świadczenie przedemerytalne a praca

Rafał Kalukin

Czy zakazać emerytom dorabiania?

Czy zakazać emerytom dorabiania?

Masz emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne i dorabiasz na boku? Wybierz jedno albo drugie. Zwolnisz miejsce pracy dla kogoś bardziej potrzebującego - sugeruje Ministerstwo Pracy

Niższe świadczenie przedemerytalne i ostrzejsze kryteria

Jedno świadczenie przedemerytalne zamiast obecnych dwóch: zasiłku i świadczenia będzie wypłacane nowym zasiłkobiorcom o odpowiednim wieku i stażu pracy, zwolnionym z przyczyn zakładu pracy - postanowili w środę posłowie z komisji polityki społecznej.

Minister pracy o wzroście bezrobocia

Po wejściu w życie ustaw okołobudżetowych od 1 stycznia zlikwidowane zostały zasiłki przedemerytalne i ograniczone świadczenia przedemerytalne. Efekt? Masowa fala rejestracji bezrobotnych. W grudniu 2001 r. zarejestrowało się w urzędach pracy około 70 tys. ludzi, dla których był to ostatni moment na nabycie świadczenia na dotychczasowych zasadach.

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

wydłużające i zrównujące wiek emerytalny kobiety i mężczyzn - do 67. roku życia). Przykład: Pan Waldemar pracuje w firmie produkującej pokrycia dachowe, po zmianie przepisów na emeryturę odejdzie kilka miesięcy po 65. urodzinach. Ma umowę o pracę i trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Wiek przedemerytalny

Nowe zasady w urzędach pracy

Nowe zasady w urzędach pracy

wydłużenia z 14 do 30 dni okresu, w którym można składać w określonej sytuacji wniosek o świadczenie przedemerytalne. Trzy grupy bezrobotnych Przygotowana przez MPiPS ustawa zakłada m.in. podział bezrobotnych szukających zatrudnienia w urzędach pracy na trzy grupy. O przynależności do grupy ma decydować

Reforma emerytalna: mamy do czynienia z kunktatorstwem, rząd działa zbyt wolno

Reforma emerytalna: mamy do czynienia z kunktatorstwem, rząd działa zbyt wolno

. Zdecydowanie nie powinno być takiej możliwości. Państwa, które najskuteczniej podnosiły zatrudnienie w grupie wiekowej 55-64 właśnie likwidowały też wszystkie emerytury pomostowe, świadczenia przedemerytalne, czy inne możliwości wycofania się z rynku pracy.Jak podnosić wiek emerytalny kobiet?- O 9 miesięcy

Gdy pracodawca zwalnia

Gdy pracodawca zwalnia

to pisemnie, podać powód swojej decyzji, a także powiedzieć pracownikowi, że ten ma możliwość odwołania się od tej decyzji w sądzie pracy. Umowa na okres próbny. Nie może być podpisana na dłużej niż 3 miesiące, bo ma na celu sprawdzenie, czy pracownik nadaje się do pracy na danym stanowisku. Można ją

Informator "Gazety" o nowych świadczeniach przedemerytalnych

W wielu miastach pod urzędami pracy od początku grudnia ustawiają się kolejki osób, które jeszcze w tym roku chcą uzyskać prawo do świadczeń przedemerytalnych. A wszystko dlatego, że wybuchła panika, że rząd chce z końcem roku je zlikwidować (tak jak to się stało z zasiłkami przedemerytalnymi dwa

Bezrobotny zarejestrowany

lat,nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobiera świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego;nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

zamierza zatrudnić takiego pracownika w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w systemie przerywanego czasu pracy.Jestem tokarzem. Czy pracodawca musi wypłacać mi dodatek "szkodliwy"?Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia nie jest świadczeniem obligatoryjnym, a zatem

Świadczenie przedemerytalne

obowiązujących przepisów, zachowują swoje uprawnienia. Od 1 sierpnia 2004 r. obsługę świadczeń przedemerytalnych przejmuje od urzędów pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która: 1) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu

Jak się nie dać zwolnić

Jak się nie dać zwolnić

PZP 13/08). Wyjątki: Nie podlegasz ochronie przedemerytalnej, jeśli jesteś emerytem pracującym w niepełnym wymiarze godzin pobierającym świadczenia emerytalne. Podobnie nie podlegasz ochronie, nawet w wieku przedemerytalnym, jeśli masz prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Tu pracy

Krojenie świadczeń

. Min. Banach oświadczyła, że w czerwcu świadczenia z pomocy społecznej zostaną zwaloryzowane o poziom inflacji, a we wrześniu - zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Te ostatnie mają być ograniczone. Teraz mogą z nich korzystać aż do emerytury już osoby po czterdziestce, które nie mają szans na rynku

Status bezrobotnego

Stan prawny na dzień 1 czerwca 2004 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001), - ustawa z dn. 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 120, poz. 1252). W

Komu wcześniejsza emerytura, komu pomostówka?

. Zasady przechodzenia na świadczenie przedemerytalne określa ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU nr 120, poz. 1252).O świadczenie może wystąpić osoba mająca status bezrobotnej, która:- pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 6 miesięcy, a po upływie tego okresu

Zwolnienia grupowe od A do Z

Zwolnienia grupowe od A do Z

rażące naruszenie przepisów prawa pracy o wypowiadaniu umowy o pracę, a także niewypłacenie w terminie świadczenia przysługującego pracownikowi (odprawy) jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Ile można dorobić na emeryturze?

- jeśli obejmiesz gospodarstwo większe niż 2 ha przeliczeniowe a otrzymujesz świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny lub zasiłek dla bezrobotnych - to tracisz prawo do tych świadczeń. Jeśli masz emeryturę lub rentę - możesz mieć nawet większe gospodarstwo). Zarobkiem nie są też dochody z

Jak rząd planuje walczyć z bezrobociem

urzędem pracy. W grę wchodzi np. dofinansowanie szkolenia dla zwalnianych pracowników; Urzędy pracy będą miały mniej obowiązków. To ZUS zajmie się wypłatą zasiłków (od 2004 r.) i świadczeń przedemerytalnych (od 2005 r.) - ureguluje to odrębna ustawa o świadczeniach przedemerytalnych; W urzędach pracy będą

Kiedy i kogo nie można zwolnić

Kiedy i kogo nie można zwolnić

najwyżej zmienić warunki pracy lub płacy. Seniorzy jednak nie zawsze mogą czuć się bezpiecznie. Mogą stracić posady m.in. jeśli są już emerytami i pracują na niepełny etat, jednocześnie pobierając świadczenie przedemerytalne. Albo są w wieku przedemerytalnym i pobierają rentę z tytułu całkowitej

Dyskryminacja po polsku

Dyskryminacja po polsku

, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a nawet ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna. Można pozwaćAle w rzeczywistości bywa różnie. Każdy z nas zna kogoś, kto padł ofiarą

Blaski i cienie pracy na swoim

, możemy się spodziewać niższej emerytury; 95 proc. samozatrudnionych deklaruje najniższą podstawę do odprowadzania składek ubezpieczeniowych. - Tracimy prawo do wcześniejszej emerytury i zasiłku przedemerytalnego. Aby zyskać takie świadczenie, musimy być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Specjaliści komentują warianty resortu pracy

Pracy pracodawcom zatrudniającym emerytów, bo tu w grę wchodzi kalkulacja ekonomiczna, a nie odgórny zakaz. Mówi Jeremi Mordasewicz, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Sytuacja jest klarowna w przypadku osób pobierających świadczenia przedemerytalne. Tacy ludzie z założenia nie mają

Co ty wiesz o pomostówkach - informator emerytalny "Gazety"

świadczenie przedemerytalne będzie przysługiwało: Osobom, które stracą pracę z powodu likwidacji bądź upadłości firmy, a przepracowały u ostatniego pracodawcy co najmniej pół roku. Kobiety muszą mieć co najmniej 56 lat (i najmniej 20-letni staż), a mężczyźni - 61 lat (i 25-letni staż). Osobom prowadzącym

Zwalniają w Błoniu

pracownicy Mery dostali tuż przed Bożym Narodzeniem. Już zwolniono 80 osób, a do końca stycznia straci pracę drugie tyle głównie pracowników z wydziałów nieprodukcyjnych: księgowo-ekonomicznego, sprzedaży, zakupów oraz administracyjnego. Połowie zwolnionych przysługują świadczenia przedemerytalne. - Ale

Moja złota, szara strefa

. W Warmińsko-Mazurskiem jest najwyższa w kraju i sięga 21,6 proc. A w regionach o dużym bezrobociu ludzie chętniej uciekają w szarą strefę. Dzieje się tak m.in. za sprawą pracodawców, którzy zatrudniając osoby na czarno, oszczędzają na kosztach firmy i świadczeniach pracowniczych. Ostatnie badania

Brakuje pieniędzy na emerytury

mld zł rocznie, a na świadczenia kolejarzy ponad 500 mln zł. W sumie wcześniejsze emerytury kosztują budżet państwa ponad 16 mld rocznie. Dodatkowe 4 mld zł idą na świadczenia przedemerytalne. Waloryzacja i demografia ZUS przyznaje, że na czarne prognozy wpływ miały też ubiegłoroczne zmiany prawne

Ile ci się należy za dziecko

alimentów, chyba że: drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone przez sąd, sąd zobowiązał tylko jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, a drugie nie musi płacić alimentów na jego rzecz. Świadczenia rodzinne

Rekordowo wysokie bezrobocie w styczniu

Bez zatrudnienia jest już 3 mln 253 tys. osób, z tego 42 proc. mieszka na wsi. Wciąż prawie 80 proc. bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku. - Co gorsza 18 proc. to nieco mylący szacunek. Gdybyśmy do bezrobotnych zaliczyli osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, a takie są standardy

Nowy system świadczeń rodzinnych

zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne, a także rentę, rentę socjalną lub emeryturę. Nikt w rodzinie nie może też korzystać z wcześniejszej emerytury przyznanej na to dziecko. Ponadto dziecko niepełnosprawne nie może przebywać w instytucji zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej pięć dni w

Kodeks pracy

wynagradzania] § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. § 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą

Co dalej z kodeksem pracy

w grudniu, by w ostatniej chwili nabyć uprawnienia do wycofywanych z nowych rokiem świadczeń przedemerytalnych). Hausner ma więc dodatkowy argument, by w tym konkretnym przypadku zawiesić dialog społeczny, przeciąć spory i przedstawić własny projekt nowelizacji kodeksu pracy. W ostatnią środę

Aby mieć ładne świadectwo

urzędzie pracy jako bezrobotny, nie otrzymasz świadczeń przedemerytalnych. Na podstawie świadectwa pracy (i zaświadczenia o zarobkach) ZUS oblicza ci rentę i emeryturę. Świadectwo, opinia, referencje W świadectwie pracy znajdują się informacje o tobie, które pracodawca musi zamieścić bez względu na

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

bądź świadczenie przedemerytalne, a także rentę lub rentę socjalną. Nikt w rodzinie nie może też korzystać z wcześniejszej emerytury przyznanej na to dziecko. Ponadto dziecko niepełnosprawne nie może przebywać w instytucji zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej pięć dni w tygodniu. Trzy

Firmy wyprowadzają się z Warszawy na prowincję

do Ciechanowa, 150 właśnie przechodzi szkolenia we wprowadzanym systemie telefonicznej obsługi klientów, 11 dojeżdża do pracy w Ciechanowie (mają zapewniony transport), ok. 200 osób odeszło dobrowolnie za specjalnym odszkodowaniem lub korzystając ze świadczeń przedemerytalnych, 35 osobom TP dała

Chcecie pracy? Zapomnijcie o fabrykach

do standardów nowoczesnego świata. Likwidacji zbędnych miejsc pracy w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach towarzyszy szybki wzrost wydajności, a w konsekwencji - poprawa konkurencyjności naszych firm na rynkach zagranicznych. Dzięki temu polscy przedsiębiorcy są w stanie zwiększać eksport, choć na

świadczenie przedemerytalne a praca - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Świadczenia przedemerytalne

Świadczenia przedemerytalne - świadczenie przyznawane osobom starszym, będącym w wieku przedemerytalnym, którzy spełniają określone w ustawie warunki.Celem jest umożliwienie osobom, którym z racji wieku trudno znaleźć pracę, dotrwanie do emerytury.Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje

Benefit (świadczenie)

medyczna.Nietypowe benefity oferowane pracownikom - praca.interia.pl (Dostęp: 19 maja 2010). Do benefitów zalicza się również świadczenia w naturze - tak zwane deputaty, w postaci piwa (deputat piwny)Benefity pozapłacowe w Kompanii Piwowarskiej - www.kadry.abc.com.pl lub węgla - dla pracowników kopalni.Różnica

Zasiłek celowy

losowego Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną Świadczenie

Zasiłek stały

Zasiłek stały - forma pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej. Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe), które przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej.Zasiłek stały przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku

Rodzina zastępcza (prawo)

8 dzieci) Na pokrycie podstawowych wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, rodzice zastępczy otrzymują świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania w minimalnej wysokości 660 zł miesięcznie (rodziny spokrewnione) i 1000 zł (rodziny niespokrewnione). W szczególnych przypadkach (np

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.