świadczenie przedemerytalne a praca

Rafał Kalukin

Czy zakazać emerytom dorabiania?

Czy zakazać emerytom dorabiania?

Masz emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne i dorabiasz na boku? Wybierz jedno albo drugie. Zwolnisz miejsce pracy dla kogoś bardziej potrzebującego - sugeruje Ministerstwo Pracy

Niższe świadczenie przedemerytalne i ostrzejsze kryteria

Jedno świadczenie przedemerytalne zamiast obecnych dwóch: zasiłku i świadczenia będzie wypłacane nowym zasiłkobiorcom o odpowiednim wieku i stażu pracy, zwolnionym z przyczyn zakładu pracy - postanowili w środę posłowie z komisji polityki społecznej.

Minister pracy o wzroście bezrobocia

Po wejściu w życie ustaw okołobudżetowych od 1 stycznia zlikwidowane zostały zasiłki przedemerytalne i ograniczone świadczenia przedemerytalne. Efekt? Masowa fala rejestracji bezrobotnych. W grudniu 2001 r. zarejestrowało się w urzędach pracy około 70 tys. ludzi, dla których był to ostatni moment na nabycie świadczenia na dotychczasowych zasadach.

Zmiana świadczeń przedemerytalnych - poradnik

Lada miesiąc mają zmienić się zasady przyznawania świadczeń przedemerytalnych. Tymczasem w urzędach pracy ustawiają się kolejki zdesperowanych 50- i 60-latków, którzy chcą uzyskać prawo do takich świadczeń na starych zasadach. Wszyscy już wiedzą, że zmienią się kryteria i zasady oraz wypłacane

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

wydłużające i zrównujące wiek emerytalny kobiety i mężczyzn - do 67. roku życia).Przykład: Pan Waldemar pracuje w firmie produkującej pokrycia dachowe, po zmianie przepisów na emeryturę odejdzie kilka miesięcy po 65. urodzinach. Ma umowę o pracę i trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Wiek przedemerytalny

Nowe zasady w urzędach pracy

Nowe zasady w urzędach pracy

wydłużenia z 14 do 30 dni okresu, w którym można składać w określonej sytuacji wniosek o świadczenie przedemerytalne. Trzy grupy bezrobotnych Przygotowana przez MPiPS ustawa zakłada m.in. podział bezrobotnych szukających zatrudnienia w urzędach pracy na trzy grupy. O przynależności do grupy ma decydować

Sejm zajmie się projektem promującym zatrudnienie osób 50 +

Sejm zajmie się projektem promującym zatrudnienie osób 50 +

założenie własnej firmy od posiadania statusu osoby bezrobotnej. Przez to wiele osób, które nie są zarejestrowane w urzędzie pracy i mają skończone 50 lat (na przykład otrzymują świadczenie przedemerytalne, emeryturę czy rentę) nie może skorzystać z dotacji na biznes.Nowela ma także umożliwić finansowania z

Reforma emerytalna: mamy do czynienia z kunktatorstwem, rząd działa zbyt wolno

Reforma emerytalna: mamy do czynienia z kunktatorstwem, rząd działa zbyt wolno

. Zdecydowanie nie powinno być takiej możliwości. Państwa, które najskuteczniej podnosiły zatrudnienie w grupie wiekowej 55-64 właśnie likwidowały też wszystkie emerytury pomostowe, świadczenia przedemerytalne, czy inne możliwości wycofania się z rynku pracy.Jak podnosić wiek emerytalny kobiet?- O 9 miesięcy

Gdy pracodawca zwalnia

Gdy pracodawca zwalnia

, podać powód swojej decyzji, a także powiedzieć pracownikowi, że ten ma możliwość odwołania się od tej decyzji w sądzie pracy.Umowa na okres próbny. Nie może być podpisana na dłużej niż 3 miesiące, bo ma na celu sprawdzenie, czy pracownik nadaje się do pracy na danym stanowisku. Można ją za to rozwiązać

TK o zasiłkach przedemerytalnych

kompetencje resortu podzielono między Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwo Polityki Społecznej. Wiceminister gospodarki i pracy Piotr Kulpa: - Zasiłki i świadczenia przedemerytalne to rodzaj renty. Podlega więc resortowi polityki społecznej. Wiceminister polityki społecznej Agnieszka Chłoń

Chcesz emerytury? Musisz upaść

Chcesz emerytury? Musisz upaść

emerytalną, a teraz nie mogą korzystać na tych samych prawach, co inni ze świadczenia przedemerytalnego - mówi mec. Krzysztof Wiater. Grażyna P. dorabiała korepetycjami z angielskiego. Chciała, żeby wszystko było legalnie, więc zarejestrowała to jako działalność gospodarczą. Potem straciła pracę, a po

Informator "Gazety" o nowych świadczeniach przedemerytalnych

W wielu miastach pod urzędami pracy od początku grudnia ustawiają się kolejki osób, które jeszcze w tym roku chcą uzyskać prawo do świadczeń przedemerytalnych. A wszystko dlatego, że wybuchła panika, że rząd chce z końcem roku je zlikwidować (tak jak to się stało z zasiłkami przedemerytalnymi dwa

Bezrobotny zarejestrowany

lat,nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobiera świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego;nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

zamierza zatrudnić takiego pracownika w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w systemie przerywanego czasu pracy.Jestem tokarzem. Czy pracodawca musi wypłacać mi dodatek "szkodliwy"?Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia nie jest świadczeniem obligatoryjnym, a zatem

Jak pomóc osobom po pięćdziesiątce?

Jak pomóc osobom po pięćdziesiątce?

pracy związanych z zatrudnieniem osób 50+. Obniżenie kosztów pracy ma polegać na zwolnieniu pracodawców z opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za ludzi w wieku przedemerytalnym. Program przewiduje także zmniejszenie liczby dni chorobowych (z 33 do 14 dni

Obywatelski projekt "Solidarności"

znacznie ograniczył świadczenia przedemerytalne, łatając ujawnioną dziurę budżetową. Minister pracy Jerzy Hausner nie ukrywał jednak, że nie tylko o oszczędności chodziło - jego zdaniem świadczenia te szkodziły rynkowi pracy, gdyż jedynym ich skutkiem była dezaktywacja zdolnych do pracy ludzi. Sejm przyjął

Świadczenie przedemerytalne

obowiązujących przepisów, zachowują swoje uprawnienia. Od 1 sierpnia 2004 r. obsługę świadczeń przedemerytalnych przejmuje od urzędów pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która: 1) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu

Jak się nie dać zwolnić

Jak się nie dać zwolnić

PZP 13/08).Wyjątki:Nie podlegasz ochronie przedemerytalnej, jeśli jesteś emerytem pracującym w niepełnym wymiarze godzin pobierającym świadczenia emerytalne.Podobnie nie podlegasz ochronie, nawet w wieku przedemerytalnym, jeśli masz prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.Tu pracy nie

Walka z bezrobociem. Szkolenia, nie roboty

. Ma umożliwić urzędom pracy prowadzenie skuteczniejszej polityki aktywizacji bezrobotnych i odciążyć je od biurokratycznych obowiązków. Temu służy m.in. przesunięcie wypłat świadczeń i zasiłków przedemerytalnych z urzędów pracy do ZUS. Inny cel ustawy to lepsze dostosowanie polityki na rynku pracy do

Program dobrowolnych odejść

ukończyć kurs, jesteśmy w stanie to zorganizować - mówi Jolanta Kulińska, kierownik wydziału pośrednictwa i poradnictwa zawodowego w PUP w Bełchatowie. I dodaje: - Większość osób odejdzie na świadczenia przedemerytalne, a pozostali, albo mają pomysł na swój biznes, albo chcą wyjechać za granicę. Nie

Krojenie świadczeń

. Min. Banach oświadczyła, że w czerwcu świadczenia z pomocy społecznej zostaną zwaloryzowane o poziom inflacji, a we wrześniu - zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Te ostatnie mają być ograniczone. Teraz mogą z nich korzystać aż do emerytury już osoby po czterdziestce, które nie mają szans na rynku

Status bezrobotnego

Stan prawny na dzień 1 czerwca 2004 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001), - ustawa z dn. 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 120, poz. 1252). W

Komu wcześniejsza emerytura, komu pomostówka?

. Zasady przechodzenia na świadczenie przedemerytalne określa ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU nr 120, poz. 1252).O świadczenie może wystąpić osoba mająca status bezrobotnej, która:- pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 6 miesięcy, a po upływie tego okresu

Zwalniają i łamią prawo

Psychotesty - sprawdź, czy łatwo poddajesz się stresowiKatarzyna Pawłowska-Salińska: Dużo osób dzwoniło do państwa?- Telefony urywały się od samego rana. Odpowiedzi na pytania równocześnie udzielało aż czworo wyspecjalizowanych w prawie pracy prawników, a mimo to dużo osób musiało czekać na

Zwolnienia grupowe od A do Z

prawa pracy o wypowiadaniu umowy o pracę, a także niewypłacenie w terminie świadczenia przysługującego pracownikowi (odprawy) jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Ile można dorobić na emeryturze?

- jeśli obejmiesz gospodarstwo większe niż 2 ha przeliczeniowe a otrzymujesz świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny lub zasiłek dla bezrobotnych - to tracisz prawo do tych świadczeń. Jeśli masz emeryturę lub rentę - możesz mieć nawet większe gospodarstwo). Zarobkiem nie są też dochody z

Dyskryminacja po polsku

, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a nawet ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna. Można pozwaćAle w rzeczywistości bywa różnie. Każdy z nas zna kogoś, kto padł ofiarą

Kiedy i kogo nie można zwolnić

warunki pracy lub płacy. Seniorzy jednak nie zawsze mogą czuć się bezpiecznie. Mogą stracić posady m.in. jeśli są już emerytami i pracują na niepełny etat, jednocześnie pobierając świadczenie przedemerytalne. Albo są w wieku przedemerytalnym i pobierają rentę z tytułu całkowitej niezdolności do

Jak rząd planuje walczyć z bezrobociem

urzędem pracy. W grę wchodzi np. dofinansowanie szkolenia dla zwalnianych pracowników; Urzędy pracy będą miały mniej obowiązków. To ZUS zajmie się wypłatą zasiłków (od 2004 r.) i świadczeń przedemerytalnych (od 2005 r.) - ureguluje to odrębna ustawa o świadczeniach przedemerytalnych; W urzędach pracy będą

Blaski i cienie pracy na swoim

, możemy się spodziewać niższej emerytury; 95 proc. samozatrudnionych deklaruje najniższą podstawę do odprowadzania składek ubezpieczeniowych. - Tracimy prawo do wcześniejszej emerytury i zasiłku przedemerytalnego. Aby zyskać takie świadczenie, musimy być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Specjaliści komentują warianty resortu pracy

Pracy pracodawcom zatrudniającym emerytów, bo tu w grę wchodzi kalkulacja ekonomiczna, a nie odgórny zakaz. Mówi Jeremi Mordasewicz, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Sytuacja jest klarowna w przypadku osób pobierających świadczenia przedemerytalne. Tacy ludzie z założenia nie mają

Moja złota, szara strefa

. W Warmińsko-Mazurskiem jest najwyższa w kraju i sięga 21,6 proc. A w regionach o dużym bezrobociu ludzie chętniej uciekają w szarą strefę. Dzieje się tak m.in. za sprawą pracodawców, którzy zatrudniając osoby na czarno, oszczędzają na kosztach firmy i świadczeniach pracowniczych. Ostatnie badania

Co ty wiesz o pomostówkach - informator emerytalny "Gazety"

świadczenie przedemerytalne będzie przysługiwało: Osobom, które stracą pracę z powodu likwidacji bądź upadłości firmy, a przepracowały u ostatniego pracodawcy co najmniej pół roku. Kobiety muszą mieć co najmniej 56 lat (i najmniej 20-letni staż), a mężczyźni - 61 lat (i 25-letni staż). Osobom prowadzącym

Zwalniają w Błoniu

pracownicy Mery dostali tuż przed Bożym Narodzeniem. Już zwolniono 80 osób, a do końca stycznia straci pracę drugie tyle głównie pracowników z wydziałów nieprodukcyjnych: księgowo-ekonomicznego, sprzedaży, zakupów oraz administracyjnego. Połowie zwolnionych przysługują świadczenia przedemerytalne. - Ale

Zmiany w ustawie o bezrobociu

zyskałoby na skuteczności. Poza tym wyższe mają być dochody Funduszu Pracy. To z niego są finansowane zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalne oraz aktywne formy walki z bezrobociem. W jaki sposób? Jednym będzie podniesienie kar za zatrudnianie na czarno. Co jest w projekcie? Rząd proponuje

Ile ci się należy za dziecko

alimentów, chyba że: drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone przez sąd, sąd zobowiązał tylko jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, a drugie nie musi płacić alimentów na jego rzecz. Świadczenia rodzinne

Rekordowo wysokie bezrobocie w styczniu

Bez zatrudnienia jest już 3 mln 253 tys. osób, z tego 42 proc. mieszka na wsi. Wciąż prawie 80 proc. bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku. - Co gorsza 18 proc. to nieco mylący szacunek. Gdybyśmy do bezrobotnych zaliczyli osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, a takie są standardy

Nowy system świadczeń rodzinnych

zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne, a także rentę, rentę socjalną lub emeryturę. Nikt w rodzinie nie może też korzystać z wcześniejszej emerytury przyznanej na to dziecko. Ponadto dziecko niepełnosprawne nie może przebywać w instytucji zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej pięć dni w

"Solidarność" upadających zakładów: Ratunku! Toniemy!

. Dziś stoimy przed dramatem "być albo nie być". Czytamy w sondażach, że większość społeczeństwa tęskni za PRL. Gdzie my się znaleźliśmy? Musimy walczyć o swoje zakłady, ale wiemy też, że ten, który pracę ma, będzie się jej zębami trzymać, a nie protestować. Ale musimy działać. Jeśli nas na to

Co dalej z kodeksem pracy

w grudniu, by w ostatniej chwili nabyć uprawnienia do wycofywanych z nowych rokiem świadczeń przedemerytalnych). Hausner ma więc dodatkowy argument, by w tym konkretnym przypadku zawiesić dialog społeczny, przeciąć spory i przedstawić własny projekt nowelizacji kodeksu pracy. W ostatnią środę

Szybciej na emeryturę!

emerytury, w tym staż w szczególnych warunkach. Świadczenia przedemerytalne Jeszcze jedną drogą do wcześniejszego odejścia z pracyświadczenia przedemerytalne nazywane (błędnie) pomostówkami. Świadczenia przedemerytalne należą się: osobom, które tracą pracę z powodu likwidacji bądź upadłości firmy

Aby mieć ładne świadectwo

urzędzie pracy jako bezrobotny, nie otrzymasz świadczeń przedemerytalnych. Na podstawie świadectwa pracy (i zaświadczenia o zarobkach) ZUS oblicza ci rentę i emeryturę. Świadectwo, opinia, referencje W świadectwie pracy znajdują się informacje o tobie, które pracodawca musi zamieścić bez względu na

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

bądź świadczenie przedemerytalne, a także rentę lub rentę socjalną. Nikt w rodzinie nie może też korzystać z wcześniejszej emerytury przyznanej na to dziecko. Ponadto dziecko niepełnosprawne nie może przebywać w instytucji zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej pięć dni w tygodniu. Trzy

Firmy wyprowadzają się z Warszawy na prowincję

do Ciechanowa, 150 właśnie przechodzi szkolenia we wprowadzanym systemie telefonicznej obsługi klientów, 11 dojeżdża do pracy w Ciechanowie (mają zapewniony transport), ok. 200 osób odeszło dobrowolnie za specjalnym odszkodowaniem lub korzystając ze świadczeń przedemerytalnych, 35 osobom TP dała

Chcecie pracy? Zapomnijcie o fabrykach

do standardów nowoczesnego świata. Likwidacji zbędnych miejsc pracy w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach towarzyszy szybki wzrost wydajności, a w konsekwencji - poprawa konkurencyjności naszych firm na rynkach zagranicznych. Dzięki temu polscy przedsiębiorcy są w stanie zwiększać eksport, choć na

Polska zasiłkowa

przekładało się na zwiększenie nakładów na sferę społeczną i dalsze spowalnianie gospodarki. Powstało błędne koło, które skutkowało poszerzaniem się sfery żyjącej na garnuszku państwa. Ponieważ coraz bardziej obciąża ona państwo, indywidualne świadczenia trzeba ciąć. A ciąć już za bardzo nie ma z czego, bo

świadczenie przedemerytalne a praca - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Świadczenia przedemerytalne

Świadczenia przedemerytalne - świadczenie przyznawane osobom starszym, będącym w wieku przedemerytalnym, którzy spełniają określone w ustawie warunki.Celem jest umożliwienie osobom, którym z racji wieku trudno znaleźć pracę, dotrwanie do emerytury.Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje

Benefit (świadczenie)

medyczna.Nietypowe benefity oferowane pracownikom - praca.interia.pl (Dostęp: 19 maja 2010). Do benefitów zalicza się również świadczenia w naturze - tak zwane deputaty, w postaci piwa (deputat piwny)Benefity pozapłacowe w Kompanii Piwowarskiej - www.kadry.abc.com.pl lub węgla - dla pracowników kopalni.

Zasiłek celowy

losowego Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną Świadczenie

Zasiłek stały

Zasiłek stały - forma pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej. Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe), które przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej.Zasiłek stały przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (potocznie becikowe) – świadczenie rodzinne, przysługujące rodzicom dziecka, opiekunowi prawnemu bądź faktycznemu, z tytułu urodzenia się dziecka.Warunki nabywania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka określa ustawa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.