkolenia i rozw骿 zawodowy oraz rozw骿 osobisty. S one wymieniane na pierwszym miejscu zar體no przez kobiety jak i m昕czyzn. Studenci

Matka wraca do pracy

dla tamtejszych pracodawc體. Wiedzia砤m, 縠 mam ambitnego ucznia, kt髍ego nie przera縜 specyfika umowy o zast阷stwo, kt髍a bez sentyment體 ko馽zy si z dnia na dzie - podkre秎a Sylwia. Pracowa砤 do sz髎tego miesi眂a, potem problemy zdrowotne dos硂wnie przyku硑 j do 丑縦a. Do pracy wr骳i砤 siedem

Do pracy z u秏iechem?

Samopoczucie Polak體 w pracy zale縩e jest od poziomu wykszta砪enia, sytuacji materialnej, miejsca zamieszkania i ich sytuacji zawodowej. Nie bez znaczenia jest tak縠 p砮. Kobiety cz甓ciej ni m昕czy糿i m體i, 縠 s zadowolone z pracy. Uwa縜 tak 80 proc. kobiet i 70 proc. m昕czyzn. Panowie te

Ponad trzy czwarte pracownik體 nie boi si o prac

proc.) jest przekonana, 縠 nowe zatrudnienie znajdzie ju w ci眊u trzech miesi阠y. Zmian pracy planuje w ci眊u najbli縮zych dw骳h lat jedna pi眛a pracownik體 (19 proc.). W秗骴 kobiet g丑wnym powodem jest brak mo縧iwo禼i awansu, a w秗骴 m昕czyzn - zbyt niskie zarobki. Osoby, kt髍e planuj zmian pracy

Uwa縜j na og硂szenia

M昕czyzna swoje g硂szenia umieszcza w prasie i internecie. Zainteresowanym prac lub po縴czk kaza najpierw wp砤ci na swoje konto od 50 z do 3 tys. z rzekomych koszt體 manipulacyjnych. Mieszkaniec M砤wy nie realizowa potem obietnic. Dzia砤 w ten spos骲 przez trzy lata, zatrzymany zosta w

Kobieto, rozmawiaj o pieni眃zach

W砤秐ie z wycen swojej pracy kobiety zdaj si mie najwi阫szy problem. W przeciwie駍twie do m昕czyzn wi阫szo舵 z nich nie lubi rozmawia o pieni眃zach, rzadko negocjuj wysoko舵 wynagrodzenia podczas rozm體 kwalifikacyjnych i r體nie rzadko prosz o podwy縦. Problem zaczyna si ju w czasie studi體. Jak

Go糳zik i bombonierka na Dzie Kobiet? Lepiej podwy縦

. - Jak wynika z naszych bada, roszczenia p砤cowe w秗骴 kobiet s znacznie wy縮ze ni w秗骴 m昕czyzn. A 63 proc. kobiet oczekuje wzrostu p砤c. Dla por體nania, takie 縴czenie ma tylko 51 proc. pan體. To efekt dysproporcji pomi阣zy zarobkami obu p砪i - dodaje Krzysztof Inglot. Cho w ci眊u ostatnich

Kobiety! Uwierzcie w siebie

potencja, szczeg髄nie na stanowiskach kierowniczych. Czyja to wina?"Nie znajd 砤two pracy"Wed硊g ostatniego badania CBOS tylko 9 proc. Polak體 chcia硂by mie kobiet za szefa. Wi阫szo舵 badanych deklaruje wprawdzie, 縠 jest im oboj阾ne, czy wsp蟪pracuj w zespole z kobietami czy m昕czyznami

Pracownik wys砤ny za granic musi by wcze秐iej ubezpieczony w polskim ZUS

- twierdzi砤 sp蟪ka. Argumentowa砤, 縠 m昕czyzna nie podlega prawu francuskiemu, tylko polskiemu, bo przebywa w Polsce i ju sam ten fakt wystarczy do wydania przez ZUS za秝iadczenia. Tymczasem zgodnie z rozporz眃zeniem Parlamentu i Rady UE pracownik, kt髍y zosta przez pracodawc wys砤ny do pracy w pa駍twie

Jak pracuj polscy detektywi?

samochodzie. Dla ka縟ego pracuj眂ego w tym fachu niezb阣ny jest natomiast aparat fotograficzny. Dzia砤nia w tej profesji to g丑wnie praca w terenie - 秎edzenie, obserwowanie i czekanie, nieraz godzinami. Dlatego detektyw musi by oaz spokoju i cierpliwo禼i. - Z pewno禼i trzeba mie siln psychik, du縪

Bran縜 technologiczna upomina si o kobiety

, wsp蟪w砤禼icielka agencji mobee dick, projektuj眂ej rozwi眤ania mobilne dla najwi阫szych marek. - Niestety, bywa, 縠 kobiety w bran縴 IT nadal s cz阺to traktowane mniej powa縩ie. W przeciwie駍twie do m昕czyzn cz甓ciej musimy udowadnia, 縠 znamy si na swojej pracy i wiemy, o czym m體imy. Sama odby砤m wiele

Brytyjscy emeryci nadal pracuj

rewolucj na rynku pracy. Du縪 wi阠ej ludzi pracuje po osi眊ni阠iu wieku emerytalnego. Niekt髍zy potrzebuj dodatkowych pieni阣zy, inni po prostu chc dalej pracowa, bo sprawia im to rado舵 - powiedzia Frances O'Grady, sekretarz generalny TUC.Wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 65 lat dla

Rekordowe bezrobocie w秗骴 m硂dych Europejczyk體

stopa bezrobocia kobiet poni縠j 25. roku 縴cia wynosi 22 proc., a m昕czyzn - nieca砮 24 proc. Wida wi阠, 縠 problem w wi阫szym stopniu dotyczy pan體. S jednak kraje, jak np. Grecja, gdzie bez pracy pozostaje ponad 60 proc. m硂dych, aktywnych zawodowo kobiet. U m昕czyzn wska糿ik jest o jedn

Lekarz biedniejszy od maszynisty?

dotycz眂e wykszta砪enia i do秝iadczenia oraz....znacznie ni縮ze pensje. Roczna pensja maszynisty na pocz眛ku drogi zawodowej to 35 tys. funt體, lekarza zatrudnionego w szpitalu - 22,6 tys. funt體. Po pi阠iu latach motorniczy mo縠 zarabia nawet 60 a lekarz 45 tys. funt體. Do tego tydzie pracy maszynisty

KE dobrze ocenia zmiany na polskim rynku pracy

Komisja Europejska zaprezentowa砤 w pi眛ek roczn analiz wzrostu gospodarczego, kt髍a dotyczy m.in. rynku pracy, zatrudnienia i kwestii zwi眤anych z bezrobociem w UE. W dokumencie tym wskazano m.in. na Polsk jako kraj, kt髍y zainicjowa "ambitne reformy" u砤twiaj眂e dost阷 do zawod體

Po szarej stronie rynku

Oficjalnie pracuje 16,1 mln Polak體, ale to tylko cz甓 prawdy o rynku pracy. Oko硂 miliona os骲 w Polsce zarabia na 縴cie wykonuj眂 prac bez 縜dnej umowy. Oznacza to, 縠 nie dotyczy ich Kodeks pracy - nie maj prawa urlopu, nie mog si nikomu poskar縴, gdy pracodawca 糽e ich traktuje. Ale s

Portugalczycy wracaj do by硑ch kolonii, po prac

tymczasem sami mamy problem z blisko 30-procentowym bezrobociem - oceni da Rocha. Po prac do Afryki Wyjazd do Afryki jest dla wielu Portugalczyk體 recept na bezrobocie, kt髍e w ich ojczy糿ie wynosi 15 proc. Przyznaj, 縠 ich pensje na Czarnym L眃zie nie odbiegaj znacz眂o od tego, co zarabiali w

TK zajmie si podwy縮zeniem wieku emerytalnego

. Przed zmianami kobiety mia硂 prawo do emerytury po osi眊ni阠iu 60. roku 縴cia, a m昕czy糿i - 65. Od 2013 r. zgodnie z zaskar縪n ustaw wiek emerytalny wzrasta co kwarta o miesi眂 - dla m昕czyzn b阣zie wynosi 67 lat w 2020 r., a dla kobiet - w 2040 r. Ustawa pozwala te przej舵 wcze秐iej na cz甓ciow

Praca to dla mamy tylko hobby?

rozumiem, 縠 praca jest dla niej wa縩a - trudno wytrzyma w domu. Podobnie my秎i wi阫szo舵 Polak體 - praca kobiet nie jest brana pod uwag jako zysk dla ca砮j rodziny. Tak uwa縜j zar體no m昕czy糿i, jak i kobiety przepytani w ramach projektu "Godzenie r髄 rodzinnych i zawodowych kobiet i m昕czyzn

Ile mo縩a zarobi w dziale obs硊gi klienta

Co druga pani zatrudniona w dziale obs硊gi klienta zarabia砤 do 2 967 PLN, z kolei mediana p砤c m昕czyzn wynosi砤 3 500 PLN brutto miesi阠znie. Pensje dyrektor體 pi赕 razy wy縮ze ni pracownik體 szeregowych Najni縮ze wynagrodzenie otrzymywali pracownicy szeregowi. Po硂wa z nich zarabia砤 mi阣zy 1

Nie sprz眛aczka, a coraz cz甓ciej sprz眛acz

Jeszcze niedawno wydawa硂 si, 縠 jest to zaw骴 tylko dla kobiet. Widywali秏y je wsz阣zie - pod blokiem, w supermarketach, w wielkich biurowcach, czy murach szkolnych. Sprz眛aczki, bo o nich mowa, to jedna z najwi阫szych grup zawodowych w naszym kraju. Polacy zacz阬i docenia ich prac, ci眊le

Ma砮 dziecko zmniejsza szans matki na prac

o秝iadcze, 縠 w okre秎onym czasie nie b阣 decydowa硑 si na dziecko, co jest sprzeczne z prawem. M昕czy糿i cz甓ciej pytani s o dyspozycyjno舵 i gotowo舵 do pracy po godzinach lub wyjazd體.Wed硊g bada Szko硑 G丑wnej Handlowej wej禼ie na rynek pracy kobiet i m昕czyzn przebiega podobnie: zdecydowana

Grecja: Strzelali do pracownik體 na plantacji truskawek, p骿d do wi陑ienia

S眃 w portowym miasteczku Patras po硂縪nym w p蟪nocno-zachodniej Grecji postawi m昕czyznom zarzut napadu z broni w r阫u i bezprawne u縴cie broni palnej. Jak podaje agencja AP jeden z pracownik體 plantacji zosta skazany na 14 lat i siedem miesi阠y wi陑ienia, a drugi na osiem lat i siedem miesi阠y

Firmy stawiaj na kobiety

indywidualnego czasu pracy, elastycznych godzin pracy czy innych udogodnie dla m硂dych rodzic體 (nie tylko mam), to m眃re firmy inwestuj w to sw骿 czas i 秗odki, bo wiedz, 縠 r罂norodno舵 w zatrudnieniu, dbanie o 縴cie osobiste swoich pracownik體 si wszystkim op砤ci. Rodzice m硂dszych dzieci to ludzie

Prezydent podpisa nowel ustaw ws. podwy縮zenia wieku emerytalnego

kobiet i 65 lat dla m昕czyzn.- Przedmiotowa ustawa (podpisana przez prezydenta nowelizacja - przyp. red.) ma na celu wyeliminowanie przes砤nki osi眊ni阠ia wieku emerytalnego jako jedynego kryterium ustania (lub mo縧iwo禼i jego ustania) stosunku pracy (tak縠 utraty mo縧iwo禼i zajmowania dotychczasowego

To b阣zie kraj tak縠 dla starszych ludzi

kto rozpocz背 prac jeszcze w czasach PRL-u, a nast阷nie przepracowa kolejne 25 lat w warunkach gospodarczo i organizacyjnie ca砶owicie odmiennych, obawa ta wydaje si r體nie nieuzasadniona. Jasn wskaz體k dla pracodawcy na temat mentalno禼i kandydata mo縠 by to, w jakiej kulturze organizacyjnej

dni maj 砤twiej? W pracy - nie

- Kandydaci bardziej atrakcyjni czasami a nadto pr骲uj eksponowa swoje walory - m體i Sebastian Zelek manager z agencji pracy Personnel Solutions. - Kr髏kie sp骴niczki oraz du縠 dekolty w秗骴 kobiet, czy koszule z kr髏kim r阫awem opinaj眂e biceps w rozmiarze XXL w秗骴 m昕czyzn, nie prezentuj si

Co dolega pracuj眂ym matkom

pozostali zatrudnieni. Wyzwania zwi眤ane z powrotem na rynek pracy matek rzadziej dostrzega硑 osoby o najwy縮zych dochodach, 秗ednim i wy縮zym wykszta砪eniu oraz mieszka馽y 秗edniej wielko禼i miast. Co wa縩e, opinie kobiet i m昕czyzn na ten temat by硑 bardzo zbie縩e. - W wi阫szo禼i przypadk體 niech赕 do

Kobiety do m阺kich zawod體

technicznymi i 禼is硑mi spad硂 r體nie u m昕czyzn. Teraz odrabiamy te straty.Nie pi阾nowa砤bym te os骲, kt髍e decyduj si np. na psychologi i socjologi. Umiej阾no禼i tam zdobyte mo縩a wykorzysta na wi阫szo禼i stanowisk. Problem polega na tym, 縠 nasz rynek pracy jest jeszcze na etapie, kiedy nie dostrzega

Jak cz阺to zmienimy prac?

naszych badanych to osoby m硂de (do 35 roku 縴cia) oraz posiadaj眂e dyplom wy縮zej uczelni - ocenia Gabriela Jab硂駍ka z portalu rynekpracy.plCo najcz甓ciej sk砤nia Polak體 do zmiany pracy? Jedna trzecia respondent體 zmieni砤 prace ze wzgl阣u na p砤ce. Im mniej zarabia ankietowany, tym bardziej sk硂nny

Bezrobotni z pokolenia na pokolenie

planowaniu. W przypadku kobiet tak si nie dzieje. iadcz o tym np. wska糿iki makroekonomiczne obecno禼i kobiet na rynku pracy. One we wszystkich krajach OECD rosn. Malej za to wska糿iki aktywno禼i zawodowej m硂dych m昕czyzn. Je秎i dziewczynka patrzy na swoj bezrobotn matk, nie ma to 縜dnego wp硑wu na

W co pi眛ej firmie kobiety awansuj rzadziej ni m昕czy糿i

Wi阫szo舵 pracodawc體, kt髍zy wzi阬i udzia w badaniach w ramach projektu "Godzenie r髄 rodzinnych i zawodowych kobiet i m昕czyzn", pozytywnie ocenia tworzone przez siebie miejsca pracy. Zdecydowana wi阫szo舵 deklaruje, 縠 kobiety i m昕czy糿i s w firmie traktowani jednakowo i oceniani

P蟪 miliona Polak體 traci zdrowie w pracy

Najnowsze badania GUS dotycz眂e warunk體 pracy w 2012 r. pokazuj, 縠 liczba os骲 pracuj眂ych w warunkach zagro縠nia dla zdrowia stale maleje. Spo秗骴 5,3 mln os骲 obj阾ych badaniem 506,7 tys. pracowa硂 w warunkach zagro縠nia. To niemal 10 proc. za硂gi przebadanych zak砤d體. Przekrojowe wyniki z

Kogo nie mo縩a zwolni

wyd硊縜j眂e i zr體nuj眂e wiek emerytalny kobiety i m昕czyzn - do 67. roku 縴cia). Przyk砤d: Pan Waldemar pracuje w firmie produkuj眂ej pokrycia dachowe, po zmianie przepis體 na emerytur odejdzie kilka miesi阠y po 65. urodzinach. Ma umow o prac i trzymiesi阠zny okres wypowiedzenia. Wiek przedemerytalny

B阣 zmiany w urlopach dla rodzic體

. - Jeste秏y w sta硑m kontakcie z matkami "pierwszego kwarta硊", r體nie z innymi rodzicami, oni zg砤szaj ciekawe sugestie, pewnie cz甓 pomys丑w od nich zaczerpniemy - m體i W砤dys砤w Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki spo砮cznej. 52 tygodnie dla rodzic體 Obecnie rodzicom, kt髍zy zatrudnieni

Ukrad szefowi ponad 3 mln euro, a potem zmieni twarz

Korea馽zyk o nazwisku Jun zosta zatrzymany w 秗od na zachodzie kraju. Policja aresztowa砤 tak縠 dw骳h m昕czyzn, kt髍zy pomogli z硂dziejowi. Jun rozpocz背 w 2011 roku prac w dziale finansowym lokalnej fabryki p蟪przewodnik體. Po jakim czasie otworzy na swoje nazwisko sze舵 kont bankowych, a w

Amerykanki coraz lepiej wykszta砪one, zarabiaj mniej od m昕czyzn

), Terry O'Neill, m體i o dyskryminacji, kt髍a w pewnym stopniu mobilizuje mieszkanki USA do zdobywania wy縮zego wykszta砪enia. Amerykanki, kt髍e stanowi wi阫szo舵 si硑 roboczej w USA, rzadziej trac prac. Wska糿ik bezrobocia w秗骴 m昕czyzn wynosi 10,7 proc., a 8,6 proc. u kobiet. W Stanach Zjednoczonych

Pracuj眂e Polki chc partnerskiego modelu rodziny

- M骿 m笨 mia partnerskie podej禼ie do obowi眤k體 zwi眤anych z opiek nad dzieckiem, dop髃i syn nie pojawi si na 秝iecie. Kiedy nocne wstawanie i zmienianie pieluch sta硂 si faktem, stwierdzi, 縠 to s moje sprawy, a on musi si wyspa, bo rano wstaje do pracy - skar縴 si na forum dla mam

Jeste m昕czyzn? Na to stypendium si nie za砤piesz

g丑wnie z ofertami pracy skierowanymi do m昕czyzn daj po prostu jasny sygna, 縠 ich oferta jest skierowana r體nie do kobiet. Z perspektywy budowania wizerunku marki to dobry ruch, bo takie firmy pokazuj, 縠 s przyjaznym miejscem pracy r體nie dla kobiet i nikt ich w nich nie dyskryminuje - uwa縜

D硊縮zy urlop macierzy駍ki pogorszy sytuacj kobiet na rynku pracy?

sytuacj kobiet na rynku pracy, gdy b阣 one pracownicami jeszcze wi阫szego ryzyka - pracodawca b阣zie wiedzia, 縠 kobieta mo縠 mu znikn辨 na rok po urodzeniu dziecka. Gdyby by urlop obowi眤kowy dla ojc體 w d硊縮zym wymiarze czasu, mog硂by to doprowadzi do sytuacji, w kt髍ej kobieta i m昕czyzna byliby

Niska mobilno舵 zawodowa Polak體

dochod體 jest stosunkowo wysoka, a trzy czwarte aktywnych zawodowo respondent體 twierdzi, 縠 znalezienie innej pracy, przynosz眂ej dochody podobne do obecnie uzyskiwanych, by硂by dla nich trudne.Relatywnie najlepiej swoj pozycj na rynku pracy postrzegaj osoby, kt髍e w ostatnich latach przynajmniej raz

GUS. Polak szuka pracy prawie 11 miesi阠y

prac dostan osoby, kt髍ych wykszta砪enie mo縩a zakwalifikowa do kategorii zdrowie i opieka spo砮czna. Poszukiwanie zaj阠ia zajmie im nieco ponad 7,5 miesi眂a. Rol odgrywa te p砮. Kobietom z wy縮zym wykszta砪eniem znalezienie pracy zabiera ponad miesi眂 mniej ni m昕czyznom. Odwrotnie jest za to w

Czy 砤dna buzia pomaga w karierze zawodowej?

- Kandydaci bardziej atrakcyjni czasami a nadto pr骲uj eksponowa swoje walory - m體i Sebastian Zelek, mened縠r z agencji pracy Personnel Solutions. - Kr髏kie sp骴niczki oraz du縠 dekolty w秗骴 kobiet czy koszule z kr髏kim r阫awem opinaj眂e biceps w rozmiarze XXL w秗骴 m昕czyzn nie prezentuj si

Emeryt poszukiwany

Wed硊g danych GUS w 2012 r. w Polsce by硂 ponad 260 tys. pracuj眂ych emeryt體 i rencist體. Powody, dla kt髍ych emeryci decyduj si na prac, s r罂ne. Czasem wynika to z ch阠i pozostania aktywnym zawodowo, czy z potrzeby realizacji swoich zainteresowa. Innym razem po prostu zmusza do tego kiepska

Dyspozycyjno舵, p砮 czy sytuacja rodzinna - kryteria oceny podczas rozmowy o prac

rodziny gotowych po秝i阠i wi阠ej czasu na prac, ni na obowi眤ki rodzinne.W krajach Unii Europejskiej wska糿iki zatrudnienia matek z ma硑mi dzie鎚i w wieku poni縠j 5 lat s przewa縩ie ni縮ze od wska糿ik體 zatrudnienia kobiet bezdzietnych, podczas gdy w przypadku m昕czyzn obserwuje si dok砤dnie odwrotn

Druga twarz 秏ieci體ek

2012 roku umowy-zlecenia i o dzie硂 by硑 jedynym 紃骴砮m utrzymania dla 1,35 mln os骲. To 13 proc. wszystkich pracuj眂ych. Wci笨 jednak nie wiadomo, ile zarabiali, jakie zajmowali stanowiska, w jakim byli wieku, ile w秗骴 nich by硂 kobiet i m昕czyzn, w kt髍ych bran縜ch umowy cywilne s

Kobiety dobrze ochroni, a m昕czy糿i posprz眛aj

Zdaniem ekspert體 to nie tylko wynik przemian spo砮cznych, ale r體nie skutek kryzysu gospodarczego i zwi眤anej z nim konieczno禼i dostosowania si do rynku pracy. - Te zmiany, chocia cz甓ciowo wynikaj z negatywnych dla rynku przyczyn, przynosz tak縠 korzy禼i. Na przyk砤d nagle okaza硂 si, 縠

Bezrobocie wreszcie w d蟪

, liczba pa bez pracy zmniejszy砤 si o20,6 tys. (o 1,8 proc.), podczas gdy liczba pan體 zmniejszy砤 si minimalnie - o 0,2 tys. (o 0,01 proc.). - Mo縠 by to efektem zar體no dokonywanych w pocz眛kowych miesi眂ach roku zwolnie w sekcjach gospodarki zatrudniaj眂ych g丑wnie m昕czyzn, jak te wynikiem

Surfowanie w sieci w godzinach pracy grozi wi陑ieniem

Finder - pisze serwis Security Focus. Na 縴czenie jednej ze swoich rozm體czy m昕czyzna zrobi sobie nawet nagie zdj阠ie za biurkiem i przes砤 je mailowo. S眃 przedstawi pracownikowi zarzut kradzie縴 (m昕czyzna otrzyma wynagrodzenie za prac, kt髍ej nie wykona), wykorzystywania mienia bez zezwolenia

Feminizacja zawod體 - proces nie zawsze korzystny dla kobiet?

W 秝ietle bada ankietowych przeprowadzonych w projekcie "Godzenie r髄 zawodowych kobiet i m昕czyzn", stereotypowemu pracownikowi p砪i m阺kiej przypisuje si takie cechy, jak odporno舵 na zm阠zenie i stres, umiej阾no舵 pracy pod presj czasu, dyspozycyjno舵, konsekwentno舵 i kreatywno舵

Praca stresuje nas coraz bardziej: depresje, za砤mania i stany l阫owe

. - Minione trzy tygodnie by硑 dla mnie straszne. Dzi阫uj za cierpliwo舵, ale naprawd bardzo stresowa砮m si przez ten czas - napisa. Co nas stresuje Jak pokazuj badania, praca faktycznie jest jednym z g丑wnych 紃骴e stresu. Z danych organizacji Mind, zajmuj眂ej si badaniem kondycji psychicznej

Wynagrodzenia w sektorze publicznym i prywatnym

Co czwarty pracownik zatrudniony w przedsi阞iorstwie pa駍twowym otrzymywa powy縠j 5 000 PLN brutto miesi阠znie, z kolei 25% pracuj眂ych w sektorze prywatnym - ponad 7 300 PLN. Okazuje si, 縠 luka p砤cowa, czyli procentowa r罂nica pomi阣zy zarobkami kobiet i m昕czyzn, jest wy縮za w pa駍twowych

CV: poka mi swoje zdj阠ie, a dam ci prac

. Przyk砤d? Najwy縮ze rekomendacje od rekruter體 otrzymuj atrakcyjni m昕czy糿i, i to niezale縩ie od typu pracy, do jakiej aplikuj. - Szukaj眂 pracy, lepiej by m昕czyzn - m體i Ruszkowska. - Oni maj najwi阫sze szanse u rekruter體. Sama by砤m kiedy 秝iadkiem takiej sytuacji. O stanowisko mened縠rskie

Sejm za wprowadzeniem urlop體 ojcowskich tak縠 dla mundurowych

Proponowane zmiany dotycz policji, stra縴 po縜rnej, Stra縴 Granicznej, S硊縝y Celnej, Biura Ochrony Rz眃u, Agencji Bezpiecze駍twa Wewn阾rznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, S硊縝y Wywiadu, S硊縝y Kontrwywiadu Wojskowego.- Funkcjonariusze w zale縩o禼i od miejsca pracy i p砪i

praca dla m昕czyzn - og硂szenia z GazetaPraca.pl

Zdj阠ia - praca dla m昕czyzn