świadectwo pracy

Anna Maria Sierpińska

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca wydaje pracownikowi tzw. świadectwo pracy. Świadectwo pracy jest to dokument, w którym pracodawca potwierdza zatrudnienie pracownika, a także dostarcza nieodzownych informacji o podwładnym kolejnemu pracodawcy.

Świadectwo pracy w spadku

Aby otrzymać świadectwo pracy, łodzianka musi odszukać spadkobierców swojego zmarłego pracodawcy. - Jak mam to zrobić? Przecież to był obcy człowiek, a dane osobowe są chronione prawem - pyta.

Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

Zatrudniam pracownika młodocianego od 01.09.2006 r. (nauka zawodu). Jest to umowa na czas nieokreślony. Pracownik wystąpił dzisiaj o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z powodów osobistych. Przychyliłem się do prośby pracownika młodocianego. Pracownik jest obecnie w pierwszej klasie i pracuje 6 godzin dziennie. Urlop młodocianego wynosi 38 dni. I pracownik 38 dni urlopu wypoczynkowego wykorzystał po 6 godzin. Jak w świadectwie pracy mam ująć ilość dni urlopu wykorzystanych w roku, w którym ustaje stosunek pracy? Czy mam wpisać 38 dni (228 godzin)?

Świadectwo pracy

Zaświadczenie wystawiane przez pracodawcę po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Świadectwo pracy zawiera informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne dane niezbędne do ustalenia

Kontrole inspekcji pracy dotyczące świadectw pracy

W aż 40 proc. przedsiębiorstw skontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy w ub. roku były jakieś kłopoty związane ze świadectwami pracy. Inspekcja wybrała losowo do kontroli w sprawie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy 110 firm zatrudniających łącznie prawie 3,5 tys. pracowników. Co

Czy polskie świadectwa pracy będą przydatne w pracy w UE?

Po przystąpieniu Polski do UE w maju przyszłego roku pojawi się możliwość swobodnego wyboru pracy w niektórych krajach (np. Szwecja, Wielka Brytania). Jak w związku z tym wygląda sprawa świadectw pracy? - Będą ważne i respektowane w każdym kraju Unii. Nie mówi o tym co prawda żaden szczegółowy

Co zrobić, gdy nie mamy świadectwa pracy, a firma już nie istnieje

Największa fala likwidacji, upadłości przedsiębiorstw miała miejsce w poprzedniej dekadzie. Wiele z nich zatrudniało po kilka tysięcy osób. Teraz b. pracownicy potrzebują swoich dokumentów (w tym świadectw pracy), bo są one potrzebne do obliczenia ich kapitału początkowego. - Trzeba szukać u nas

Projekt ułatwień dla pracodawców

Projekt ułatwień dla pracodawców

będzie miał obowiązku każdorazowego wydawania świadectwa pracy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony, jeżeli w ciągu 90 dni chce zawrzeć z nim kolejną umowę. Będzie natomiast miał obowiązek wydawania świadectwa pracy, jeżeli zażąda tego pracownik - tak, jak jest obecnie

Zwolnienia w małych firmach

Zwolnienia w małych firmach

przyjął propozycji szefa rozstania z dnia na dzień, ten nie dał mu świadectwa pracy. - Sprawę oddałem do sądu, ale nie pozbyłem się kłopotów. W urzędzie pracy nie chcą mnie zarejestrować, bo nie mam dokumentów od pracodawcy - mówi poirytowany. Od urzędniczki usłyszał tylko, że bez świadectwa pracy nic nie

Aby mieć ładne świadectwo

Czym jest świadectwo pracy? To źródło informacji o tobie dla kolejnego pracodawcy. Dowód, że wcześniej pracowałeś. Potwierdza twoje słowa o powodach rozwiązania umowy z poprzednim pracodawcą, że pracowałeś na takim a takim stanowisku, od kiedy do kiedy. Jest podstawą do określenia wymiaru

Państwowa Inspekcja Pracy wyróżnia przedsiębiorców

Pomysł akcji "Prawo pracy w małych zakładach" zrodził się dwa lata temu. - Skłoniły nas do tego słabe wyniki kontroli małych przedsiębiorstw - mówi koordynator akcji Tomasz Dorucki z PIP. Najgorzej było z umowami o pracę (praca na czarno), zawyżaniem czasu pracy i zaległymi urlopami

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

pracodawcy z obowiązku wypłacenia wynagrodzenia za pracę. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, gdyż przez zwolnienie ze świadczenia pracy zaległy urlop nie został Pani udzielony. Pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy. Pracodawca nie może uzależnić wydania świadectwa pracy od jakichkolwiek warunków. Spełnienia przez pracodawcę swoich roszczeń może się Pani domagać na drodze sądowej, wnosząc powództwo przeciwko pracodawcy do sądu

Kapitał początkowy na przyszłą emeryturę

wszystko dokładnie w naszym poradniku. ( A może być też tak, że ZUS wyliczył już twój kapitał początkowy. Ale odnalazłeś np. zagubione świadectwa pracy i okazało się, że w niektórych latach zarabiałeś lepiej, niż w tych, na podstawie których wyliczono ci kapitał. Możesz wysłać korektę i ZUS przeliczy ci

50-latek w urzędzie pracy: na co może liczyć? Nie tylko na zasiłek

50-latek w urzędzie pracy: na co może liczyć? Nie tylko na zasiłek

Co czwarty zarejestrowany bezrobotny znajduje się w tym przedziale wiekowym. Dlatego urzędy pracy przygotowały specjalne programy ułatwiające powrót na rynek pracy. Bez rejestracji Nawet, jeżeli nie jesteśmy zarejestrowani jako osoba bezrobotna, to w powiatowym urzędzie pracy przysługuje nam dostęp

Kodeks pracy: będą zmiany

Kodeks pracy: będą zmiany

m.in. wynagrodzeń, urlopów wypoczynkowych, świadectwa pracy, zwolnień od pracy, zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych.Z projektu wynika, że do kodeksu pracy zostaną przeniesione m.in. przepisy określające sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego pracownikowi tylko za część

Spory o umowy okresowe

Spory o umowy okresowe

pracodawcę. A pracownik przy nawiązaniu umowy nie ma obowiązku przedstawiania świadectwa pracy, więc ustalenie, czy pracował w danym miejscu, może być utrudnione. Odstępstwa od zasad Projekt przewiduje, że w wyjątkowych sytuacjach zatrudnienie na czas określony może trwać dłużej niż 33 miesiące. Związkowcy

Finlandia czeka na Polaków

Finlandia czeka na Polaków

praktyki na takim samym stanowisku, udokumentowanej świadectwami pracy. Ponadto od spawaczy wymagane są stosowne certyfikaty. Osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji, będą zatrudnione na stałe, zgodnie z prawem pracy obowiązującym w Finlandii. Zarobki zaczynają się od 12 do 13, 5 euro brutto za

Listy czytelników: tak napędza się bezrobocie

Listy czytelników: tak napędza się bezrobocie

określoną działalnością (bez takiego świadectwa prowadzić jej nie może). Wielu bezrobotnych w Polsce posiada takie właśnie "świadectwa", które jednak nie przybliżają ich do pracy - do zarobkowej działalności. Skąd się biorą licencje Zacznijmy od przypomnienia niektórych reguł obowiązujących na

Zwolnili i co teraz?

Zwolnili i co teraz?

będą: dowód osobisty, świadectwa ukończenia ostatniej szkoły, świadectwa pracy lub umów cywilnoprawnych. Rejestracja trwa kilkanaście minut, a dzięki temu jest się ubezpieczonym i można iść do lekarza. Jeśli spełnia się warunki, wypłacony będzie zasiłek. Przez pierwsze trzy miesiące to 711 zł netto

Jaka praca, taka umowa

Jaka praca, taka umowa

wypadku zatrudniona może być - za zgodą rodzica - młodzież poniżej 16. roku życia, a nawet małe dzieci. Uwaga! Zatrudnianie nastolatków dozwolone jest tylko pod warunkiem ukończenia przez nich gimnazjum oraz przedstawienia świadectwa lekarskiego stwierdzającego, że dana praca nie zagraża ich zdrowiu. Gdy

Niż uderza w nauczycieli

Niż uderza w nauczycieli

kwalifikacje. Nawet zastanawiałam się, czy nie zataić w CV mojego wykształcenia, ale przecież trzeba pokazać świadectwo pracy - mówi. W końcu znalazła pracę biurową - odbieranie telefonów, umawianie spotkań, prowadzenie korespondencji. Tyle szczęścia nie miała pani Anna z Krakowa. Pięć lat uczyła matematyki w

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 6

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 6

? Czy pracodawca może być niezadowolony, gdy po powrocie do pracy przedstawię świadectwo ukończenia kursu, jaki odbyłam na L-4? Czy sprawa wygląda podobnie z każdym zwolnieniem? Wbrew Pani intencjom, pójście na szkolenie może zostać wykorzystane przeciwko Pani i uznane za niewłaściwe korzystanie ze

Haczyki z notatnika prawnika

Prawne haczyki związane ze świadectwami pracy zdradza nam dr Sebastian Samol, adiunkt w katedrze prawa pracy i prawa socjalnego na wydziale prawa i administracji UAM. - Jeżeli pracownik nie zgłasza się po odbiór świadectwa pracy, a jego adres jest nieznany, to zakład jest zwolniony od

Czy szkoły policealne dają pracę?

oblał z dwóch przedmiotów: matematyki i angielskiego. Jego rodzice zastanawiali się, co dalej. On nie bardzo się tym martwił. W końcu wspólnie zdecydowali, że coś robić trzeba. O studiach nie mogli nawet myśleć, a praca - jak mówi Kuba - była tylko "przy kopaniu rowów". Postanowili więc, że

Partnerstwo, nie pomoc dla Afryki

też nie. Innym istotnym kłopotem jest brak dokumentów potwierdzających formalne wykształcenie przybyszów. - "Świadectwa uzyskane w Afryce często nie mogą być nostryfikowane. Uniemożliwia to imigrantom kontynuację i poszukiwanie pracy zgodnej z wyuczonym zawodem" - piszą analitycy w raporcie

Kiedy można zwalniać dyscyplinarnie?

. dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę. Jest ono dopuszczalne także podczas trwania okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę rozwiązuje się wówczas natychmiastowo, a w świadectwie pracy należy jako podstawę rozwiązania umowy wypisać art. 52 § 1 pkt 1 KP.

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby pracować w aptece za granicą?

do NRA, a Rada przesyła je do odpowiednich organów w tych państwach. Nie można wysłać ich bezpośrednio. W przypadku Norwegii do wniosku należy dołączyć świadectwa pracy dotyczące zatrudnienia w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat.

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I - Obowiązki pracodawcy

. (skreślony). Art. 96. (skreślony). Art. 97. § 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z

"GP": Pracodawcy chcą kar za porzucanie pracy

Radców Prawnych Wojewódka Pabisiak, pracodawcy chcąc ukarać pracowników za porzucenie pracy nie wydają im świadectw pracy. Wyjaśnia on jednak, że wydanie świadectwa jest jednak bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy. Mogą oni natomiast, po otrzymaniu informacji o porzuceniu przez pracownika pracy, rozwiązać

Nie płacił pracownikowi przez pół roku. Usłyszał wyrok

świadectwa pracy.Pracodawcy wyjaśnili inspektorom pracy, że Piotr S. nigdy nie był ich pracownikiem, ale - jak oświadczyli - był ich cichym, nieformalnym wspólnikiem, a umowa o pracę zawarta w październiku 2009 roku - według nich - miała charakter pozorny i została spisana wyłącznie na prośbę Piotr S

Walka o odprawę emerytalną: Marian Flunt ma wyrok sądowy i jest bezsilny. Komornik umorzył postępowanie

? Na początku 2013 r. trwające na dobre postępowanie sądowe w sprawie pana Mariana zostało zawieszone do momentu, gdy ZUS przyzna mu emeryturę. Dlaczego? - Ponieważ pozwany pracodawca zakwestionował prawdziwość moich świadectw pracy. Twierdził, że je sfałszowałem i wcale nie byłem w okresie ochronnym

Jak szybko i łatwo zwiększyć szanse na lepszą pracę?

dokumentacji potwierdzającej ukończenie danej szkoły, kursów czy zdobycia kwalifikacji. Przydaje się również ostatnie świadectwo pracy i w zasadzie wszystko, co w formalny sposób potwierdza przebieg naszej kariery zawodowej. Jeżeli do tej pory nie uporządkowaliśmy dokumentów, warto to zrobić w wolnej chwili

Praca w branży finansowej oczami pracowników

się pochwalić jedynie świadectwem maturalnym.Zaczęłam od sprzedaży telefonicznej kart kredytowych. Szło mi dobrze, bo w tamtym okresie stosunkowo niewiele osób je posiadało, a każdy chciał mieć możliwość szybkiego pożyczenia pieniędzy. Po trzymiesięcznym okresie próbnym podpisano ze mną umowę o pracę

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

pracownika tymczasowego. To agencja jest zobowiązana zatem do prowadzenia dokumentacji pracowniczej i wypełniania obowiązku płatnika zaliczek podatkowych, czy składek ubezpieczeniowych. Także agencja, po zakończeniu pracy, wystawia świadectwo pracy. - Umowa na czas określony w przypadku pracownika

Praca dla fryzjerów na Jersey

poświadczone kopie świadectw ukończenia szkoły, kursów zawodowych, świadectwa pracy.

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

ze zdjęciem, a także te, które wiążą się bezpośrednio z pracą lub wykształceniem. Rejestrujący się bezrobotny musi przedstawić wszystkie dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły lub zaświadczenia z odbytych kursów i szkoleń. W przypadku osoby, która już wcześniej pracowała, trzeba będzie przynieść ze

Doktorat i MBA: to można łączyć

Na pierwszy rzut oka MBA i studia doktoranckie to tytuły dla ludzi z dwóch różnych światów. Na MBA (Master of Business Administration) decydują się osoby, które chcą zrobić błyskotliwą karierę w zarządzaniu i całkowicie poświęcić pracy zawodowej. Doktorat jest uważany za formę kształcenia

Pytanie do Gazety Praca

pracy art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Czy powinnam dostać świadectwo pracy? Pracuję w supermarkecie. Ale umowy o pracę (jedno lub dwumiesięczne) podpisuję z agencją pracy tymczasowej. Czy po

Bezrobotni szkolą się na... tanatologów

wyglądzie. Profesjonalny tanatolog zarabia około 6 tys. złotych miesięcznie. Od września liczba osób wykonujących ten zawód ma wzrosnąć. - Rozpoczynamy naukę balsamowania wśród bezrobotnych skierowanych przez urząd pracy. Osoby przeszkolone otrzymają świadectwo ukończenia kursu. Pracę znajdą bez problemu

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub świadectwo dojrzałości

Referencje daj mi szefie

wystawienia pracownikowi świadectwa "prawdziwego" i "życzliwego", co jest szczególnie trudne, kiedy nie byli zadowoleni z efektów pracy opisywanej osoby.Żeby być w zgodzie z wymiarem sprawiedliwości i jednocześnie dać sygnał pozostałym przedsiębiorcom, że z danym pracownikiem mogą mieć

Dofinansowanie kształcenia młodocianego

potwierdzające spełnienie warunku dla pracodawcy - świadectwo dojrzałości, umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzającego ukończenie nauki zawodu i zdania egzaminu przez ucznia.

10 porad na 2012 rok: co zrobić, żeby nie stracić pracy?

większą uwagę na kompetencje zatrudnionych osób. Najlepszą metodą, żeby je rozwijać, jest udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, które organizowane są w firmach oraz poza miejscem pracy. - Dbając o własny rozwój pamiętajmy o zdobywaniu certyfikatów albo świadectw ukończenia kursu, które

Pracownicze samobójstwa - kogo to dotyczy?

. Równocześnie w prasie zaczęły pojawiać się komentarze i opisy bezprecedensowej sytuacji. Duże znaczenie miały także świadectwa byłych pracowników, którzy określali swoją poprzednią pracę mianem piekła. Jednym z nich był Vincent Talaouit, inżynier i były kadrowy, który wydał książkę pt. O mało mnie nie zabili

Rząd: świadectwa umiejętności obok lekarskich specjalizacji

specjalisty "w procesie długotrwałego kształcenia podyplomowego", podczas gdy w Polsce brak jest wystarczającej liczby lekarzy specjalistów.Przygotowane przez ministra zdrowia założenia mają na celu wprowadzenie możliwości świadczenia specjalistycznej opieki medycznej także na podstawie świadectw

Jak założyć własną firmę

można wystąpić również do Powiatowego Urzędu Pracy. W tym celu należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Decydując się na taki krok powinniśmy przygotować komplet oryginałów następujących dokumentów: dowodu osobistego, świadectwa ukończenia ostatniej szkoły lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub

Prawie sto ofert pracy w Hiszpanii

. euro. Osoby zainteresowane ofertami muszą złożyć w wojewódzkim lub powiatowym urzędzie pracy ankietę (dostępna w urzędach) wraz ze zdjęciem, CV (ze zdjęciem podpisanym na odwrocie), kopię świadectwa szkolnego (oryginał do wglądu) oraz kopie świadectw pracy, kursów zawodowych, posiadanych uprawnień

Rejestracja w urzędzie pracy

Idąc do urzędu, bezrobotny powinien zabrać dokumenty potwierdzające tożsamość, świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia, numer NIP oraz legitymację ubezpieczeniową. Mężczyźni biorą ze sobą także książeczkę wojskową. W przypadku osób, które prowadziły własną działalność gospodarczą konieczne

MBA: ważne czy nie?

Radosław ma 36 lat, jest doradcą finansowym, w tej samej firmie pracuje od 8 lat. Najpierw sam doradzał klientom, które produkty finansowe - czyli np. lokaty lub pożyczki są najkorzystniejsze, dwa lata temu awansował. Nadzoruje pracę kilku konsultantów.Niedawno wpadł na pomysł, by ukończyć MBA, bo

Nie bój się sądu pracy

1. Czy z moją sprawą mogę iść do sądu pracy? Możesz, jeżeli spór dotyczy prawa pracy, np. chodzi o: niewypłacenie pensji lub wynagrodzenia za nadgodziny, wydanie i sprostowanie świadectwa pracy, przywrócenie do pracy, ustalenie, czy mamy do czynienia z umową o pracę, czy też z umową cywilnoprawną

MBA: drożej znaczy lepiej?

oraz świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego Politechniki Krakowskiej.Studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego kosztują 31 500 zł, trwają 4 semestry i obejmują 420 godzin dydaktycznych. Prowadzone są w języku polskim, 2 razy w miesiącu przez 3 dni. Są one podzielone na specjalizacje, wśród których

Zapotrzebowanie na pracę tymczasową spadło prawie o 30 proc.

w pracy jest dłuższa niż 30 dni; obowiązek wystawiania pracownikom świadectwa pracy przez agencję pracy tymczasowej raz na 12 miesięcy, chyba że zażądają go wcześniej. Anka, studentka prawa: "To był błąd" - A jak Ty oceniasz swój wybór? Jak podkreślał Jacek Męcina z Lewiatana, "

Praca za granicą

kwalifikacyjna z przedstawicielem Federalnego Urzędu Pracy), w przypadku recepcjonistów dodatkowo wymagana jest znajomość języka angielskiego. Wiek kandydatów: 18-40 lat. Dokumenty: podanie (po niemiecku); dokument potwierdzający zameldowanie; świadectwo wykształcenia; świadectwo zdrowia (dotyczy pracowników

Polak pierwszym fachowcem z uznanym w Niemczech wykształceniem zawodowym

36-letni Waldemar Felix, z zawodu mechanik maszyn i urządzeń był jednym z pierwszych, którzy złożyli wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych. I jako pierwszemu w całych Niemczech jego kwalifikacje zostały uznane. - To dla mnie bardzo ważne. Jest ogromną różnicą, czy o pracę stara się ktoś, kto

Referencje ważniejsze niż CV

menedżerskie, ma niezbędne miękkie umiejętności i czy potrafi zrozumieć potrzeby swoich pracowników. Najlepszym tego świadectwem są opinie dotychczasowych podwładnych.Gdy nowe stanowisko zakłada pracę zespołową, postarajmy się o dobre referencje od współpracowników. W przypadku freelancerów przyda się dobra

Studia podyplomowe: rozpoznanie terenu

Droga na studia podyplomowe dla wielu absolwentów jest podobna - Kończysz studia, idziesz do pierwszej pracy, która często nie okazuje się szczytem twoich marzeń. Powstaje pytanie, co dalej. Jak zdobyć kwalifikacje, żeby mieć szansę na coś innego, lepszego. I wtedy pojawia się pomysł na studia

Koniec urlopu na studia podyplomowe

od pracy i pouczyć się do egzaminów. Niestety, od niedawna studentom podyplomowym nie przysługuje 21-dniowy urlop szkoleniowy. Dlaczego?Obowiązujące od półtora roku nowe przepisy kodeksu pracy określające, na jakich zasadach ma się odbywać dokształcenie pracowników, były nieprecyzyjne. Nierzadko

Pracownik szyty na miarę

, hotelarze, a nawet marynarze.Tak po prostu zniknęli? Z dnia na dzień?- Z jednej strony my sami wessaliśmy masę ludzi z lokalnego rynku pracy. Zatrudnialiśmy po 200-300 nowych osób rocznie. Z drugiej strony z okolic zaczęły znikać zakłady rzemieślnicze i młodzież nie miała gdzie uczyć się zawodu. Skoro nie

Rejestracja

;oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie (np. świadectwo, dyplom, zaświadczenie o ukończeniu kursu), - świadectwa pracy i legitymacja ubezpieczeniowa (jeśli osoba pracowała wcześniej), - zaświadczenie o ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania pracy w określonym zawodzie, - 

Poza statystyką

, próbuje odnaleźć się w nowej sytuacji.Jej problemy zaczynają się, kiedy okazuje się, że szef nie wystawił pracownikom świadectw pracy. B.N. nie tylko nie może zarejestrować się jako bezrobotna, ale też podjąć nowego zatrudnienia. Jej kilkanaście lat doświadczenia formalnie nie istnieje. Zamiast do pracy

Jak się zwalniać z pracy?

spowodował rozwiązanie stosunku pracy za swej winy, a przy mobbingu nie ma winy pracownika. W świadectwie pracy musi koniecznie jako podstawa rozwiązania umowy znaleźć się art. 94(3) § 4 KP. Okres wypowiedzenia liczy się do stażu pracy.

Chcesz wiedzieć jak oczarować pracodawcę na rozmowie kwalifikacyjnej? Przeczytaj!

zrozumienia, że podana kwota gwarantuje naszą motywację.~Jaro: Czy nasz rozmówca jest w stanie zweryfikować nasze bieżące bądź ostatnie zarobki? Czy nawiązując do rzeczy dla nas w sumie najważniejszej - przyszłej pensji - powinno się odnieść do poprzedniej?Jeżeli w świadectwie pracy nie ma informacji o

Zatrudnienie pracownika młodocianego

młodocianych, którzy: ukończyli co najmniej gimnazjum; przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest

Oskarżony o naruszanie prawa pracy

- Będąc członkiem zarządu przedsiębiorstwa świadczącego usługi budowlane i handlującego artykułami informatycznymi naruszał on prawo pracy ze szkodą dla pięciu pracowników tej firmy. Jednemu z nich nie wydał świadectwa pracy oraz nie odprowadzał na rzecz pokrzywdzonych składek do ZUS w łącznej

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

. Na początek należy zwrócić uwagę, na dwie kwestie : wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być

Rekruterzy sprawdzą rekruterów

konsultantów z nietypowych sytuacji zawodowych, z którymi muszą się mierzyć oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Za egzamin trzeba zapłacić 400 zł.Certyfikacja konsultantów to pomysł Polskiego Forum HR (dawniej Związku Agencji Pracy Tymczasowej). - Pomysł zrodził się z dwóch źródeł - mówi Agnieszka Zielińska

Jacy jesteśmy ?

Godłem „Teraz Polska” stanowi świadectwo naszej codziennej pracy i zadowolenia konsumentów. W naszych sklepach Klienci mają możliwość zadbać o swoje zdrowie i jednocześnie wesprzeć Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii. Każdy z produktów oznaczonych logotypem Fundacji

Praca dla młodzieży: kiedy nastolatki mogą ruszyć do pracy?

Olga i Marta mają po 16 lat. Kilka dni temu ze świadectwem w ręku weszły do jednego ze stołecznych butików. Pracę dostały od ręki. Zakasały rękawy i zaczęły układać nowy towar z odzieżą. - Chcemy same zarobić na ubrania i książki - mówi Olga. - Niewielkie kieszonkowe od rodziców na niewiele

Język obcy na wagę złota

organizacji to duże wyróżnienie i prestiż, ale przede wszystkim świadectwo doskonałych predyspozycji, profesjonalizmu i nieprzeciętnych zdolności analitycznych. Podczas egzaminów studenci muszą wykazać się wiedzą z zakresu finansów, która musi się wspierać na fundamencie systematycznej pracy oraz ogromnej

Chińczycy werbują Polaków do pracy w przedszkolach

kurs. Jego uczestnicy zyskają uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo świadectwo ukończenia kursu pilotów wycieczek, które umożliwia pracę pilota w 120 krajach świata. Zajęcia będą się odbywały w Bydgoszczy i innych miejscowościach, w których uzbiera się przynajmniej 10-osobowa grupa. Koszt kursu to

Co przyniosło otwarcie rynku pracy Polakom chętnym do studiów w Niemczech?

Polscy absolwenci niemieckich uczelni mogli już wcześniej legalnie pracować w Niemczech jeśli w ciągu roku od ukończenia studiów znaleźli pracę. Jakie więc znaczenie dla studentów z Polski ma całkowite otwarcie niemieckiego rynku pracy? - Znaczenie to jest przede wszystkim natury psychologicznej

U jak urlop, w jak wolne

płatnego wypoczynku gwarantuje kodeks pracy.Na początek zła wiadomość dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli o dzieło lub zlecenia. Płatny urlop wypoczynkowy przysługuje jedynie osobom pracującym na umowę o pracę. Brak etatu oznacza, że nie ma się prawa do żadnego rodzaju urlopu

Zostaw malucha i idź na studia!

się też bardzo tym mamom, które po urlopie z dzieckiem muszą szukać nowej pracy. - Kobieta, która będzie miała świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, znajdzie nową pracę znacznie łatwiej. Pomoże jej nie tyle papier, ile poczucie własnej wartości - mówi Więcewicz. - Stan psychiczny jest bardzo

Co szef może o Tobie wiedzieć?

pracowniczego.Załóżmy, że wyrzucono mnie dyscyplinarnie z pracy. Powinnam o tym mówić w miejscu, gdzie staram się o pracę, czy lepiej to ukryć?- Trudno jest ukryć zwolnienie dyscyplinarne, bo jest ono wpisane do świadectwa pracy. Pracownik nie jest jednak zobowiązany mówić, czy wyrzucono go z pracy za picie, czy za

Ile kosztuje legalne zatrudnienie gosposi?

mycia u nas okien, to za leczenie zapłaci ubezpieczenie. A jeszcze pewnie będzie się bardziej starać w nadziei, że to my wystawimy jej świadectwo pracy, napiszemy referencje.

Co przyniosło otwarcie rynku pracy Polakom chętnym do studiów w Niemczech?

Polscy absolwenci niemieckich uczelni mogli już wcześniej legalnie pracować w Niemczech jeśli w ciągu roku od ukończenia studiów znaleźli pracę. Jakie więc znaczenie dla studentów z Polski ma całkowite otwarcie niemieckiego rynku pracy? - Znaczenie to jest przede wszystkim natury psychologicznej

Jak to się robi we Francji?

Katarzyna Pawłowska-Salińska: Ile osób rocznie kończy szkoły wyższe we Francji?- Ok. 570 tys. A jaki jest wśród nich poziom bezrobocia?- Wśród wszystkich osób w wieku mniej więcej 25 lat bezrobocie wynosi powyżej 15 proc. Ale absolwentów uczelni wyższych bez pracy jest mniej niż 7 proc. (około

Cypr czeka na Polaków

wew. 321. Aby starać się o pracę, należy w jednym z wymienionych urzędów złożyć ankietę (można ją otrzymać na miejscu. Uwaga! Jest po angielsku!). Do ankiety trzeba dołączyć: CV po angielsku, ze zdjęciem, kopie ukończenia szkoły, kursów zawodowych, zaświadczeń posiadanych uprawnień, świadectwa

ZEPTER OTRZYMUJE NAGRODY

wzornictwa oraz zaawansowanej technologii. Czerpiemy przyjemność z naszej pracy. Szanujemy naszych współpracowników. We wszystkich naszych działaniach pozostajemy wierni jednemu, głównemu priorytetowi: Twojemu Zdrowiu i urodzie"   W 2009 roku Zepter International Poland Sp. z o.o. otrzymała

Jazda tirem się opłaca

tylko WORD. Cena zależy od daty wydania świadectwa kwalifikacyjnego. Wynosi albo 200, albo 700 zł. Jesteś kierowcą? Szukasz pracy? Zobacz jakie aktualne oferty znajdziesz na portalu GazetaPraca.pl

Spytaj prawnika o prawa pracy

. Jeśli sami rezygnujemy z pracy, to urząd pracy raczej nam tego zasiłku nie przyzna. Żeby go dostać, należy postarać się, żeby na świadectwie pracy znalazł się zapis o rozwiązaniu umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy albo poprosić pracodawcę o taki załącznik do świadectwa pracy. Podstawa

Praca za unijne dotacje

spore ryzyko, bo nigdy nie wiadomo, jak będzie z pracą - przyznaje Makowska. A tak koszty wziął na siebie unijny budżet.26 czerwca Dorota Makowska odebrała we Wrocławiu świadectwo kwalifikacji i już następnego dnia przyjechała do świdnickiego PKS, by spytać, czy znajdzie się dla niej praca. - Byłam taka

Firmy w Polsce potrzebują sprzedawców

Do pracowników sprzedaży i call center firmy skierowały w pierwszych trzech kwartałach br. ponad 280 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych. To ponad 20% wszystkich ofert opublikowanych w sieci. 98,5% stanowiły oferty pracy dotyczące zatrudnienia na terenie kraju, a tylko 1,5% ogłoszeń dotyczyło pracy za

Tymczasowo coraz częściej

pracownika tymczasowego do 18 miesięcy. Zniknął też biurokratyczny zapis, który za każdym razem nakazywał wydawać świadectwo pracy. Ze zmian zadowoleni są zarówno pracodawcy, jak i pracownicy oraz właściciele agencji pracy tymczasowej. Zaraz po nowym roku Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji

Warunki zatrudniania osób niepełnoletnich

pewnych warunków. Jakie warunki muszą być spełnione aby można było zatrudnić młodocianego? Młodocianego można zatrudnić, gdy: ukończył co najmniej gimnazjum oraz posiada świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca którą ma wykonywać nie zagraża jego zdrowiu. Abyś mógł skutecznie zawrzeć umowę o pracę z

Bilet sprawdzi ci student

, a przynajmniej angielski, i nie musimy za nich odprowadzać składek do ZUS - mówi Michał Powałka, rzecznik prasowy ZTM. Aby się zatrudnić, wystarczy mieć nie więcej jak 26 lat, przedstawić świadectwo o niekaralności, nauczyć się regulaminu taryf przejazdów. A potem zdać egzamin, na którym może

Komu wcześniejsza emerytura, komu pomostówka?

skorzystać z wcześniejszej emerytury. O nauczycielach, górnikach i kolejarzach - napiszemy jutro.Na początek ważne zastrzeżenie: na świadectwie pracy musisz mieć poświadczoną pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (z wymienionym działem rozporządzenia, stanowiskiem, wymiarem

Dział dziewiąty - Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I - Przepisy ogólne

: 1) ukończyli co najmniej gimnazjum, 2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. § 2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. § 3. Rada

Praktyki i staże w firmach

się z tą drugą. Ponadto praktyka zawodowa nie może trwać dłużej niż trzy miesiące. Po jej ukończeniu pracodawca na wniosek zatrudnionego ma obowiązek wystawić mu świadectwo, określające rodzaj wykonywanej pracy, nabyte umiejętności i czas trwania współpracy. Różnica między praktyką a stażem jest

Za kółkiem, za granicą, za duże pieniądze

więc posiadać minimum 2-3 lata praktyki w prowadzeniu pojazdów o odpowiednim tonażu (np. 40 ton).- Nie przyjmujemy kandydatów bez udokumentowanego doświadczenia w transporcie międzynarodowym. Ponadto zawsze sprawdzamy świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia - mówi Agnieszka Skrzeszewska z

Ile jest wart certyfikat?

szkoleniowe będą łatwo porównywalne z dokumentami z innych krajów Europy, a pracodawcy uzyskają czytelną informację o tym, co potrafi potencjalny kandydat do pracy. Skorzystać mogą także sami pracownicy.Na chwilę obecną certyfikat certyfikatowi nierówny, niełatwo więc przewidzieć, który z nich zrobi na

Do you speak..?

Narodowej w Polsce nauczanie dwujęzyczne prowadzone jest w około stu szkołach. W przyszłym roku zmienią się zasady wydawania świadectw maturalnych dla uczniów zdających maturę w innym języku. Ministerstwo dąży do porozumienia z organizacjami międzynarodowymi, które miałyby wydawać świadectwa polskim uczniom

Nauczyciele zarabiają tyle co informatycy?

Nauczyciele nie mają powodów do protestów - dowodzą urzędnicy Ministerstwa Pracy. W opublikowanym niedawno raporcie pokazują, że godzinowa stawka, jaką otrzymuje pracownik oświaty jest tylko trochę niższa od tej, na jaką liczyć może na przykład informatyk. Według ministerstwa nauczyciel zarabia od

Praca za granicą - oferty

kwalifikacjach zawodowych (ukończone szkoły, szkolenia) i doświadczeniu zawodowym (miejsca pracy, staże) oraz CV ze zdjęciem (podpisanym na odwrocie) i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ukończenia szkoły, kursów zawodowych, zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, świadectwa pracy urzędnicy WUP muszą

Umowa na zastępstwo

pozostali pracownicy, gdyż jest on pełnoprawnym pracownikiem (art. 18(3a) k.p.). Pracownik ów ma prawo, m.in. do: urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy a także świadectwa pracy w chwili rozwiązania lub ustania stosunku pracy.W celu sprawdzenia kompetencji i przydatności

Dział trzynasty - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (oznaczenie oraz tytuł rozdziału I skreślone).

) nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny. § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy. Art. 283. § 1. Kto, będąc

Leasing pracowniczy - rozwiązanie nie tylko na kryzys

, znosi obowiązek wydawania świadectw pracy po każdym rozwiązaniu lub ustaniu umowy o pracę. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 24 stycznia 2010 roku, co daje szansę wielu pracodawcom zmuszonym w zeszłym roku do dużej redukcji załogi na szybkie uzupełnienia braków kadrowych, zwłaszcza w przypadku prac

Kto się nadaje na szefa urzędników

służby wojskowej. Dalsze wymagania: pięcioletni staż pracy (poświadczony świadectwem pracy) i znajomość co najmniej jednego z unijnych języków. I jeszcze coś - nieposzlakowana opinia. Czy chodzi o zaświadczenie od pracodawcy, opinię ze stowarzyszenia, w którym się działa? - Można mieć nieposzlakowaną

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca"

? - Wtedy z siedmiodniowym wyprzedzeniem powinien złożyć wymówienie na piśmie. W takim przypadku umowę rozwiązuje pracownik, ale w świadectwie pracy będzie napisane, że umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Co to oznacza dla pracownika? -Tyle, że po siedmiu dniach od

świadectwo pracy - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem, lub rozwiązaniem stosunku pracy. Zawiera podstawowe informacje dotyczące stosunku pracy, który ustał, między innymi na temat: okresu wykonywanej pracy, rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne – zwykle oficjalny dokument poświadczający ukończenie określonego stopnia nauczania bądź ukończenia danej klasy (przeważnie wystawiane jest za dany rok szkolny). Zawiera spis przedmiotów objętych nauką i osiągnięte z nich oceny końcowe lub końcoworoczne. Świadectwo

Prawo pracy

współpracowników. Świadectwo pracyświadectwo pracy jest dokumentem, który otrzymuje pracownik w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Państwowa Inspekcja Pracy – organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa

Międzynarodowa Organizacja Pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy – MOP (ang. International Labour Organization – ILO, franc. Organisation Internationale du Travail – OIT, hiszp. Organización Internacional del Trabajo – OIT) – organizacja zajmująca się problemami pracowniczymi: ograniczaniem pracy

Urlop

Urlop – czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Zależnie od rodzaju urlopu, pracownik może dostawać w okresie urlopu wynagrodzenie lub nie.Pojęcie urlopu pochodzi prawdopodobnie z niemieckiego "Urlaub" (od erlauben). Tak średniowieczni rycerze pytali

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest oficjalnym dokumentem wydawanym przez pracodawcę pracownikowi wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Świadectwo pracy zawiera informacje o: okresie wykonywanej pracy; rodzaju wykonywanej pracy; zajmowanym stanowisku; sposobie ustalania stosunku pracy; uprawnieniach pracowniczych. Co ważne, tylko na życzenie pracownika może zostać podana informacja dotycząca wynagrodzenia - nie jest to warunek konieczny, ponieważ świadectwo może zostać wydane bez tej informacji.

Kiedy zostaje wydane świadectwo pracy? Wszystko formalności związane z wydawaniem świadectwa reguluje Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. W przypadku śmierci pracownika z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy może wystąpić bliski członek rodziny zmarłego pracownika lub spadkobierca wskazany przez zmarłego.

Co w przypadku braku wydania świadectwa? Jeśli dokument nie zostanie wydany pracownikowi na czas lub w wypadku wydania niewłaściwego/błędnego dokumentu, pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy. Obliczyć można je za pomocą kalkulatora płac w taki sam sposób, jak w przypadku obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany ur