art.30 kodeksu pracy

Marta Piątkowska

Nauczyciele protestują

Nauczyciele protestują

Czego brakuje grupie zawodowej, której przywilejów zazdroszczą miliony Polaków? Nauczyciele co prawda nie zarabiają kokosów, ale za to mają dłuższy urlop i dodatki, które zwiększają ich pensje

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Osoba zatrudniona jest w spółce od 01 lipca 2007 na trzymiesięczny okres próbny, a następnie na czas nieokreślony. W styczniu 2008 r. chcemy wypowiedzieć temu pracownikowi umowę o pracę z powodu likwidacji całego działu. Chcemy aby w okresie wypowiedzenia pracownik wykorzystał urlop, a następnie ewentualnie był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jakie wypowiedzenie należy zastosować, czy należy podać przyczynę wypowiedzenia oraz jaki okres wypowiedzenia obowiązuje?

Nieodebranie z poczty wypowiedzenie uznaje się za doręczone

Oświadczenie każdej ze stron stosunku pracy zmierzające do rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę, niezależnie od rodzaju rozwiązywanej lub wypowiadanej umowy powinno być dokonane w formie pisemnej. Toteż nawet w sytuacji nieodebrania przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę - nie stanowi przeszkody w uznaniu skuteczności dokonanego wypowiedzenia - orzekł Sąd Najwyższy.

Jak chronić demaskatorów

Jak chronić demaskatorów

spowodowała, iż pracodawca podjął działania przeciwko pracownikowi. Moje doświadczenie pokrywa się z tym, o czym mówią sędziowie w raporcie Fundacji Batorego. Cała sytuacja jest bardzo podobna do tego, co się działo w przypadku mobbingu. W 2004 roku do kodeksu pracy weszło pojęcie mobbingu i jego zakaz

Forma wypowiedzenia dokonywanego przez pracodawcę

1.3.1.Według regulacji art. 30 § 3 KP oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Przepis ten nie obejmuje natomiast swą dyspozycją oświadczeń o nieprzyjęciu propozycji jednej strony przez drugą stronę w przedmiocie terminu rozwiązania umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

zgody na obronę praw pracownika nie zrzeszonego w związku - zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. Zgodnie z art. 30 ustawy o związkach zawodowych, zasadą jest, że w zakładzie pracy, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z nich broni praw i reprezentuje interesy swych członków

Prawnik odpowiada:

dni odwołać się od tej decyzji pracodawcy do sądu pracy z żądaniem przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Podstawa prawna: art. 30 § 4 kodeksu pracy Dwóch pracodawców naraz Czy będąc na urlopie w czasie wypowiedzenia u jednego pracodawcy, można już pracować na umowę o pracę w

Jak się nie dać zwolnić

Jak się nie dać zwolnić

cię do pracy, do dnia porodu przysługuje ci zasiłek równy macierzyńskiemu (art. 30 ust. 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Okres ten wliczany jest do okresu zatrudnienia. Jeśli jesteś już na urlopie macierzyńskim i masz umowę na czas

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

pracy, miejsce jej wykonywania, termin rozpoczęcia pracy, wysokość wynagrodzenia (art. 29 kp). Jeśli tego nie zrobi, grozi mu grzywna. W każdej chwili można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron - nawet z dnia na dzień (art. 30 par. 1 pkt 1 kp). Wymaga to zgody twojej i szefa. Umowa na czas

Wypowiedzenie ogólnie

Podajemy Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - pdf (program Acrobat do ściągnięcia). 1.1.1. Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

wymiaru oraz specjalnych przywilejów, które ma każda przyszła mama. Ciąża pod ochroną Ciąża to czas szczególnych praw i wyjątkowej ochrony. Pracownicy spodziewającej się dziecka nie wolno zlecać niektórych zadań, np. zmuszać do nocnych zmian czy nadgodzin. Najważniejsza ochrona to art. 177 kodeksu pracy

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

pracy, wysokość wynagrodzenia (art. 29 kp). Jeśli tego nie zrobi to grozi mu grzywna. Ważne: W każdej chwili możesz rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron - nawet z dnia na dzień (art. 30 par. 1 pkt 1 kp). Jednak wtedy musi się zgodzić na to twój szef. Umowa na czas nieokreślony Ta umowa daje

Okres wypowiedzenia

. 18 1.4.3. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę obejmujące tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność - kończą się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 § 21 KP). Wynika stąd, że okres wypowiedzenia umowy o pracę oznaczony w miesiącu rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca

Kodeks pracy

pracę Art. 30. [Rozwiązanie umowy] § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), 3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia

Aby mieć ładne świadectwo

świadczeń pracowniczych - wynikających z kodeksu pracy (dni urlopu) i tych przysługujących na podstawie wewnętrznych regulaminów firm (np. premia za staż pracy, nagroda jubileuszowa). Potwierdza również twoje uprawnienia związane z ubezpieczeniem społecznym. Bez tego dokumentu nie zarejestrujesz się w

art.30 kodeksu pracy - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Kodeks pracy

§ 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim nie określają wytycznych dotyczących treści rozporządzenia oraz wykonawcze do tych przepisów rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp. Ponadto, jak wynika z przepisów przedmiotowego rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w art. 237?? § 2 Kodeksu pracy, pracodawca może powierzyć

Dni wolne od pracy w Polsce

pracy ma obowiązek ustalenia odrębnego rozkładu czasu pracy dla adwentysty uwzględniający czas adwentystycznego święta. W przypadku uczniów i studentów placówki edukacyjne są zobowiązane do wyznaczenia sposobu wyrównania zaległości dydaktycznych spowodowanych zwolnieniemArt. 11 ustawy z dnia 30 czerwca

Regulamin pracy

normatywnym, który obowiązuje u danego pracodawcy. Regulamin pracy, w myśl Kodeksu pracy, w swojej treści nie może jednak zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy czy innych ustaw i aktów wykonawczych. Nie oznacza to jednak że postanowienia regulaminu pracy muszą

Normy pracy

Normy pracy ? według Kodeksu pracy - stanowią miernik nakładu pracy, jej wydajności oraz jakości. Stosowane mogą być wtedy, gdy uzasadnia to rodzaj wykonywanej pracy. Przy ustalaniu norm pracy uwzględnia się istniejący poziom techniki i organizacji pracy.W miarę wdrażania technicznych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.