art.30 kodeksu pracy

e-prawnik

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Osoba zatrudniona jest w spółce od 01 lipca 2007 na trzymiesięczny okres próbny, a następnie na czas nieokreślony. W styczniu 2008 r. chcemy wypowiedzieć temu pracownikowi umowę o pracę z powodu likwidacji całego działu. Chcemy aby w okresie wypowiedzenia pracownik wykorzystał urlop, a następnie ewentualnie był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jakie wypowiedzenie należy zastosować, czy należy podać przyczynę wypowiedzenia oraz jaki okres wypowiedzenia obowiązuje?

Jak chronić demaskatorów

Pracownicy, którzy wykryją nieprawidłowości w firmie i je ujawnią, a potem stracą pracę - nie mają w Polsce ochrony. Często w sądach powołują się na zapisy o mobbingu

Nieodebranie z poczty wypowiedzenie uznaje się za doręczone

Oświadczenie każdej ze stron stosunku pracy zmierzające do rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę, niezależnie od rodzaju rozwiązywanej lub wypowiadanej umowy powinno być dokonane w formie pisemnej. Toteż nawet w sytuacji nieodebrania przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę - nie stanowi przeszkody w uznaniu skuteczności dokonanego wypowiedzenia - orzekł Sąd Najwyższy.

Forma wypowiedzenia dokonywanego przez pracodawcę

1.3.1.Według regulacji art. 30 § 3 KP oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Przepis ten nie obejmuje natomiast swą dyspozycją oświadczeń o nieprzyjęciu propozycji jednej strony przez drugą stronę w przedmiocie terminu rozwiązania umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

zrzeszonego w związku - zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. Zgodnie z art. 30 ustawy o związkach zawodowych, zasadą jest, że w zakładzie pracy, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z nich broni praw i reprezentuje interesy swych członków. Pracownik niezrzeszony w związku

Prawnik odpowiada:

. Podstawa prawna: art. 30 § 4 kodeksu pracy Dwóch pracodawców naraz Czy będąc na urlopie w czasie wypowiedzenia u jednego pracodawcy, można już pracować na umowę o pracę w nowej firmie? - W polskim prawie nie ma zakazu pracy u kilku pracodawców równocześnie, dlatego nic nie stoi na

Jak się nie dać zwolnić

Jak się nie dać zwolnić

polecony może zostać uznać za doręczony, jeżeli pracodawca wysłał go na właściwy adres). Nie czytaj też maili. Zgodnie z kodeksem pracy wypowiedzenie jest skuteczne, jeżeli dojdzie do adresata w taki sposób, że będzie on mógł zapoznać się z jego treścią. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

, grozi mu grzywna. W każdej chwili można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron - nawet z dnia na dzień (art. 30 par. 1 pkt 1 kp). Wymaga to zgody twojej i szefa. Umowa na czas określony Pracodawca zatrudnia cię na pewien czas, np. miesiąc. Umowy podpisanej na okres krótszy niż pół roku

Wypowiedzenie ogólnie

Podajemy Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - pdf (program Acrobat do ściągnięcia). 1.1.1. Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

wolno zlecać niektórych zadań, np. zmuszać do nocnych zmian czy nadgodzin. Najważniejsza ochrona to art. 177 kodeksu pracy, który nie pozwala jej zwolnić (także kiedy przebywa na urlopie macierzyńskim!). Przywileje dotyczą tylko kobiet pracujących na umowę o pracę. Nieważne, czy jest to umowa na czas

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

nie zrobi to grozi mu grzywna. Ważne: W każdej chwili możesz rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron - nawet z dnia na dzień (art. 30 par. 1 pkt 1 kp). Jednak wtedy musi się zgodzić na to twój szef. Umowa na czas nieokreślony Ta umowa daje najwięcej uprawnień i poczucie bezpieczeństwa

Okres wypowiedzenia

. 18 1.4.3. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę obejmujące tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność - kończą się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 § 21 KP). Wynika stąd, że okres wypowiedzenia umowy o pracę oznaczony w miesiącu rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca

Aby mieć ładne świadectwo

trybie art. 52 par. 1 kp (a nie np., że pracownik został przyłapany na kradzieży); albo art. 30 par. 1 kp (a nie, że pracownik wypowiedział umowę, bo podkupiła go konkurencja), czas, za który przyznano ci odszkodowanie z powodu zwolnień grupowych, upadłości lub likwidacji zakładu pracy (jeśli z

art.30 kodeksu pracy - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Kodeks pracy

§ 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim nie określają wytycznych dotyczących treści rozporządzenia oraz wykonawcze do tych przepisów rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp. Ponadto, jak wynika z przepisów przedmiotowego rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w art. 237?? § 2 Kodeksu pracy, pracodawca może powierzyć

Dni wolne od pracy w Polsce

pracy ma obowiązek ustalenia odrębnego rozkładu czasu pracy dla adwentysty uwzględniający czas adwentystycznego święta. W przypadku uczniów i studentów placówki edukacyjne są zobowiązane do wyznaczenia sposobu wyrównania zaległości dydaktycznych spowodowanych zwolnieniemArt. 11 ustawy z dnia 30 czerwca

Regulamin pracy

normatywnym, który obowiązuje u danego pracodawcy. Regulamin pracy, w myśl Kodeksu pracy, w swojej treści nie może jednak zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy czy innych ustaw i aktów wykonawczych. Nie oznacza to jednak że postanowienia regulaminu pracy muszą

Normy pracy

Normy pracy ? według Kodeksu pracy - stanowią miernik nakładu pracy, jej wydajności oraz jakości. Stosowane mogą być wtedy, gdy uzasadnia to rodzaj wykonywanej pracy. Przy ustalaniu norm pracy uwzględnia się istniejący poziom techniki i organizacji pracy.W miarę wdrażania technicznych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.