niepełnosprawność

bsn, pap, ap

Otyłość może być uznana za niepełnosprawność

Otyłość może być uznana za niepełnosprawność

Otyłość, jeśli utrudnia otyłej osobie pełny i świadomy udział w życiu zawodowym na równi z innymi, może być uznana za niepełnosprawność - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Wyrok może mieć znaczące konsekwencje dla pracodawców w Unii

Niepełnosprawność to nie przeszkoda

Osoby niepełnosprawne i firmy je zatrudniające mogą liczyć na szereg ułatwień ze strony państwa. Z jakich instrumentów korzystają najczęściej?

MPiPS wprowadzi nową kategorię niepełnosprawności - głuchoślepotę

Będzie wprowadzona nowa kategoria niepełnosprawności - głuchoślepota - poinformował w środę wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda. To odpowiedź na postulaty środowiska osób z niepełnosprawnością.

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

blisko 18 proc. brytyjskiego społeczeństwa to niepełnosprawni klienci, budowanie wizerunku w ten sposób to dobry ruch - powiedział.Uczestnicy konferencji podkreślali, że współczesne technologie umożliwiają znaczne niwelowanie barier związanych z niepełnosprawnością: wózek, który osoba niepełnosprawna

Niepełnosprawni pełnosprawni w pracy

Niepełnosprawni pełnosprawni w pracy

zatrudnianie osób z orzeczeniem niepełnosprawności. - Tak naprawdę obie strony - pracodawca i pracownik - zyskują na współpracy. Dla nas jako dużej firmy, bardzo budujące jest także to, że osoby niepełnosprawne charakteryzują się wielkim zaangażowaniem i chęcią podjęcia pracy - mówi Agnieszka Stefańska, z-ca

Nowy ubogi - czyli Nikt [LIST]

Nowy ubogi - czyli Nikt [LIST]

kupuje zdrowe jedzenie i "prawdziwe" ubrania, że dzieci są zdrowe, że nikt nie przeklina, nie złorzeczy, że Urząd Pracy Ma niewiele do zaoferowania bezrobotnemu, zwłaszcza wykształconemu humaniście. Dla niego w ogóle nie ma żadnej oferty pracy. A gdy w grę wchodzi jeszcze niepełnosprawność

Chorzowska firma zatrudnia 94 proc. niepełnosprawnych

Chorzowska firma zatrudnia 94 proc. niepełnosprawnych

ciśnieniowe ze stopów aluminium i cynku. Zakład zatrudnia głównie osoby z drugim stopniem niepełnosprawności. Są wśród nich osoby na wózkach inwalidzkich, niesłyszące, chore na stwardnienie rozsiane; wkrótce zatrudniona będzie także grupa niewidomych.Szef parlamentarnego zespołu ds. osób niepełnosprawnych

Lekcja 23: Dyskryminacja w pracy

Discrimination in the workplace is still a problem faced by many companies; it concerns a number of aspects, such as gender, age, disability, race, religion, nationality, political opinion, membership of a trade union or political parties, ethnic origin and sexual orientation. Companies can combat i

Lekcja 23: Dyskryminacja w pracy

La discrimination au travail est toujours un probleme auquel nombreuses entreprises doivent faire face; elle concerne plusieurs aspects, tels que sexe, âge, handicap, race, religion, nationalité, opinions politiques, appartenance a un syndicat ou parti politique, origine ethnique ou enc

Lekcja 10: Niepełnosprawni na rynku pracy

Work is a value that enables all individuals to fully participate in society by satisfying their living needs and through determining their role and status within a social system. In case of illness and disability, the importance of working as part of a social rehabilitation is increasingly recognis

Lekcja 10: Niepełnosprawni na rynku pracy

Le travail est une valeur qui permet aux individus de participer pleinement dans la vie d'une société par la satisfaction de leurs besoins vitaux et par la détermination de leur rčle et statut au sein d'un systeme social. En cas de maladie ou d'incapacité, ce qui est de p

[22.10.2014] Giełda Mocy

Giełda Mocy jest wydarzeniem o szczególnym znaczeniu dla środowiska osób z niepełnosprawnością organizowanym przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Stanowi zwieńczenie programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, który Stowarzyszenie realizuje od wielu lat. Promuje

Co ma zatrudnienie niepełnosprawnych do CSR?

Co ma zatrudnienie niepełnosprawnych do CSR?

zatrudnianiu osób z dysfunkcjami wiele firm i instytucji może zaspokoić swoje potrzeby kadrowe. W Max Hamburgerrestauranger (Szwecja) i Sodexo (Polska) osoby niepełnosprawne intelektualnie bardzo chętnie angażują się w wykonywanie powierzonych im obowiązków. Wdrożenie polityki zarządzania niepełnosprawnością

Trener pracy - nowa instytucja wsparcia dla niepełnosprawnych na rynku pracy

Trener pracy - nowa instytucja wsparcia dla niepełnosprawnych na rynku pracy

). Zrekrutowano 72 trenerów pracy (byli to m.in. instruktorzy terapii zajęciowej ale i osoby, które do tej pory nie zajmowały się problematyką niepełnosprawności), pozyskano 231 pracodawców, z czego 59 zdecydowało się zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami. Do projektu przyjęto 490 osób z niepełnosprawnościami

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych pomaga przy poszukiwaniu pracy

Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - CKON oferuje m.in. dostęp do ofert pracy, bezpłatne konsultacje prawnika w zakresie spraw związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego, pomoc w pisaniu CV i lis

Nowe prawo pomoże niepełnosprawnym w pracy

Nowe prawo pomoże niepełnosprawnym w pracy

np. o koszty dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, adaptacji lub zakupu urządzeń ułatwiających im wykonywanie pracy. Dotyczy to osób niepełnosprawnych, m.in. bezrobotnych lub poszukujących pracy, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy oraz pracowników, których

Postaw na pracę - zatrudnianie osób niepełnosprawnych wyzwaniem dla pracodawców

osób z niepełnosprawnością. Głos w tej sprawie zabiorą Dariusz Gosk - Ekspert ds. włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy Fundacja Aktywizacja, Bartłomiej Skrzyński - Rzecznik ds. osób niepełnosprawnych, Urząd Miejski Wrocławia, Paulina Ograbisz - Manager Spółdzielni Socjalnej PANATO oraz

Nawet 400 zł stypendium dla niepełnosprawnych studentów

Stypendium otrzyma każdy, kto w dziekanacie uczelni złoży wniosek wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wysokość oraz okres przyznawania wypłat jest ustalany indywidualnie przez uczelnie. Główne kryterium stanowi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Kwoty wahają się od 100 do 400 zł

Wszyscy jesteśmy niepełnosprawni

Wszyscy jesteśmy niepełnosprawni

lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i ulgi podatkowe oraz zapisując mniejsze pieniądze za zatrudnienie niepełnosprawnych, z wyjątkiem osób z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności. W 2011 r. zmiany mają dać PFRON-owi oszczędności rzędu 800 mln zł, w 2012 r. - 1,37 mld zł, a rok

Jesteśmy tacy sami

Jesteśmy tacy sami

, koordynator projektu "TAKpełnosprawni" Grupy Job, tłumaczy: - Niewiele osób wie, że są trzy stopnie niepełnosprawności, które określają wymogi, jakie musi spełnić pracodawca. Przykładowo - w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności od pracodawcy wymagane jest zapewnienie dodatkowej 15

Karta Różnorodności - jak zostać jej sygnatariuszem?

osób w miejscu pracy. Zasady te o donoszą się do wszystkich zatrudnionych bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. Wśród dobrych praktyk w obszarze zarządzania różnorodnością można wskazać m.in. wdrożenie polityki równego traktowania

Ładni mają łatwiej? W pracy - nie

niezgodne z prawem. Kodeks pracy co prawda jednoznacznie tej kwestii nie reguluje, bo stanowi, że kandydatom, czy pracownikom trzeba zapewnić równe traktowanie bez względu np. na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, czy przekonania polityczne. Ale problem szerzej potraktował Sąd

Z WIOSNĄ można znaleźć pracę

Z WIOSNĄ można znaleźć pracę

Projekt, skierowany do mieszkańców Małopolski - osób dotkniętych niepełnosprawnością związaną z chorobami układu oddechowego lub krążeniowego, jest realizowany przez krakowskie Stowarzyszenie WIOSNA we współpracy z Fundacją Pomocy Rodzinom Chorym na Mukowiscydozę MATIO. Uzyskał dofinansowanie ze

Niepełnosprawni też chcą pracować

. - Nazywamy to "pułapką rentową" - mówi Piotr Pawłowski, prezes organizacji Integracja. - Obawy wywołuje przekonanie, że jeżeli osoba z niepełnosprawnością wejdzie na rynek pracy, to tym samym straci bezpowrotnie prawo do renty. Przepisy dość niejasno regulują te kwestie, ale jeżeli zapytamy

Zatrudnić niepełnosprawnych po nowemu

otwarty rynek. Utrzymano różne dofinansowanie do zatrudnienia pracownika ze względu na stopień niepełnosprawności - w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi ono 160 proc. najniższego wynagrodzenia, z umiarkowaną niepełnosprawnością - 140 proc., a z lekką - 60 proc. Nowelizacja

PFRON pomoże wejść niepełnosprawnym na rynek pracy

poprzez strony internetowe PFRON. Projekt skierowany jest do ludzi młodych - do 30. roku życia - o różnym stopniu niepełnosprawności zamierzających wejść na rynek pracy. Udzielone wsparcie podobnie jak w pierwszej edycji będzie polegać m.in. na finansowej pomocy w kontynuacji nauki (opłacenie wpisowego

Firmy chętniej pomagają

na osobę. Choć są i takie, w przypadku których kwota zamyka się w 50 zł. W jednej trzeciej domów za taki stan rzeczy odpowiadały choroba lub niepełnosprawność. Aby paczka dotarła w dobre ręce, wolontariusze odwiedzili ponad 23 tys. rodzin. Weryfikowane są nie tylko nowe, ale również te, które w

"Wszystko zależy od silnej woli"

nawet uczestniczenie w posiedzeniach zarządu. To odpowiedzialne zajęcie wymagające przenikliwości, dokładności i zdolności interpersonalnych. Jednak Katja radzi sobie doskonale. "Wszystko idzie dobrze", komentuje krótko.Nie mówi dużo o swojej niepełnosprawności, która przytrafiła jej się u

Różnorodność w miejscu pracy

, jest wyrównanie szans w miejscu pracy oraz stworzenie warunków, w których każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniana.Różnorodność pracowników określana jest w kilku kategoriach, główne to: rasa, płeć, orientacja seksualna, narodowość, wiek, niepełnosprawność. W drugiej kolejności

Czy ładna buzia pomaga w karierze zawodowej?

zapewnić równe traktowanie bez względu np. na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość czy przekonania polityczne. Ale problem szerzej potraktował Sąd Najwyższy, który w jednym z wyroków (z 4 października 2007 r.) rozszerzył katalog cech wykluczających dyskryminację. " (...) Chodzi tu

Profilowanie bezrobotnych: na czym polega?

pytań osiem to pytania, których się nie będzie zadawało - odpowiedzi na nie są pobierane automatycznie z procesu rejestracji - podał. - Przy rejestracji trzeba podać imię, nazwisko, zawód i informację o niepełnosprawności - to jedyna informacja wrażliwa, ale nie jest ona zbierana przy profilowaniu

Niepełnosprawni żalą się do Trybunału

POPON nie zgadza się z tym, że państwo nie będzie już dofinansowywało wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Chodzi o tych, którzy mają orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub lekkim i tych, którzy mają prawo do emerytury.- Takie osoby jak ja nie zarabiają kokosów. Świadczenia z

Socjal zamiast pracy

tygodni na podstawie zdolności do pracy określonej przez Work Capability Assessment (WCA) oraz main phase - wypłacanej od 14 tygodnia, jeśli WCA uzna, że choroba lub niepełnosprawność uniemożliwia podjęcie pracy.Przez pierwsze 13 tygodni można otrzymać 50,95 funta (240,7 zł) tygodniowo (osoby do 25. roku

Walka o odprawę emerytalną: Marian Flunt ma wyrok sądowy i jest bezsilny. Komornik umorzył postępowanie

, którzy posiadali orzeczony stopień niepełnosprawności i na tej podstawie mogli otrzymać 60-proc. dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niektóre produkty mogły być kwalifikowane jako sprzęt rehabilitacyjny. - Tylko wtedy to się klientom opłacało. Np. poduszka masująca firmy

Opiekunki w Austrii legalnie

zajmuje się osobą, która dostaje zasiłek pielęgnacyjnym od tzw. 3. stopnia niepełnosprawności (czyli niepełnosprawności w stopniu lekkim). Równocześnie zdecydowano o zalegalizowaniu pracy tych opiekunek, które do tej pory pracowały "na czarno." Szacuje się, że takich osób było w Austrii ok. 40

Tylko dla mężczyzn? To niezgodne z prawem

w trakcie samej pracy. Powodem gorszego traktowania nie może być płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie i orientacja seksualna. Znaczenia nie ma też to, w jakim wymiarze czasu pracy zatrudniony jest

Zakład pracy chronionej

zakładzie pracy chronionej muszą być dostosowane do stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnionych w nim osób. Pracodawca zobowiązany jest również do zapewnienia niepełnosprawnym pracownikom właściwej opieki medycznej i rehabilitacyjnej. Uzyskanie przez placówkę statusu zakładu pracy chronionej wiąże

Jakie jest przyjazne miejsce pracy?

przestrzeni firmy dla potrzeb osób niepełnosprawnych. - O wielu barierach, które napotykają niepełnosprawni, osoby bez niepełnosprawności zwyczajnie nie mają pojęcia. Aranżując biuro dla niepełnosprawnych, zapytajmy ich o to, co będzie dla nich ułatwieniem - powiedziała Anna Góral, ekspertka z Fundacji

Niepełnosprawny pracownik? Dlaczego nie

porad? Gdzie szukać pracowników z niepełnosprawnością?- Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to najlepiej w tej sprawie udać się do źródła, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To on wypłaca dopłaty do pensji, daje pieniądze na dostosowanie powierzchni itd. Jeżeli chodzi o drugą

Kurs języka migowego pierwszego stopnia KSS1

Kto może uczestniczyć w kursie języka migowego KSS1?- w pierwszej kolejności studenci oraz absolwenci (do 6 miesiąca od daty ukończenia studiów) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z UMK;- asystenci osób niepełnosprawnych zatrudnieni na UMK;- studenci UMK;- pracownicy UMK.Jak długo trwa kurs

Czekając na podwyżkę

kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w

Zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

, na których pobierają dofinansowanie, to osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności; dopłaty dla tej grupy będą mniejsze.Z kolei związkowcy krytycznie odnosili się do wydłużenia dnia pracy niepełnosprawnych z siedmiu do ośmiu godzin. Zgodnie z ustawą skrócony czas pracy będzie przysługiwał tylko osobom

Choroba nie wybiera

chorobach? - Szukamy często pracodawców dla osób, których niepełnosprawność wynika z chorób nowotworowych - mówi Marek Piasecki. - Podczas spotkań z szefami skupiamy się na rozmowie o kwalifikacjach i warunkach zatrudnienia. Jeśli pracownik nie wspomni o przebytych chorobach, to pytania o to ze strony

Pracownicy zakładów pracy chronionej pikietowali przed Sejmem

zwiększenie do 180 proc. - dla zatrudniających niepełnosprawnych o znacznym stopniu upośledzenia. Obecnie pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności otrzymuje miesięczną dopłatę w wysokości 130 proc. najniższego wynagrodzenia, za zatrudnienie niepełnosprawnego w

Diversity

, pochodzenie etniczne czy niepełnosprawność, co w konsekwencji przekłada się na lepsze wyniki, większą innowacyjność i bardziej trafne decyzje biznesowe Banku, a także skutkuje wzrostem jego rentowności. Bank BPH wierzy, że wartość firmy leży w jej pracownikach, stawia zatem na rozwój ich kompetencji m.in

Nowa szansa dla bezrobotnych?

grupy pytań odpowiedzi na osiem będą pobierane automatycznie już w trakcie rejestracji - dodaje. To m.in. pytania o numer PESEL, imię, nazwisko, zawód i informację o niepełnosprawności. - To jedyne informacje wrażliwe, ale nie są one zbierane przy profilowaniu - tłumaczy wiceminister. Pieniądze za

Niepełnosprawni potrzebują twojej pomocy

kontakt z osobami niepełnosprawnymi - wyjaśnia Katarzyna Głaszczka z ośrodka Nowolipie. Ośrodek ten przyjmuje zgłoszenia osób potrzebujących pomocy z oznaczonym stopniem niepełnosprawności. W lipcu tego roku z usług asystentów skorzystało już ok. pół tysiąca osób. Chętni, którzy chcą zostać

Finał Kampanii Zatrudnij Niepełnosprawnego, Warszawa

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; prowadzący zakład pracy chronionej. Wysokość dofinansowania dla pracodawcy, to: 130% najniższego wynagrodzenia, gdy zatrudniony ma znaczny stopień niepełnosprawności, 110% najniższego wynagrodzenia, gdy zatrudniony ma umiarkowany stopień niepełnosprawności, 50

230 tys. niepełnosprawnych otrzymuje dofinansowanie do zatrudnienia

. Wśród niepełnosprawnych 27,2 proc. ma znaczny stopień niepełnosprawności, 38,4 proc. - umiarkowany i 34,4 proc. - lekki. W ostatnich latach zwiększa się liczba osób ze stopniem znacznym i umiarkowanym, a spada - liczba osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.Organizacje osób

"Rz": 100 tys. niepełnosprawnych może stracić pracę

Jak pisze Rzeczpospolita ten problem dotknie nie tych niepełnosprawnych, którzy dobrze radzą sobie na rynku pracy. Ucierpią przede wszystkim osoby otrzymujące minimalne dopuszczalne wynagrodzenie. Ze względu na swój stopień niepełnosprawności mają bowiem problemy ze znalezieniem lepiej płatnej

NEETs - młodzież, która robi "nic"

się znaleźć zatrudnienia. Dalej: wycofanych ze społecznej aktywności przez niepełnosprawność, chorobę czy konieczność opieki nad dzieckiem, ale też zwykłą chęć odpoczynku "od wszystkiego", czy daleką podróż. Ile takich osób jest w całej UE? Z danych Eurostatu wynika, że w 2009 roku problem

Komisja o zmianach w dopłatach do zatrudnienia niepełnosprawnych

niepełnosprawności - 40 proc.Środki te wypłacane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań. Początkowo zgłoszony przez posłów PO projekt przewidywał, że pracodawcy otrzymają dofinansowanie jedynie do zatrudniania niepełnosprawnych w stopniu znacznym

PFRON daje i zabiera

PFRON.Małgorzata Pacholec z Polskiego Związku Niewidomych uważa, że dochodzi do manipulacji informacją. - Czym innym jest wspieranie i pomoc osobom niepełnosprawnym, a czym innym refundacja ich zatrudniania. Nigdzie w Europie nie jest to praktykowane, szczególnie w przypadku osób z lekką niepełnosprawnością

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

odprawa wynosiła 20 790 zł. Dzięki temu, że wzrośnie wynagrodzenie minimalne, możemy też się spodziewać większego odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Rekompensata za dyskryminację (m.in. za wiek, płeć, niepełnosprawność, religię, przekonania polityczne, orientację seksualną) nie może być

Warto zatrudniać niepełnosprawnych

wynikający z obowiązku każdej firmy, zatrudniającej co najmniej 25 osób - sześć procent pracowników powinna mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Firma dostaje też zwrot części pensji dla niepełnosprawnego, ubezpieczenia społecznego, kosztów stworzenia stanowiska pracy. Oprócz Med-Serwisu laureatami konkursu

Rencista nie idzie do pracy

W teorii za osobę całkowicie niezdolną do pracy ZUS uznaje kogoś, kto stracił zdolność wykonywania pracy zarobkowej. Większość rencistów, którzy otrzymali takie orzeczenie to osoby z pewnym stopniem niepełnosprawności, które - jak zauważa Lech Stefańczuk, jeden z koordynatorów inicjatywy

Pracodawca twoim wsparciem

orzeczenia o niepełnosprawności - mówi Mateusz Brząkowski, doradca prawny z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). - Łatwiej ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a zaoszczędzone środki wydać

Pomagają znaleźć pracę niepełnosprawnym

było trudno. Nie było reklamy, ludzie o nas nie słyszeli i frekwencja nie była wysoka. Teraz jest znacznie lepiej - mówi Anna Paszkowska, doradca zawodowy. Z pomocy biura mogą korzystać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. - Pomoc dobieram do potrzeb. Robię wywiad z daną osobą

Okiem pracodawcy: JUWENTUS

, stanowisko agenta ochrony jest atrakcyjne zwłaszcza dla studentów studiów dziennych i zaocznych, emerytów i rencistów oraz osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności, a także aktualnie bezrobotnych lub poszukujących dodatkowego zatrudnienia.2. Jak ważne, poza wiedzą i doświadczeniem są dla Państwa

Pracodawcy preferują kandydatów z polskim obywatelstwem

jak wiek, płeć, macierzyństwo i niepełnosprawność, więc powinny się one upowszechnić" - powiedziała.W niektórych krajach wyniki takich testów służą jako dowody w sprawach sądowych. We Francji, wraz z ustawą o równym traktowaniu z 2001 r., wprowadzono możliwość stosowania i wykorzystywania wyników

Ile ci się należy za dziecko

niepełnosprawności. Uwaga! Zasiłek nie przysługuje na dziecko, które: zawrze związek małżeński, przebywa w instytucji z całodobowym utrzymaniem (np. w ośrodku wychowawczym), uprawnione jest do zasiłku rodzinnego na swoje dziecko. Nie dostanie go także samotnie wychowujący dziecko rodzic, który nie ma orzeczonych

Dyspozycyjność, płeć czy sytuacja rodzinna - kryteria oceny podczas rozmowy o pracę

W świetle prawa wszyscy pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych . Kodeks pracy kładzie w szczególności nacisk na wiek, niepełnosprawność, rasę

CV: pokaż mi swoje zdjęcie, a dam ci pracę

powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne

Niepełnosprawny pracuje

bezrobotnych, ale mogą korzystać z pomocy w znalezieniu pracy. jako "osoby bezrobotne", jeśli nie nabyły prawa do renty (emerytury). Oprócz dowodu osobistego należy przedstawić jeden z dokumentów: - odpowiednio orzeczenie o: znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (wydane przez

Atmosfera w pracy

sadzenia drzew . Od lat angażujemy się także w akcje charytatywne, wspieramy dzieci z 13 domów dziecka. W roku 2009 rozpoczęliśmy współpracę z Centrum Integracja w Gdyni -  nasi pracownicy Działu HR pomagają w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością na lokalnym rynku pracy.   Angażujemy

Start rekrutacji Wolontariatu Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012

.pl do dziś odwiedzało miesięcznie ponad 50 tysięcy osób. Jestem przekonany, że od momentu rozpoczęcia rekrutacji ta liczba znacząco wzrośnie. Do udziału w rekrutacji zapraszamy zarówno młodzież, jak i osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością, mieszkańców miast turniejowych, ale też wszystkich

Kompetencje dla przyszłości

migowego wśród osób związanych z Uczelnią powinna pomóc w kontaktach ze studentami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. W kwietniu i maju odbyły się warsztaty dotyczące osób niepełnosprawnych na rynku pracy, w których uczestniczyli studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Objęcie wsparciem studentów

Dyskryminacja w ogłoszeniach

, które mogły prowadzić do naruszenia prawa. Najwięcej, bo aż w 86 proc. przypadków, dotyczyło kryterium płci. Pozostałe 14 proc. budziło wątpliwości ze względu na wiek, wygląd kandydata, a nawet niepełnosprawność. Konfederacja Pracodawców Polskich przestrzega firmy przed stosowaniem tego typu praktyk

Przywileje czy ograniczenia ?

potwierdzających ich niepełnosprawność. Korzystanie z preferencji nie będzie jednak obowiązkowe. Niepełnosprawni kandydaci będą mogli brać udział w konkursach na tych samych zasadach co osoby pełnosprawne. Wybór należy do nich.Przewodniczący komisji, poseł PO Sławomir Piechota, widzi w poprawce szansę na odebranie

Telepraca w opinii Polaków

Najnowsze badania TNS OBOP przeprowadzone na zlecenie D-Link, Intel, Toshiba ujawniły że, więcej niż co drugi badany chciałby pracować z domu, zawsze, kiedy ma taką potrzebę. Do najczęstszych sytuacji życiowych wymagających pracy z domu Polacy zaliczają niepełnosprawność (69 proc.), następnie urlop

Młodzi trzy razy nic: co robić, żeby było mniej NEET-sów?

nie mogą, głównie z powodów od nich niezależnych, np. niepełnosprawności. Druga grupa to ci, którzy nic nie robią, bo możliwości, które mają w tej chwili na rynku pracy, nie przystają do ich oczekiwań. Albo oczekują czegoś zupełnie innego, a rynek tego im nie oferuje. A do trzeciej należą ci, którym

Walka z bezrobociem: źle wydawane pieniądze

tylko co piąty niepełnosprawny Polak pracuje, a przecież niepełnosprawność nie oznacza niezdolności do pracy. Badania pokazują, że nawet w grupie młodych niepełnosprawnych jest ogromne przywiązanie do renty socjalnej i opory przed jej zawieszaniem, by podjąć pracę.Państwu nie udało się przez 20 lat

Walka z bezrobociem: źle wydawane pieniądze

tylko co piąty niepełnosprawny Polak pracuje, a przecież niepełnosprawność nie oznacza niezdolności do pracy. Badania pokazują, że nawet w grupie młodych niepełnosprawnych jest ogromne przywiązanie do renty socjalnej i opory przed jej zawieszaniem, by podjąć pracę.Państwu nie udało się przez 20 lat

Lodołamacze 2009

dotrzeć do tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością mogą być pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie jest

Nowy rok, nowe prawo

zniesienie przywilejów i ulg w zatrudnieniu osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. od 1 stycznia pensje niepełnosprawnych już nie będą dofinansowane przez PFRON. Zniesiono też niektóre ułatwienia w funkcjonowaniu zakładów pracy chronionej. Mniejszą pomoc dostaną też niepełnosprawni

Działalność gospodarcza we własnym mieszkaniu

formie karty podatkowej, przy niektórych rodzajach prowadzonej działalności, mogą ubiegać się o obniżkę o 20% stawek podatkowych, jeżeli mają ponad 60 lat lub są osobami o co najmniej lekkim stopniu niepełnosprawności lub też jeżeli zatrudniają osoby z co najmniej lekkim stopniem niepełnosprawności - w

Ze smartfonem na motocyklu

dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy. Będąc urzędnikiem, doskonale zdaje sobie sprawę, jaką szansę może stanowić telepraca dla 4,5 tysiąca zarejestrowanych bezrobotnych z niepełnosprawnością. Dlatego żałuje, że zainteresowanie z obu stron jest tak znikome. - Ze strony pracodawców przyjmujemy pojedyncze

Rejestracja

;osoba niepełnosprawna przedstawia dodatkowo prawomocne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności lub niezdolność do pracy. Każdy zarejestrowany bezrobotny ma założoną kartę rejestracyjną, w której zapisane są aktualne dane takie jak: data urodzenia, miejsce zamieszkania, okresy dotychczasowej

Jesteś facetem? Pracy nie dostaniesz

Powiatowy Urząd Pracy takich ogłoszeń nie publikujemy, choć zdarzają się pracodawcy, którzy z takimi do nas przychodzą. Co mówi ustawa Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Kto ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną

Dochody Polaków rosną szybko, ale jeszcze szybciej - aspiracje

większą rolę odgrywają roczniki wyżu demograficznego z początku lat 80. Mają wyższe wykształcenie niż poprzednie generacje, charakteryzują się o wiele większym odsetkiem osób posługujących się językami obcymi oraz umiejących korzystać z nowoczesnych technologii. Niepełnosprawność (zarówno potwierdzona

Dyskryminacja po polsku

pracowników oraz zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu to dwie podstawowe zasady prawa pracy, które gwarantują nam art. 112 i 113 kodeksu pracy. Oznacza to tyle, że dyskryminacja w zatrudnieniu w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

(pisaliśmy o nim wyżej). Trzeba wybrać jeden z nich. Zasiłek pielęgnacyjny Jak jest teraz. Przysługuje niepełnosprawnemu dziecku do 16. roku życia (jeśli znaczna niepełnosprawność - także po 16. roku życia) oraz osobom, które ukończyły 75 lat. Wynosi 141,70 zł. Po 1 maja 2004. Niewiele się tu zmieni. Prawo

Dział pierwszy: Przepisy ogólne. Rozdział IIa - Równe traktowanie w zatrudnieniu

Art. 18-3a. § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność

Ochrona praw pracowniczych za granicą

, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna. Zasada jednakowego

Nowy system świadczeń rodzinnych

niepełnosprawnego. To nowy dodatek. Wynosi 50 zł miesięcznie na dziecko do 5 lat lub 70 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 6 do 24 lat (z orzeczoną niepełnosprawnością lub co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w szkole lub studiujące). ( Na wydatki związane z rozpoczęciem nauki w

Banach: niepełnosprawni mogą być spokojni o swoją pracę

rynku pracy. Miałaby ona polegać na odejściu od zwracania zakładom pracy ulgi VAT-owskiej (przez urzędy skarbowe) i przejściu na system dotacji z budżetu, kierowanych na każdego niepełnosprawnego pracownika, w wysokości zależnej od orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Zdaniem prezesa KIGR

Bartek idzie do pracy

umysłowym. Poznań jest jedną z dziewięciu takich placówek w kraju.- Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują wiele wsparcia i wyrównywania szans, ale mają te same potrzeby i pragnienia, co ich rówieśnicy - przekonuje Marzena Waliszewska, kierownik poznańskiego Centrum Dzwoni. - A jednym z tych

Paragraf Matysiakowej

jest dyrektywa Rady Europy z dnia 27 listopada 2000 r. o równym traktowaniu na rynku pracy. Zakazuje dyskryminacji "ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w odniesieniu do zatrudnienia i pracy".Przed sprawą w NSA pani Renata zbiera argumenty. W

Będą kolejne zmiany prawa pracy

uszczegółowić obecne regulacje zakazujące dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe lub etniczne, orientację seksualną, religię i wyznanie. W kodeksie ma się również pojawić pojęcie dyskryminacji bezpośredniej, czyli gorszego traktowania grupy pracowników z powodu którejś z

Formy dyskryminacji w miejscu pracy

: dyskryminację bezpośrednią i pośrednią. Zatrudniona - lub ubiegająca się o pracę osoba - może być dyskryminowana bezpośrednio, ze względu na takie cechy jak:płeć,wiek,niepełnosprawność, rasa,religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja

Dział pierwszy: Przepisy ogólne. Rozdział II - Podstawowe zasady prawa pracy

ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy

Obowiązki pracownika

niepełnosprawności, w przypadku jeżeli uniemożliwia to wykonywanie pracy danego rodzaju. W zasadzie sam kandydat winien bez pytania ujawnić ww. fakty pracodawcy. Dotyczy to także sytuacji, gdy niepełnosprawność może mieć decydujące znaczenie dla uzyskania danego miejsca pracy. Nie należy bowiem zapominać, iż fakty

Sprawdź, czy jesteś flexi?

Sytuacja personalna (np. macierzyństwo, choroba, niepełnosprawność) Polityka i organizacja pracy przez przełożonego Specyfika mojego stanowiska pracy (np. częste wyjazdy do klientów) 3. Czy Twoje stanowisko pracy wymaga: Pracy na komputerze Tak Nie Nie wiem

Sprawdź czy jesteś flexi?

wpłynęły na to, że Twoje stanowisko może być flexi? Polityka i organizacja firmy Sytuacja personalna (np. macierzyństwo, choroba, niepełnosprawność) Polityka i organizacja pracy przez przełożonego Specyfika mojego stanowiska pracy (np. częste wyjazdy do klientów) 3. Czy Twoje

Sprawdź czy jesteś flexi?

wpłynęły na to, że Twoje stanowisko może być flexi? Polityka i organizacja firmy Sytuacja personalna (np. macierzyństwo, choroba, niepełnosprawność) Polityka i organizacja pracy przez przełożonego Specyfika mojego stanowiska pracy (np. częste wyjazdy do klientów) 3. Czy Twoje

Czego pragną pracodawcy?

Sobie tobą nie zawracaja Głowylolo#: człowiek czeka a tu zadnej odpowiedzi....az sie odechciewa szukac tej pracyanusiak#: czy wspominac pracodawcy na rozmowie kwalifikacyjnej o swojej niepełnosprawności?wynagrodzenia.pl#: trzeba tez pamietac, żeby w umowie o prace dokladnie sprecyzowac zakres

Promocja zatrudnienia - aktywne formy walki z bezrobociem

niepełnosprawni chodzi o bezrobotnych, którzy przy rejestracji potwierdzą swoją niepełnosprawność przedstawiając odpowiednie orzeczenie (np. o stopniu niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy) Przykłady pomocy skierowanej do osób będących w szczególnej

Budżetówka 2004: Samorządowcy

zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności: do 4686 zł ♦ wicemarszałek województwa do 2 mln mieszkańców: do 5950 zł ♦ geodeta wojewódzki: do 5325 zł ♦ pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: do 4544 zł inspektor: 870-2910 zł ♦ specjalista: 820-2060 zł kasjer: 800

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I - Obowiązki pracodawcy

dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w

Sikorska. Gdzie się pchasz na tym wózku?!

ciężko. Trzeba uczniów przekładać na materac. Nie da pani rady. Niech pani szuka w takich szkołach, gdzie dzieci są niepełnosprawne intelektualnie. - Nie zatrudnimy pani - pracownik LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego robi się nagle stanowczy, gdy słyszy o niepełnosprawności. - Nie ma wind. Niech

niepełnosprawność - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Niepełnosprawność

Niepełnosprawność – pojęcie definiowanie wielorako w nauce i prawie. Definicje Model medycznyW modelu medycznym niepełnosprawność to długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia

Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna (obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego) – zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w zakresie zachowań adaptacyjnych (w szczególności niezależności i odpowiedzialności

Niepełnosprawność społeczna

Niepełnosprawność społeczna (ang. disability) – warunki jakie społeczeństwo stwarza niepełnosprawnym.Niepełnosprawność społeczna jest w dużej mierze wyznaczana przez warunki jakie społeczeństwo zapewnia osobom niepełnosprawnym – takim jak przysposobienie transportu czy budownictwa

Niepełnosprawność ruchowa

Niepełnosprawność ruchowa – stan człowieka znajdującego się w sytuacji obniżonych możliwości motorycznych ciała. Zazwyczaj jest to związane z różnorakimi uszkodzeniami kończyn. Upośledzenie może wynikać ze zmian rozwojowych w okresie płodowym, chorób, wypadków oraz innych czynników mogących

Niepełnosprawność (kwartalnik)

Niepełnosprawność: zagadnienia, problemy, rozwiązania – polski kwartalnik naukowy wydawany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Redaktorem naczelnym jest Aleksandra Perchla-Włosik, przewodniczącą Rady Programowej – Teresa Hernik. Czasopismo

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

niepełnosprawność

Logo symbolizujące niepełnosprawność
Parking dla osób niepełnosprawnych
Niepełnosprawność - długotrwały stan, w którym występują pewne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych lub psychicznych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu.

więcej o niepełnosprawność na pl.wikipedia.org